Lausunto kevytautoja koskevien valtioneuvoston asetusten luonnoksista

Lausuntopyyntö LVM/135/03/2018  3.5.2019

Lausunto kevytautoja koskevien valtioneuvoston asetusten luonnoksista 

 Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa pääasiassa kevytautoja koskevista luonnoksista muutoksiksi voimassa oleviin ajoneuvolain, tieliikennelain ja ajokorttilain nojalla annettuihin valtioneuvoston asetuksiin. Asetuksia esitetään muutettavaksi kevytautoja koskevien ajoneuvolain muutoksen (130/2019), tieliikennelain muutoksen (132/2019), ajokorttilain muutoksen (131/2019) sekä eräiden niihin liittyvien lainmuutosten vuoksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnoksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa. 

Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen ehdotetut muutokset

Kuten luonnosten perusteluissa todetaan, eduskunta on kevytautoja koskevaan hallituksen esitykseen antamaansa vastaukseen sisältyneessä lausumassa edellyttänyt, että valtioneuvosto säätää voimassa olevan tieliikennelain nojalla valtioneuvoston asetuksella kevytautoille velvollisuuden käyttää hitaan ajoneuvon kilpeä. Näin ollen asetuksessa säädettäisiin, että kevytauton olisi käytettävä hitaan ajoneuvon kilpeä. SKAL:n mielestä tämä on hyvä esitys, ilman hitaan ajoneuvon kilven vaatimusta kevytautoa voisi olla vaikea erottaa liikenteessä henkilöautosta. Tällöin voi syntyä esimerkiksi äkkijarrutusten aiheuttamia vakaviakin vaaratilanteita. SKAL lisäksi esittää, että muidenkin ajoneuvojen, erityisesti traktoreiden, kohdalla hitaan ajoneuvon kilpeä edellytettäisiin kaikilta rakenteelliselta nopeudeltaan enintään 60 km/h olevilta ajoneuvoilta nykyisen 50 km/h rajan sijasta. Aiemmin traktoreiden suurin mahdollinen rakenteellinen nopeus oli liikennetraktoreiden 50 km/h, mutta nykyisin raja on säädösmuutosten myötä noussut ja nämä 60 km/h nopeudella kulkevat traktorit ovat alkaneet yleistyä.   

Liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun asetuksen ehdotetut muutokset

Asetuksen 3 §:ää ehdotetaan muutettavaksi mm. siten, että 2 momentin kohdat numeroitaisiin kirjainten sijaan. Tämä on hyväksyttävää, eikä varmaan aiheuta ongelmia. Sen sijaan saman momentin e.m. kohdat ovat aiemmin olleet kaksisarakkeisen taulukon muodossa. Ehdotuksessa taulukosta luovuttaisiin ja kohdat esitettäisiin suoran tekstin muodossa. SKAL:in mielestä muutos heikentää havainnollisuutta ja on omiaan vaikeuttamaan säädösten sisällön hahmottamista. Asetuksen 3 §:n osalta SKAL samalla esittää muutosta traktoreiden katsastusvelvollisuuteen. Traktoreiden katsastusvelvollisuus on liikennepalvelulain muutosten myötä vesittynyt niin merkittävästi, että nykytilanne on SKAL:n mielestä EU-lainsäädännön vastainen. Katsastusdirektiivi antaa mahdollisuuden jättää katsastusvelvollisuuden ulkopuolelle vain sellaiset yli 40 km/h kulkevat traktorit, jotka ovat pääasiassa maa- ja metsätalouden käytössä. Suomi on lainvastaisesti jättänyt kaikki enintään 60 km/h kulkevat traktorit katsastusvelvollisuuden ulkopuolelle. Tämä epäkohta on tarpeen korjata samalla, kun nyt asetuksen 3 §:ää muutetaan.    Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry  Iiro Lehtonen        Ari Herralatoimitusjohtaja      edunvalvontajohtaja