Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi HE 86/2018 vp. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:ltä on pyydetty kirjallista asiantuntijalausuntoa. SKAL esittää lausuntonaan seuraavaa.

 Esityksen mukaan ajoneuvojen katsastustoiminta säilyisi edelleen luvanvaraisena, mutta nykyistä toimilupasääntelyä muutettaisiin siten, että katsastusluvat myönnettäisiin jatkossa toimijakohtaisena, eikä toimipaikkakohtaisena kuten nykyisin. Lisäksi nykyinen lupajaottelu eri katsastuslajien sekä kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastusten välillä poistuisi. Jatkossa yksi katsastuslupa oikeuttaisi suorittamaan kaikkia katsastuslajeja ja kaikkien ajoneuvoluokkien katsastuksia.  Kohdassa 4.1 arvioidaan esityksen taloudellisia vaikutuksia. Omana 4.1.2 kohtanaan arvioidaan vaikutukset yrityksiin. Tässä kohdassa arvioidaan hyvin esityksen vaikutuksia katsastuspalveluja tarjoaviin yrityksiin. Hyvänä asiana voidaan huomioida, että lausuntojen pohjalta tähän on lisätty myös muihin yrityksiin kohdistuvia vaikutuksia. Kuten kohdassa nyt todetaan, kuljetusyritykset käyttävät merkittävästi katsastuspalveluja, joten katsastuspalvelujen saatavuudella on merkitystä kuljetusyritysten kustannuksille.  Myös toteuttamisvaihtoehtoja esittelevässä kohdassa arvioidaan raskaan kaluston katsastuspalvelujen hintaa ja saatavuutta. Aiempien katsastustoimiluvissa tapahtuneiden muutosten vaikutusten oli arvioitu ja todettu olleen pieniä tai ei ainakaan merkittäviä. Kun kuitenkin taas tehdään muutoksia, joilla arvioidaan olevan pieniä vaikutuksia raskaan kaluston katsastuspalvelujen kustannuksiin ja tarjontaan, voivat vaikutukset joillain paikoilla alkaa tuntua. Valvovaa viranomaista on velvoitettava seuraamaan myös erityisesti raskaan kaluston katsastuspalvelujen hintoja ja saatavuutta, joiden on pysyttävä nykyisellä tasolla ja mahdollisiin palvelutasopuutteisiin on puututtava.   SKAL katsoo, että katsastuksen valvonta on asetettava tasolle, jossa se johtaa laadukkaaseen katsastustoimintaan, mutta ei aiheuta turhaa kustannuslisää ja sitä kautta korotuksia katsastusmaksuihin. SKAL ihmettelee perusteluja kohdassa, jossa sääntelyä esitetään muutettavaksi siten, että jatkossa Liikenne- ja viestintävirasto voisi hyödyntää katsastettujen ajoneuvojen tarkastuksissa yksityistä palvelun tarjoajaa teknisenä asiantuntijana, Tämä itsessään saattaa olla tarpeen ja paikallaan.  Perustelussa todetaan tämän tehtävän vaativan syvällistä ajoneuvotekniikkaan liittyvää asiantuntemusta. Tämä varmastikin pitää paikkansa. Sen sijaan se, ettei tällaisen asiantuntemuksen ylläpitäminen virastossa ole välttämättä tarkoituksenmukaista tai tarpeellista on hämmästyttävää, olkoonkin, että tältä osin onkin todettu asiaa katsottavan ”valvontatehtävän onnistumisen kannalta”.  SKAL katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää ja välttämätöntä, että Liikenteen turvallisuusvirastossa / Liikenne- ja viestintävirastossa on syvällistä ajoneuvoteknistä osaamista. SKAL on ottanut kantaa samaan asiaan myös virastouudistusta koskevan esityksen yhteydessä ja toistaa myös tässä, että on tärkeää mahdollistaa tehtävissä erikoistuminen, jotta asiantuntijoiden osaaminen on syvällistä ja oman asiantuntija-alueen kattavaa. Virastolla on useita määräysten antamisvaltuuksia sekä lupa- ja valvontatehtäviä, joissa erityinen ajoneuvotekninen osaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen          Ari Herralatoimitusjohtaja        johtava asiantuntija