Lausunto jätehuoltomääräyksistä Lakeuden jätelautakunnalle

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Lakeuden jätelautakunnalle jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia:

1. Yleinen osa, kohta 1.3 Yhdyskuntajätehuollon järjestämistapa

2 § Määritelmät, kohta Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä

Yleisessä osassa kohdassa ”1.3 yhdyskuntajätehuollon järjestämistapa” (kohdan 1.3 ensimmäinen kappale sivulla 4) ja määritelmissä (2 § sivulla 10) kohdassa ”Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä” on kunnan vastuu kirjattu jätelakia laajemmaksi.  Jätelakiin on 1.1.2019 lähtien kirjattu seuraavasti:

”32 § Kunnan velvollisuus järjestää jätehuoltoKunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteidenjätehuolto:1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa jamuussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete;2) kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte”

Pyydämme huomioimaan, että jätelaista nimenomaan poistettiin kunnan vastuulta 1.1.2019 lähtien seuraavat kohdat:2) sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte;3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjensekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassasyntyvä muu kuin 2 kohdassa tarkoitettu yhdyskuntajäte;

Lähtökohtaisesti yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja jatkossa myös maakunnalliset sote-keskukset kuuluvat vapaille markkinoille.  Lisäksi koulutustoiminta sekä valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten kohteetkuuluvat myös vapaille markkinoille.  

Jätehuoltomääräysten kirjaus tulisi tältä osin olla suora lainaus jätelaista ilman jätelakiin kuulumattomia esimerkinomaisia ja sekaannusta aiheuttavia lisäkirjauksia.

4 § Velvollisuus ja liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään Jätehuoltomääräysten 4 §:n viimeisessä kappaleessa on mainittuna seuraavasti: ”Asumisessa syntyvien lietteiden osalta siirrytään vaiheittain kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen lietteiden kuljetukseen.  Kuljetusjärjestelmästä on tehty päätös Lakeuden jätelautakunta § 11 16.6.2010.”  

Jätelautakunnan päätös asumislietteiden siirtämisestä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen on tehty räikeästi hallintolain vastaisesti asianosaisia kuulematta.  Päätöksenteon yhteydessä ei ole kuultu kuntalaisia ja alalla toimivia yrityksiä.  Päätöstä ei ole myöskään perusteltu.

Jätelautakunnan 16.6.2010 tekemä päätös on tehty erikoisesti hyvin nopealla aikataululla.  Lakeuden Etappi Oy on jättänyt 8.6.2010 Lakeuden jätelautakunnalle toimenpidepyynnön koskien sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän muuttamista.  Lakeuden jätelautakunta on tehnyt tästä päätöksen jo 8 päivän kuluttua 16.6.2010.  On täysin selvää, ettei tällainen menettely vastaa hyvää hallintotapaa.

Muistutamme myös, että Kihniö on liittynyt Lakeuden jätelautakunnan jäseneksi vasta tämän asumislietteiden päätöksen teon jälkeen.  Tämän johdosta Kihniön osalta ei ole tehty edes lain edellyttämää päätöstä siirtymisestä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

17 § Asumisessa syntyvien hyödynnettävienjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Muistutamme, että Lakeuden jätelautakunnan alueella on tuottajavastuun alaisten jätteiden kuljetuksessa useissa jätelain 32 §:n mukaisissa kiinteistöissä käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.  

Asiasta on hyvä kirjaus kohdassa: ”jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat” (40 § ensimmäinen kappale sivulla 28) seuraavasti: ”Erilliskerättyjen pakkausjätteidenosalta jätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan. Mikäli jäte, mukaan lukien lietteet, kerätään kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa, tulee jäteasetuksen mukaiset tiedot antaa vähintään vuosittain jätehuoltoviranomaiselle sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa.”

