Lausunto luonnoksesta Hallituksen esitykseksi eduskunnalle kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

Lausuntopyyntö VN/18438/2020 25.08.2020 Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Eduskunta hyväksyi 18.12.2018 kevytautoja koskevat lait tulemaan voimaan 1.11.2019, mutta lokakuussa 2019 lakien voimaantuloa päätettiin siirtää vuodella eteenpäin. Liikenne- ja viestintäministeriö kävi siitä asti keskusteluja komission liikenteen pääosaston kanssa tarkoituksenaan löytää tapa, jolla kevytautojen käyttöönotto Suomessa voitaisiin sallia. Heinäkuun 2020 lopulla kävi kuitenkin ilmi, ettei komissio tulisi antamaan suostumustaan ajokorttidirektiivin soveltamisalan poikkeuksesta, jolloin lakien kumoaminen on ainoa laillinen vaihtoehto. SKAL kannattaa lakien kumoamista. Kuten lausuntopyynnössä todetaan, lakien kumoamatta jättäminen aiheuttaisi tilanteen, jossa Suomen lainsäädäntö olisi ristiriidassa Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Lisäksi kevytautoihin liittyvä alemman asteinen sääntely on antamatta ja lakien kumoamatta jättäminen ilman muita toimenpiteitä ei sen vuoksi ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. SKAL samalla toteaa, että ajokorttidirektiivin soveltamiseen liittyy ongelmia koskien mm. niitä traktoreita, joita käytetään muualla kuin maa- tai metsätaloustöissä. Komission mukaan ajokorttidirektiivissä matkustajien tai tavaroiden kuljettaminen tiellä on traktoreiden toissijainen käyttötarkoitus. Suomessa on kuitenkin lähes 2000 traktoria, joita käytetään ensisijaisesti ja vain tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetun perävaunun vetämiseen tiellä.  Pelkästään tavaran kuljettamiseen tarkoitetun perävaunun vetämiseen tiellä ei voida soveltaa maatalous- tai metsätaloustraktorin määritelmää, vaan moottoriajoneuvon määritelmää. Näin ollen tällaisen traktorin kuljettamiseen ei riitä T-luokan ajokortti, vaan kuljettajalta on edellytettävä ajokorttidirektiivin luokituksen mukaista ajokorttia. Tämä voisi tilanteen mukaan olla B-, BE-, C1-, C1E, C- tai CE-luokan ajokortti.  SKAL katsoo, että ajokorttidirektiivin uudistustyössä tulee tarkastella myös traktoreita koskevia ajokorttivaatimuksia ja ajokorttidirektiivin soveltamisalaa koskien sellaisia traktoreita, joita käytetään ensisijaisesti ja vain tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetun perävaunun vetämiseen tiellä.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry  Iiro Lehtonen                  Ari Herralatoimitusjohtaja                edunvalvontajohtaja