Lausunto arviomuistiosta EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansallisen täytäntöönpanon ja kuljetuksen tilaajavastuiden toteuttamisesta

Lausuntopyyntö VN/22062/2020 17.12.2020 Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa arviomuistiosta EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansallisen täytäntöönpanon ja kuljetuksen tilaajavastuiden toteuttamisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut arviomuistioon ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Arviomuistiossa käydään läpi liikkuvuuspaketin sisältöä, tulevia muutoksia sekä ar-vioidaan kansallisen lainsäädännön muutostarpeita. Lisäksi arviomuistiossa arvioi-daan kuljetuksen tilaajavastuita koskevien hallitusohjelmakirjausten täytäntöönpanoa. 

 

Ajo- ja lepoaikasäädökset sekä ajopiirturiasetus

Ajo- ja lepoaikoja koskevat EU asetuksen muutokset tulivat pääsääntöisesti voimaan jo 20.8.2020. SKAL pitää asetuksen muutoksia hyvinä, erityisesti joustoa viikkolepoa edeltävään ajoaikaan ja juna- ja lauttasääntöön tehtyjä muutoksia. SKAL esittää muutamia teknisluonteisia huomioita ajo- ja lepoaikamuutosten osalta yhtyen näiltä osin Autoliikenteen työnantajaliiton kommentteihin: juna- ja lauttasääntö koskee aiempaan tapaan myös jaettua vuorokausilepoa (3+9 h), kahden lyhennetyn viikottaisen lepoajan pitäminen peräkkäin koskee yksinomaan kansainvälistä tavaraliikennettä, kuljettajalla ei ole velvollisuutta palata vähintään neljän viikon välein työnantajan sijoittautumisvaltion asemapaikkaan tai asuinpaikkaansa, vaan hänellä on siihen oikeus, jolloin oikeampi termi sitä koskevaan väliotsikkoon olisi ”kuljettajan pa-luuoikeus”,kuljettajan paluuoikeuden mukaan kuljettaja voi pitää vähintään (ei ”yli”) 45 tun-nin viikottaisen lepoajan em. paikassa.

 

Kansallisesti päätettävät poikkeukset

Kansallisesti päätettäviin poikkeuksiin lisätään vapautukset ajo- ja lepoaikasäädöksistä ajoneuvoille tai ajoneuvoyhdistelmille, joita käytetään valmisbetonin tai raken-nustyömaakoneiden kuljettamiseen rakennusyrityksen lukuun 100 kilometrin säteellä yrityksen toimipaikasta. Arvion mukaan poikkeuksen käyttöönottoa tarkastellaan erikseen valtioneuvoston asetuksen 507/2018 muuttamisen yhteydessä. SKAL esit-tää, että asetuksen muutosta tarkasteltaisiin viranomaisten ja sidosryhmien asian-tuntijoiden yhteisessä tapaamisessa, jossa eri osapuolet voivat perustella kantojaan laajemmin yhteisen näkemyksen saavuttamiseksi. SKAL toteaa, että mikäli uusia kansallisia poikkeuksia ajo- ja lepoaikoihin säädetään Suomessa, tulee kansallinen säädös muotoilla siten, että kilpailuneutraalius taataan. Samaa kuljetustoimintaa tulee käsitellä ajo- ja lepoaikojen osalta samalla tavalla, eikä soveltamisala saa olla riippuvaista esimerkiksi ajoneuvon haltijasta.  Velvollisuus asentaa uuden sukupolven älykkäitä ajopiirtureita ja niiden eri versioita, myös takautuvasti, on tulossa voimaan 2020-luvulla porrastetusti. Arviomuistiossa olisi hyvä todeta tarve sille, että viranomaiset kokoaisivat taulukon tai muun esityksen asennusvaatimusten aikatauluista.

 

Liikennelupalainsäädäntö

Liikennelupavaatimus laajenee kansainvälisessä tavaraliikenteessä kokonaismas-saltaan 2,5-3,5 t ajoneuvoihin ja ajoneuvoyhdistelmiin. Luvanvaraista liikennettä harjoittavan yrityksen kansainvälisessä liikenteessä olevan ajoneuvon tulee palata yrityksen sijoittautumisvaltion toimipisteeseen kahdeksan viikon välein ja liikenteestä vastaavan henkilön hyvämaineisuuteen liittyvä sääntely kiristyy. Lisäksi kabotaasiliikennettä ei saa harjoittaa samalla ajoneuvolla samassa jäsenvaltiossa neljään päi-vään siitä, kun sen kyseisessä maassa suorittama kabotaasimatka on päättynyt. 

