Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Lausuntopyyntö VN/9330/2019 15.12.2020

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja keskittyy lausunnossaan tavaraliikenteen palveluhankintoja koskeviin osiin. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista, joka korvaisi vuodelta 2011 olevan ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun lain.  Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi puhtaiden ja energiatehokkaiden moottoriajoneuvojen edistämisestä. Lailla pyritään edistämään liikenteen päästövähennyksiä kasvattamalla nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. Tavaraliikenteen palveluhankintojen osalta lain soveltamisalaan sisältyisi lähinnä jätteiden keräys. SKAL:n saamien tietojen mukaan Suomen Posti Oy:n ulkopuolisilta toimijoilta hankkimat palvelut eivät kuuluisi lain soveltamisalaan. Nykytilan kuvauksessa kerrotaan, että Ramboll Oy:n taustaselvityksen mukaan kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden palveluhankinnoissa on yhteensä noin 600 jätekuljetusautoa ja vuosittain kilpailutuksessa on yhteensä noin 100 jätekuljetusautoa. Edelleen nykytilan kuvauksessa esitetään käynnissä oleva jätelain uudistushankkeen vaikuttavan tulevaisuudessa jätehuollon järjestämiseen siten, että jatkossa kunnat vastaisivat jätehuollon järjestämisestä nykyistä merkittävästi laajemmassa mittakaavassa. Lisäksi todetaan, että esitetyt palveluhankintojen määrät tulisivat mahdollisesti jatkossa kasvamaan. SKAL toteaa, että jätelain uudistus ei kuitenkaan ole vielä tullut hallituksen esityksenä eduskunnan käsittelyyn. Valmistelun edetessä edellä kuvattua vaikutusta on jo lievennetty, ja on mahdollista, että tältä osin muutosta ei ole tulossa lainkaan. SKAL pitää tärkeänä, että kiinteistönhaltijalla on jatkossakin mahdollisuus itse valita asukasjätteitä kuljettava yritys, ja että jätelakia ei muutettaisi niin että kunta keskitetysti kilpailuttaisi asukasjätteiden keräilyn. Lakiluonnoksen mukaan ympäristöystävälliseksi ja energiatehokkaaksi raskaaksi hyötyajoneuvoksi katsotaan ajoneuvo, joka kulkee 100 % jakeluinfradirektiivin (2014/94) määritelmän mukaisella vaihtoehtoisella polttoaineella, eli biopolttoaineella, sähköllä, kaasulla tai vedyllä.  SKAL pitää tärkeänä, että julkiset hankinnat ja kilpailutukset ovat teknologianeutraaleja eli hankintayksikön ei tule vaatia tiettyä käyttövoimaa, vaan luonnoksen mukaisia ajoneuvoja, jotka täyttävät edellä mainitun vaatimuksen koskien polttoainetta. Kohtelun tulee olla yhdenmukainen riippumatta siitä, mitä uusiutuvaa polttoainetta käytetään. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen                 Ari Herralatoimitusjohtaja              edunvalvontajohtaja