Lausunto jatkokirjelmiin EU:n Liikkuvuuspaketin I-vaiheen aloitteista

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry haluavat kunnioittavasti esittää yhteisenä asiantuntijalausuntonaan eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan käsiteltävinä oleviin jatkokirjelmiin EU:n Liikkuvuuspaketin I-vaiheen aloitteista seuraavaa:

1. Jatkokirjelmä U 7/2018 vp: Maantieliikenteen ajo- ja lepoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen muuttaminen (U 39/2017 vp)

Pidämme jatkokirjelmässä esitettyjä kantoja lähtökohtaisesti hyvinä. Pidämme ensisijaisen tärkeänä, että Suomi pyrkii edelleen kaikin tavoin vaikuttamaan siihen, että viikkolevon lyhennyksen takaisinantamista koskeva nykyinen säännös säilytetään, eli lyhennyksen takaisinantaminen olisi jatkossakin mahdollista vähintään yhdeksän tunnin lepoajan yhteydessä, eikä sitä velvoitettaisi lisäämään komission ehdottamalla tavalla vähintään 45 tunnin viikkolepoon. Viikkolevon lyhennyksen antaminen yhtämittaisena vähintään 45 tunnin lepoajan yhteydessä haittaisi merkittävästi suomalaisten kuljetusyritysten toimintaa nimenomaan kotimaan liikenteessä.

Lisäksi haluamme edelleen muistuttaa, että mahdollisuus viikkolevon alun siirtämiseen ennalta-arvaamattomissa tilanteissa on kotimaan liikenteessämme erittäin hyödyllinen ehdotus. Sen tarkoituksena on varmistaa kuljettajalle muuttuvissakin liikenneolosuhteissa mahdollisuus päästä kotiin viettämään lepoaikansa. Jotta komission ehdottamalla poikkeussäännöksellä olisi kuitenkin käytännössä merkitystä, myös ajoaikaa tulisi voida pidentää komission esittämissä tilanteissa rajoitetusti. Tällöin vältettäisiin Suomessakin tilanteet, joissa kuljettaja joutuu asetuksen mukaan viettämään esimerkiksi 45 tunnin viikkoleponsa alle tunninkin ajomatkan päässä kotoaan.

Haluamme myös kiinnittää huomiota seuraavan sukupolven ajopiirturin jälkiasennusvelvoitteeseen. Vaikuttaa siltä, että piirtureiden valmistajilla on suuria vaikeuksia saada uudet ajopiirturit markkinoille niiden säädetyssä aikataulussa keväällä 2019. Lisäksi lienee epätodennäköistä, että tähän seuraavaan sukupolveen saataisiin lainkaan toimivaa paikannusominaisuutta. Näin ollen tehostuvan valvonnan takaamiseksi on luotava vielä uusi ajopiirturisukupolvi, joka on sekä testattava että säädeltävä yksityiskohtaisesti. Koska edellä kuvaillun prosessin kestosta ei ole täyttä varmuutta ja koska kaikki jälkiasennusvaateet ovat samalla ennakoimaton kustannustekijä kuljetusalan toimijoille, esitämme, että Suomi täsmentää kantaansa tältä osin.

2. Jatkokirjelmä U 9/2018 vp: Lähetettyjen kuljettajien erityissäätely ja ajo-/työaikojen valvonta (U 41/2017 vp)

Lähetettyjen työntekijöiden säädösten soveltamisen osalta Suomen kanta neuvostotyöskentelyssä on ollut johdonmukainen ja maamme kuljetusalan näkökulmasta oikea. Haluamme kuitenkin täsmentää transit-liikennettä koskevaa kantaa seuraavasti: Suomi suhtautuu kriittisesti läpikulkuvaltioiden työehtojen noudattamiseen kuljettajaan ja lähetettyjen työntekijöiden säännösten soveltamiseen alihankintana suoritettuihin kansainvälisiin kuljetuksiin.

Pidämme ensisijaisen tärkeänä, että lähetettyjä työntekijöitä koskevia yleisiä säännöksiä (direktiivit 96/71/EY ja 2014/67/EU) sovelletaan heti ensihetkestä alkaen kabotaasissa ja yhdistettyjen kuljetusten maakuljetusosuuksissa. Samoin jos on kyse kuljettajan vuokraamisena tai yritysryhmän sisäisenä siirtona toteutettavasta työntekijän lähettämisestä, onpa kyse sitten kansallisesta tai kansainvälisestä kuljetuksesta. Lähettämisen kohdevaltiona, jonka vähimmäispalkkoja sekä muita vastaavia säännöksiä noudatetaan, on viimeksi mainituissa tilanteissa kuljettajan vuokranneen yrityksen kotipaikkavaltio ja sisäisen siirron kohteena olevan yrityksen sijaintivaltio. Näissä tilanteissa vähimmäispalkkojen valvonta on myös käytännössä mahdollista.

Alihankintana tapahtuvissa kansainvälisissä kuljetuksissa valvonnan toteuttamiselle ei puolestaan ole realistisia mahdollisuuksia, jolloin yrityksille asetettavat hallinnolliset velvollisuudet olisivat turhia.

Helsingissä 26. päivänä huhtikuuta 2018

Kunnioittavasti

AUTOLIIKENTEEN TYÖNANTAJALIITTO RYMari Vasarainentoimitusjohtaja

AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITTO AKT RYArto Sorvali                                  Harri Pasanen1. varapuheenjohtaja                   2. varapuheenjohtaja

SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA SKAL RYIiro Lehtonentoimitusjohtaja