27 § Jäteastiatyypit

27 pykälän viimeinen kappale sivulla 23 on poistettava: ”Jätehuollossa on kielletty käyttää vaijerikuormattavia pikakontteja tai muita vastaavalla tavalla tyhjennettäviä välineitä työturvallisuusriskien vuoksi.”  Pikakontit tulee jatkossakin olla sallittuja, koska niitä ei ole kielletty yleisillä määräyksillä. Lisäksi jätteen kuljetusvälineeksi tulisi hyväksyä koukkutartunnalla olevien säiliöiden ja vaihtolavojen lisäksi myös vaijeritartunnalla olevat säiliöt ja vaihtolavat.  Vaijeritartunnalla olevat säiliöt ja vaihtolavat voi laskea kaikkiin paikkoihin, kun taas pelkästään koukkutartunnalla olevia säiliöitä ja vaihtolavoja ei pysty laskemaan aivan joka paikkaan.

30 § Kiinteistökohtaiset jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastioiden tyhjennysväliksi jätehuoltomääräyksissä on säädetty poltettavan jätteen osalta maksimissaan kaava-alueella 2 viikon välein ja haja-asutusalueella 4 viikon välein tapahtuvaksi.  Poltettavan jäteastian tyhjennystä voidaan pidentää taajamissa 4 viikkoon ja haja-asutusalueella 8 viikkoon, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi.  Kompostointi edellyttää hakemuksen tekemistä jätelautakunnalle.

Näistä esitetyistä liian lyhyistä tyhjennysvälistä muodostuu turhaa byrokratiaa ja suuria ongelmia haja-asutusalueella ja erityisesti vähän jätettä tuottavilla kiinteistöillä.  Useilla alueilla jäteastian maksimi tyhjennysväliksi on valmiiksi säädetty jätehuoltomääräyksissä 12 viikkoon.  Toivomme, että tähän laitetaan pitempi tyhjennysväli.  Jätehuoltomääräyksissä on viisaasti pidennetty biojätteen kannustavan keräilyn aikaansaamiseksi pisimmäksi tyhjennysväli 2 viikkoa.  

Velvollisuudet ilmoitusten ja anomusten tekemiseksi tulee minimoida turhan työn estämiseksi ja siksi on säädettävä valmiiksi riittävän pitkät tyhjennysvälit.  Viranomaisen työpanosta tulee käyttää jätehuollon kannalta tärkeisiin asioihin, eikä vain kuormittaa sitä yksittäisten asukkaiden ilmoitusten ja anomusten käsittelyllä.

Pyydämme huomioimaan, että keräysvälineenä (§ 30 taulukko sivulla 24) käyttämänne syväkeräys –sana on Molok Oy:n PRH:lla rekisteröimä tavaramerkki.  Suosittelemme sanan poistamista jätehuoltomääräyksistä korvausvaatimusten välttämiseksi.  Toisena vaihtoehtona on korvaavan sanan käyttäminen, kuten maanalainen keräyssäiliö tai maanalainen keräysastia. Vuoden 2015 heinäkuussa jäsenyrityksemme sai tämän syväkeräys–sanan käytöstä kiellon Molok Oy:ltä asianajajan välityksellä oikeustoimilla uhaten, kun yritys käytti verkkosivuillaan tätä sanaa.  Myös sivulla 25 kolmen tähden kohdassa on käytetty tavaramerkkinä olevaa syväkeräyssäiliö-sanaa.  Jäteastiatyypeissä (§ 27 kohta 2 sivulla 23) ja jäteastian sijoittamista koskevissa määräyksissä (§ 34 kappale 2 sivulla 26) on jätehuoltomääräysten luonnoksessa käytetty myös tavaramerkkinä olevaa syväkeräyssäiliö-sanaa.

41 § Tyhjennysvälit

Jätehuoltomääräysten luonnokseen on tehty käyttäjille erittäin hyviä linjauksia asumislietteiden tyhjennysvälien pidentämisestä harmaavesijärjestelmillä 24 kuukauteen.  Myös pienellä käytöllä olevien vapaa-ajan asuntojen asumislietteiden tyhjennysvälin pidentäminen 24 kuukauteen kiinteistöillä, joilla on vesikäymälä ja 36 kuukauteen kiinteistöillä, joilla on harmaavesijärjestelmä osoittaa jätelautakunnan hyvää ja käytännönläheistä lähestymistapaa asiaan.

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että Lakeuden jätelautakunta voisi huomioida nämä asiat päättäessään jätehuoltomääräyksistä.

Lakeuden jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys.

Kunnioittavasti

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

 

Iiro Lehtonen                                   Pekka Loukolatoimitusjohtaja                                 asiantuntija