 

Liikenteenharjoittaja-asetus

9 artikla Tutkinnosta vapauttaminen

Pakettiautojen kansainvälisen liikenteen lupavaatimukseen liittyen, liikenteenharjoit-taja-asetuksen 9 artiklaan lisätään kohta, jolla jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus vapauttaa liikenteestä vastaava henkilö liikenneluvan edellytyksenä olevasta tutkinnosta yrityksen käyttäessä ainoastaan kokonaismassaltaan alle 3,5 t olevia ajoneuvoja tai ajoneuvoyhdistelmiä.  Arviossa todetaan, että tähän asti kyseisestä tutkintovaatimuksesta on vapautettu henkilö, joka liikennelupajärjestelmästä ilmenevien tietojen mukaan on toiminut yhtäjaksoisesti kyseisen lupalajin liikenteestä vastaavana henkilönä ja/tai luvanhaltija-na 10 vuoden ajan ennen 4.12.2009. Työryhmän arvion mukaan liikenteestä vastaava henkilö voidaan vapauttaa tutkinnosta myös alle 3,5 t ajoneuvojen osalta, jos liikenteestä vastaavalla henkilöllä on edellä mainittu 10 vuoden kokemus. SKAL katsoo, että tämä uusi vaatimus, samoin kuin jo aiempikin vaatimus, on tar-peettomasti tiukempi kuin asetuksessa edellytetty. Asetuksen mukaan on mahdollis-ta vapauttaa tutkinnosta henkilö, mikäli tämä on yhdenjaksoisesti johtanut tavaraliikenteen yritystä 10 vuoden ajan 4.12.2009 mennessä. Asetuksen kansallisessa soveltamisessa on, asetuksen tekstimuodosta poiketen, edellytetty nimenomaan liikenteestä vastaavana henkilönä ja/tai liikenneluvan haltijana toimimista kyseisellä ajanjaksolla. SKAL edellyttää, että koko 9 artiklan tulkintaa lievennetään siten, että yrityksen hallinnoinniksi katsotaan muukin johtaminen kuin liikenteestä vastaavana henkilönä toimiminen. On tunnistettava, että kuljetusyritystä voi johtaa muutoinkin kuin liiken-teestä vastaavan henkilön tehtävässä. 

14 artikla Liikenteestä vastaavan henkilön julistaminen ammattiin soveltumattomaksi

Asetuksen 14 artiklaa muutetaan siten, että liikenteestä vastaavan henkilön hyvämaineisuuden palauttaminen on mahdollista aikaisintaan yhden vuoden kuluttua siitä päivästä, kun hyvämaineisuus menetettiin. Palautus on kuitenkin mahdollista vas-ta kun liikenteestä vastaava henkilö on osoittanut osallistuneensa asianmukaiseen koulutukseen vähintään kolmen kuukauden ajan tai suorittaneensa liikenteestä vastaavan henkilön ammatillisen pätevyyden osoittavan tutkinnon. Arviossa todetaan, että kolmen kuukauden ”asianmukaista koulutusta” ei ole asetuksessa tarkemmin määritelty ja että kansallisesti tätä on tarpeen tarkastella ja tarvittaessa säätää koulutuksen vaatimuksista liikennepalvelulakiin. SKAL pitää tär-keänä, että vaadittavasta koulutuksesta tai tutkinnosta selkeästi säädetään liikennepalvelulaissa. Arviomuistiossa olisi hyvä todeta, kuinka paljon hyvän maineen menetyksiä on vuosittain. 

16 artikla Kansalliset sähköiset rekisterit

Asetuksen 16 artiklaan on lisätty vaatimukset liikenteestä vastaavien henkilöiden nimien ja ajoneuvojen rekisterinumeroiden sekä yrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärän ja yrityksen riskiluokituksen lisäämisestä kansallisiin sähköisiin rekistereihin. SKAL pitää näitä lisäyksiä tarpeellisina ja uskoo että ne parantavat mahdollisuuksia liikennelupien valvontaan. SKAL pitää tärkeänä, että toiminnan laajentaminen ja häiriötilanteiden hoitaminen ei muodostu liian monimutkaiseksi ja jäykäksi. Siksi tarvitaan mahdollisuus, että luvanhaltijalla voi olla liikennelupia, joihin ei ole kohdistettu ajoneuvoa ja siihen liittyvää rekisterinumeroa. Esimerkiksi sellaisissa tilanteissa kun lupa on hankittu ennen ajoneuvon ostoa tai kun ajoneuvo on myyty, samoin jos on tarvetta nopeasti ottaa vara-auto käyttöön. Harmaan talouden torjumiseksi luvanhaltijan kaikilla käytössä olevilla autoilla on oltava kohdistettuna liikennelupa, mutta kaikille luville ei tarvitse olla kohdistettu autoa. 

