Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Lausuntopyyntö VN/11651/2021 11.5.2021

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Lausunnossa otetaan kantaa vain Tieliikennettä koskeviin muutosehdotuksiin.

Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1452/2019) liite, joka muutettu asetuksella 974/2020. Liitteeseen ehdotetaan tehtäväksi teksti- ja nimikemuutoksia ja –täsmennyksiä sekä yksittäisiä suoritelisäyksiä ja –muutoksia lainsäädäntömuutosten vuoksi. Lisäksi tehtäisiin muutamia teknisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä. Suoritemaksuihin ei ehdoteta korotuksia.

SKAL ei pidä hyväksyttävänä taksiliikenteen yrittäjäkoulutuslupa -suoritteen (2.7.3) siirtämistä Kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen ja ammattipätevyyteen liittyvien suoritteiden ryhmään (kohta 2.4) ja yhdistämistä Taksinkuljettaja-koulutuksen erityisryhmien koulutuslupa -suoritteeseen (2.4.12) ja nimikkeen muuttamista taksiliikenteen koulutusorganisaation hyväksyntää koskevaksi päätökseksi. Kuljettajaa ja yrittäjää koskevat pätevyydet sekoitetaan usein keskenään ja kun on olemassa omat ryhmät kuljettajia koskeville päätösmaksuille ja yrittäjiä koskeville päätösmaksuille, tällainen väärään ryhmään yhdistäminen vain sekavoittaa tilannetta entisestään.

Vaihtoehtoisesti voisi kaikki taksiliikennettä koskevat suoritteet kerätä oman alaotsikkonsa alle, jolloin edellä mainittua sekavuutta ei syntyisi.

SKAL pitää myös tarpeettomana koululutuslupien ja -ohjelmien nimiketarkistuksia eli hyväksymisten muuttamista päätöksiksi, kun näille muutoksille ei muistiossa ole esitetty mitään perusteluja.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen             Ari Herralatoimitusjohtaja           edunvalvontajohtaja