Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE

Liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 166/2021 vp). Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annettua lakia. Lain soveltamista sekä hankintatukeen, jota maahantuoja tai palveluntarjoaja hakee, että muuntotukeen, jota henkilöauton omistaja tai haltija hakee, ehdotetaan jatkettavaksi 31.12.2021 asti.

SKAL toteaa, että lausuntokierroksella on jo ollut luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankintatuesta ja muuntotuesta. Luonnoksessa esitetään jatkoa nyt käsiteltävänä olevassa laissa oleville hankintatuille ja samalla esitetään myös uusia hankintatukia, sekä tätä lakia kumottavaksi.

SKAL pitää nyt käsiteltävänä olevaa esitystä hyvänä jatkuvuuden kannalta. SKAL kuitenkin toteaa tulossa olevan hankintatuen osalta olevansa huolissaan tukeen tarkoitetun rahoituksen riittävyydestä. Vaikka tukimäärät on ajateltu jakaa eri ajoneuvoryhmille, on vaarana, että markkinoille aiheutuu häiriöitä esimerkiksi tuen hakemisesta kilpajuoksunomaisesti, jolloin ostopäätökset syntyvät hätiköidysti. SKAL esittää, että määrärahaa varataan riittävästi koko lain voimassaolon ajaksi, jotta tukea olisi varmuudella saatavissa kaikkiin kohteisiin.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                   Ari Herralatoimitusjohtaja                edunvalvontajohtaja