Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 115/2021 vp). Valiokunta on pyytänyt kirjallista asiantuntijalausuntoa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:ltä, joka esittää lausuntonaan seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta. Lailla kumottaisiin voimassa oleva samanniminen laki (21/2014). Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuutta ja laiminlyötyjen tiemaksujen rajat ylittävää tiedonvaihtoa koskeva direktiivi. Direktiivi ei edellytä sähköisten tietullijärjestelmien käyttöönottamista, eikä esityksessä tarkastella niiden perustamista.

Suomessa ei ole käytössä tietulleja tai -maksuja ja kuten edellä todettiin, EETS-direktiivi ei myöskään velvoita jäsenmaita ottamaan niitä käyttöön. SKAL kuitenkin esittää, että hallitusohjelman mukaisesti valmistellaan raskaan liikenteen vinjettimaksu ottaen huomioon vaikutukset kuljetusalan kustannusrakenteeseen ja suhde EU:n lainsäädännön valmisteluun (charging of heavy good vehicles).

Kaksitoista EU-maata on ottanut käyttöön aikaperusteisen tiemaksun, nk. vinjetin, raskaalle liikenteelle. Vinjetti on nykytilanteessa Suomen olosuhteisiin hyvin soveltuva raskaan liikenteen tiemaksujärjestelmä seuraavalle kymmenelle vuodelle ja se on hallinnollisesti kevyesti toteutettavissa. Kerätyt tuotot voidaan ohjata tiestölle, jolloin myös ulkomaalaiset kuljetusyritykset saadaan osallistumaan tieverkon ylläpitoon.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                  Ari Herralatoimitusjohtaja                edunvalvontajohtaja