Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

Lausuntopyyntö VN/10498/2021 

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta. Lailla kumottaisiin voimassa oleva samanniminen laki (21/2014). Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajat ylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa (ns. EETS-direktiivi, EU 2019/520). Direktiivi ei edellytä sähköisten tietullijärjestelmien käyttöönottamista, eikä esityksessä tarkastella niiden perustamista.

Suomessa ei ole käytössä tietulleja tai -maksuja ja kuten edellä todettiin, EETS-direktiivi ei myöskään velvoita jäsenmaita ottamaan niitä käyttöön. SKAL kuitenkin esittää, että hallitusohjelman mukaisesti valmistellaan raskaan liikenteen vinjettimaksu ottaen huomioon vaikutukset kuljetusalan kustannusrakenteeseen ja suhde EU:n lainsäädännön valmisteluun (charging of heavy good vehicles).

Kaksitoista EU-maata on ottanut käyttöön aikaperusteisen tiemaksun, nk. vinjetin, raskaalle liikenteelle. Vinjetti on nykytilanteessa Suomen olosuhteisiin hyvin soveltuva raskaan liikenteen tiemaksujärjestelmä seuraavalle kymmenelle vuodelle ja se on hallinnollisesti kevyesti toteutettavissa. Kerätyt tuotot voidaan ohjata tiestölle, jolloin myös ulkomaalaiset kuljetusyritykset saadaan osallistumaan tieverkon ylläpitoon.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                     Ari Herralatoimitusjohtaja                   edunvalvontajohtaja