Tavaraliikenteen yhteisölupa-asetus

1 artikla Soveltamisala

Tavaraliikenteen yhteisölupa-asetuksen soveltamisalaa 1 artiklassa muutetaan si-ten, että 2,5 – 3,5 tonnin painoisilta ajoneuvoilta edellytetään liikennelupa kansainvälisessä liikenteessä 21.5.2022 alkaen. Arviossa todetaan, että kansallisen liiken-nelupavaatimuksen sijaan tullaan kansallisessa lainsäädännössä tarkastelemaan tarkempien edellytysten asettamista liikennepalvelulain 16 §:n mukaiselle rekisteröi-tymiselle tavaraliikenteen harjoittajaksi, parantaen näin valvontaa rekisteröitymisvelvollisten ajoneuvojen osalta.  Edellä mainittu yrityksen rekisteröitymisen tarkistaminen vain monimutkaistaa säädöstä ja jättää edelleen kaksi erilaista järjestelmää, jopa niin, että samanlaisille pa-kettiautoille olisi erilaiset järjestelmät käyttötarkoituksesta riippuen. Tilanteen selkiyt-tämiseksi SKAL esittää, että sekä kansainvälisessä, että kansallisessa liikenteessä vaatimukset ovat samanlaiset. Liikennelupavaatimus tulee ulottaa koskemaan 2,5-3,5 t ajoneuvoja myös kansallisella tasolla. Tämä helpottaa myös tietojärjestelmien muutostöitä, kun ei tarvitse tehdä muutoksia erikseen rekisteröitymisvelvollisille.  

10 artikla Turvamenettely

Asetuksen 10 artiklaan lisätään mahdollisuus, jonka perusteella jäsenvaltiot voivat säätää jäsenvaltioiden välisiin yhdistettyihin kuljetuksiin kuuluvien maantiekuljetusten alku- tai loppuosuuksien osalta vastaavanlaisia rajoituksia kuin kabotaasikuljetuksille on asetettu. Arvion mukaan muutoksen mahdollistamalle kansalliselle rajoit-tamiselle ei nähdä olevan riittäviä perusteita. Tavaroiden ulkomaan kauppaan liittyen Suomessa satamien ja sisämaan välillä tehdään kuljetuksia, jotka ovat luonteeltaan puhtaasti kotimaan kuljetuksia. Ne kuitenkin käsitteellisesti katsotaan osaksi direktiivin mukaisia yhdistettyjä kuljetuksia, kun ne tehdään150 km säteellä. Näissä kuljetuksissa ei kuitenkaan saavuteta siirtymää maantiekuljetuksista muihin kuljetusmuotoihin, sillä tavaroiden kuljetukseen joka tapauksessa liittyy laivakuljetus. Näitä kuljetuksia suoritetaan jatkuvasti ulkomaisella kalustolla ja niihin sisältyy suuri riski harmaan talouden harjoittamisesta.  Edellä kuvattu yhdistettyjen kuljetusten maantieosuuksien toistuva ja jatkuva suorittaminen 150 km säteellä satamasta ulkomaisilla kuorma-autoilla ei ole yhdistettyjen kuljetusten direktiivin tavoitteiden mukaista. Tämän vuoksi sitä tulisi kohdella kuten kotimaan liikennettä ja siten rajoittaa kuten kabotaasiliikennettä. SKAL katsoo, että Suomessa rajoitteet ovat tarpeen, koska säännöstä käytetään väärin tarjoamalla rajoittamattomia ja jatkuvia palveluja. SKAL esittää, että yhdistettyjen kuljetusten maantieosuuksiin tulee Suomessa säätää samat aika- ja kuljetusmäärärajoitteet kuin on kabotaasiliikenteessä. 

10 a artikla Tarkastukset

Asetukseen lisätään 10 a artikla, jossa todetaan, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella sovelletaan johdonmukaista kansallista valvontastrategiaa. Työryhmän arvion mukaan asia ei edellytä säädösmuutoksia kansalliseen lainsää-däntöön. SKAL katsoo, että valvontastrategian laatiminen ja toteuttaminen olisi selkeästi säädettävä jollekin viranomaiselle, esimerkiksi poliisille, tehtäväksi. Sen osalta tulisi edellyttää myös kansallista julkista raportointia komissiolle toimitettavan raportoinnin lisäksi. 

 

Kuljetuksen tilaajavastuiden laajentaminen 

Arviomuistion mukaan tavoitteena on harmaan talouden torjunnan edistämiseksi vähentää ylikuormilla ajamista sekä ajo- ja lepoaikojen rikkomista maanteillä edistäen liikenneturvallisuutta ja reilumpaa kuljetusalan kilpailua. Arvion mukaan tavoitteeseen aiotaan päästä laajentamalla kuljetuksen tilaajan vastuita liittyen tavarankuljetuksen suorittajan ylikuormilla ajamiseen ja kuljetuksen tilaajan tai aikataulun laati-jan vastuuta ajo- ja lepoaikarikkomuksiin.  Arviomuistiossa on kuvattu hyvin nykytilanne ja muutoksen tavoitteet. SKAL kannat-taa arviomuistiossa ehdotettuja muutoksia vastuun määräytymisessä ylikuormilla ajamisesta ja ajo -ja lepoaikarikkomuksista.    Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen               Ari Herralatoimitusjohtaja             edunvalvontajohtaja