Lausunto hallituksen esityksestä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (todistus negatiivisesta testituloksesta)

Lausuntopyyntö VN/19859/2020 7.9.2020 Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (todistus negatiivisesta testituloksesta). Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut esitykseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi liikenteen palveluista annettuun lakiin uudet säännökset negatiivisen tartuntatautia koskevan testituloksen tarkastamisesta ja todistuksen esittämisestä. Kuljetuspalvelun tarjoajan olisi tarkastettava rajat ylit-tävässä liikenteessä, että matkustajalla on mukanaan todistus negatiivisesta tartuntataudin testituloksesta tilanteessa, jossa Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt velvoittavan päätöksen terveysviranomaisen esityksen pohjalta. 

Yleishuomiot hallituksen esityksestä

Esityksen nykytilan arvioinnissa todetaan, että keväällä 2020 asetettuihin ko-ronavirustaudin (Sars-CoV2) leviämisen estämiseksi asetetuista matkustusrajoituksista vapautettiin raskaan liikenteen kuljettajat, jotta välttämättömät liikennepalvelut pystyttiin turvaamaan. Tavoitteissa kerrotaan, että tarkastusvelvollisuuden kohdentuminen kuljetusyrityksiin pyritään toteuttamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittaa välttämättömälle liikenteelle, kuten henkilöliikenteelle tai rahti- ja tavaraliikenteelle.  Säännöskohtaisten perustelujen mukaan esityksen 153 b §:n 2 momentissa määriteltäisiin, mitkä matkustajaryhmät ovat vapautettuja todistuksen esittämisvelvollisuudesta. Vapautettuja todistuksen mukana pitämisvelvollisuudesta olisivat Suomen kansalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat ulkomaalaiset sekä Suomesta turvapaikkaa hakevat.  Momentin mukaan myös muissa tilanteissa voitaisiin vapauttaa todistuksen mukanaolosta tai sen esittämisvelvollisuudesta. Esimerkiksi jos kyse olisi henkilöistä, joiden työ on yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merki-tyksellistä. Harkittaviksi voisivat tulla mm. välttämättömänä pidettävä työhön liittyvä matkustaminen, kuten liikennevälineiden kuljettajat, jos todistuksen vaatimi-nen haittaa merkittävällä tavalla yleisesti tärkeänä pidettäviä etuja.  Henkilöistä ja henkilöryhmistä säädettäisiin tarkemmin 4 momentin mukaisesti valtioneuvoston asetuksella. Edelleen perusteluissa todetaan, että Suomen viennistä ja tuonnista suuri osa kulkee meriteitse ja rekoilla ja että asian jatkovalmistelussa on selvitettävä, onko rajat ylittävästä liikenteestä osa perusteeltaan sellaista, että tuoreen testaustodis-tuksen vaatimista ei voida pitää yleisen edun mukaisena. Esimerkiksi, voidaanko säännöllisesti Suomen ja Keski-Euroopan väliä ajavilta raskaan liikenteen kuljettajilta edellyttää viikoittain maahan saapuessaan tuoretta todistusta. Myöhemmän selvityksen sijaan SKAL edellyttää, että tässä säädetään selvästi, ettei vaatimusta negatiivisesta testituloksesta uloteta tavaraliikenteen kuljettajiin. Tavaroiden liikkuminen on huoltovarmuuden ja talouden, erityisesti sekä viennin että tuonnin kannalta tärkeää, eikä tavaraliikenteessä ole havaittu koronaviruksen aiheuttamia tartuntaryppäitä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen              Ari Herralatoimitusjohtaja            edunvalvontajohtaja