Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 48/2021 vp)

Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 48/2021 vp)

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 48/2021 vp). Suo-men Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on saanut kutsun asiassa asiantuntijana kuultavaksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön uudelleenlaadittu uusiutuvaa energiaa koskeva EU:n direktiivi liikenteen uusiutuvan energian edistämistä koskevan sääntelyn osalta. Lisäksi esitetään kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisalan laajentamista mm. biokaasuun. SKAL pitää biokaasun lisäämistä kansallisen jakeluvelvoitteen soveltamisalaan kannatettavana. Samalla SKAL haluaa tuoda esiin, ettei se näe tässä tilanteessa perusteltuna kiristää jakeluvelvoitetta. Asiaa tulisi tarkastella myöhemmin, vasta kun tiedetään tarkemmin liikennekaasun kysynnän kehittymisestä. Mikäli liikennekaasun kysyntä ei lisäänny odotetulla tavalla, jakeluvelvoitteen kiristäminen kohdistuisi suurelta osin nestemäisiin polttoaineisiin, millä voisi olla merkittäviä hintavaikutuksia. SKAL pitää hyvänä, että polttoaineyhtiö voi monella eri tavalla täyttää jakeluvelvoitteensa, myös myymällä korkeasekoitteisia uusiutuvia polttoaineita. SKAL kuitenkin esittää päästövähennysten tehostamiseksi, että kun polttoaineyhtiö myy korkeasekoitteista uusiutuvaa polttoainetta yli jakeluvelvoitteen, tulee se vapauttaa valmisteverosta. Tämä SKAL:n esittämä ns. Ruotsin malli kannustaisi vähentämään päästöjä laadukkaan polttoaineen avulla yli jakeluvelvoitteen. SKAL pitää kuitenkin tarpeellisena säilyttää jakeluvelvoitteen rakenne ennallaan. Kun jakeluvelvoitteen ylittävältä osalta myytävä polttoaine vapautetaan valmisteverosta, syntyisi niin yrityksille kuin kuluttajillekin myös taloudellinen motivaatio vähentää päästöjä enemmän kuin pelkän jakeluvelvoitteen myötä tapahtuisi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen           Ari Herralatoimitusjohtaja        edunvalvontajohtaja