Lausunto kuljettajaopetusta ja ikäpoikkeuslupaa koskevista määräysluonnoksista

Kuljettajaopetus

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa pakollista kuljettajaopetusta ja ikäpoikkeuslupaa koskevista määräysluonnoksista. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnoksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa. SKAL pitää tarpeellisena koulutusten sisältöjen täsmentämistä, koska laissa ja asetuksessa annetaan koulutusten sisällöstä vain ylimalkaiset vaatimukset. Määräysluonnoksen 2 kohdan perusteluissa todetaan, että liikennesääntöjä koskevassa opetuksessa olisi otettava huomioon kuljettajana toimiminen erityisesti niissä ajokorttiluokissa, jotka voisi suorittaa ensimmäisenä ajokorttiluokkana. Tällaisia ajoneuvoja olisivat mopo, mopoauto, traktori ja henkilöauto. Ilmeisesti myös moottoripyörä tulisi lisätä tähän luetteloon. Ensimmäistä ajokorttia suorittavan koulutuksessa ja määräysluonnoksen 3 kohdan henkilöauton ajokorttia suorittavan riskikoulutuksessa on jonkin verran päällekkäisyyttä. Tämä on sinällään hyvä, että riskikoulutuksessa voidaan aiheissa mennä syvemmälle, mutta tätä olisi voitu kuvailla ainakin perusteluissa tarkemmin. Riskikoulutuksessa tulisi olla muutoinkin enemmän painotusta nimenomaan riskien tunnistamiseen ja välttämiseen, nyt sisällössä on aiheita, jotka kuuluvat kuljettajan perustaitoihin ja ovat vielä toistaiseksi voimassa olevissa koulutuksissa perusteoriaan kuuluvia asioita.  Riskikoulutuksesta olisi hyvä käyttää ajokorttiasetuksen mukaista termiä riskientunnistamiskoulutus. Riskikoulutus kuulostaa siltä, kuin koulutuksen toteuttamiseen sisältyisi jokin erityinen riski. Tässä määräysluonnoksen 3 kohtaan ei sisälly määräyksiä simulaattorin käytöstä riskientunnistamiskoulutuksessa eikä määräyksiä ulkomailla saadun opetuksen hyväksi lukemisesta. Ajokorttiasetuksen muutoksen perusteluissa todetaan B-luokan riskientunnistamiskoulutuksesta, että Liikenteen turvallisuusvirasto voisi ohjata koulutusta tarkemmilla määräyksillään, mutta muuten simulaattorin käyttöä ei rajoitettaisi. Määräyksiä simulaattorin käytöstä ei kuitenkaan, anneta, joten tilanne jää epäselväksi. Myös ulkomailla saadun koulutuksen hyväksyminen jää aivan avoimeksi. Määräysluonnoksen 5 kohdassa määrättäisiin perustelujen mukaan simulaattorin käytöstä opetuksessa. Kohdassa ei kuitenkaan määrätä kuin ajo-opetuksessa käytettävän simulaattorin ominaisuuksista, muuten kohdassa määrätään opetusmenetelmistä, opetusmateriaalista ja -välineistä sekä annettavasta todistuksesta. Esimerkiksi simulaattorin käytöstä kohdan 3 riskientunnistamiskoulutuksessa ei tässä sanota mitään. Simulaattoria koskevat vaatimukset perustuisivat toistaiseksi voimassa olevan ajokorttiasetuksen (423/2011) 26 §:ään. Perustelujen mukaan simulaattoreita koskevassa sääntelyssä ei ole havaittu tulkinta- tai muita ongelmia nykyisellään. Sääntelyä on kuitenkin päätetty muuttaa siten, että määriteltäisiin, mitä tarkoitetaan riittävän laajalla näytöllä. Tässä tullaan samalla kiristäneeksi säädöstä, koska riittävä näyttö ei välttämättä kaikissa opetusaiheissa edellytä kyseisen luokan ajoneuvosta olevaa näkymää täysimääräisesti. Tämä voi vaikuttaa erityisesti ryhmän 2 kuljettajaopetuksessa, jossa opetussuunnitelmassa on vahvistettava ne ajo-opetuksen opetusaiheet, jotka soveltuvat simulaattorilla annettaviksi.  Määräysten on tarkoitus tulla voimaan yhtä aikaa ajokorttilain muutosten kanssa 1.7.2018 alkaen. Kun lausunnot on pyydetty annettaviksi 25.5.2018 mennessä, voi siitä päätellä, että määräykset annetaan aikaisintaan noin kuukautta ennen niiden voimaan tuloa. Näin ollen mahdollisten kouluttajien ja autokoulujen omien opetussuunnitelman teolle ja mm. opettajien kouluttamiselle jää hyvin vähän aikaa.  

Ikäpoikkeuslupa

SKAL:illa ei ole kommentoitavaa ikäpoikkeuslupaa koskevasta määräysluonnoksesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen          Ari Herralatoimitusjohtaja        johtava asiantuntija