Lausunto ajoneuvolain uudistuksesta

Lausuntopyyntö VN/9715/2019 2.1.2020 

Lausunto ajoneuvolain uudistuksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Ajoneuvolaki uudistettaisiin vastaamaan autojen ja niiden perävaunujen EU-puiteasetusta. Ajoneuvolaissa ei enää säädettäisi EU-asetuksen mukaisista hyväksyntä- ja markkinavalvontamenettelyistä. Päällekkäinen sääntely poistettaisiin. Samalla muutettaisiin yhteensä 14 sellaista lakia, joissa viitataan ajoneuvolain säännöksiin. Uusi ajoneuvolaki vastaisi sisällöllisesti pääosin voimassa olevaa ajoneuvolakia. Autojen ja niiden perävaunujen EU-puiteasetus tulee sovellettavaksi 1.9.2020. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan kyseisenä päivänä. 

Yleistä

SKAL pitää perusteltuna sitä, että ajoneuvolaki muutetaan vastaamaan EU-asetuksia ja pääsääntöisesti hyvänä sitä, että päällekkäisyydet poistetaan. SKAL näkisi kuitenkin hyvänä, että ajoneuvoluokituksen alaluokkien määritelmät kirjattaisiin ajoneuvolakiin, vaikka ne puiteasetuksessa ovatkin. Alaluokkien kautta tulee useita erilaisia vaatimuksia ja vaatimusten rajauksia, joten olisi hyvä, jos rajat olisivat kaikkien helposti löydettävissä kansallisesta laista.    

12 §: Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet ja varusteet

Lain 12 §:ssä säädettäisiin ajoneuvon rakenteesta, hallintalaitteista ja varusteista. Pykälän 1 momentin 9 kohdassa säädettäisiin pakolliseksi tarpeelliset laitteet ja rakenteet kevyiden ajoneuvojen suojaamiseksi törmäystilanteessa. Kevyellä ajo-neuvolla tarkoitettaisiin lähinnä henkilöautoja sekä kaksi- ja kolmipyöräisiä ajo-neuvoja. Vaatimus koskisi kaikissa M-, N- ja O-luokan ajoneuvoissa vaadittua al-leajosuojaa takana, N- ja O-luokan ajoneuvoissa vaadittua sivusuojaa sekä N-luokan ajoneuvoissa vaadittua alleajosuojaa edessä.  SKAL pitää tarpeettomana ja haitallisena alleajosuojavaatimusta sellaisille puutavara-autoille, joka on varustettu nosturilla ja jolla haetaan puita metsästä asti. Puutavara-autoja käytetään varsinkin talvella sellaisissa olosuhteissa, että sivusuojat eivät pysy ehjinä eikä paikoillaan ja tällöin ne ovat jopa turvallisuusriski. Näitä autoja käytetään pääasiassa sellaisilla alueilla ja olosuhteissa, missä ei ole kevyttä liikennettä. 

38 §: Erikoiskuljetusajoneuvo

Lakiesityksen 38 §:ssä säädettäisiin erikoiskuljetusajoneuvosta ja erikoiskuljetusajoneuvon liikenteeseen hyväksymisen edellytyksenä olevan poikkeusluvan hakemisesta. SKAL toteaa, että myös tässä yhteydessä on syytä muistaa tieliikennelain muutosesitysluonnos, joka on ollut lausuttavana. Luonnoksessa esitetään muutosta, jonka mukaan erikoiskuljetuksia voivat olla myös kuljetukset, joissa jakamattomasta kuormasta johtuen mitta- ja massadirektiivissä sallittu mitta tai massa ylittyy. Lisäksi SKAL katsoo, että kilpailun tasapuolisuuden vuoksi ei ole syytä vapauttaa tavaraliikenteessä käytettäviä traktorin perävaunuja ja traktoriin kytkettäviä hinattavia laitteita poikkeusluvan hakemisesta. 

84 §: Rekisteröintitodistus

Lakiesityksen 84 §:ssä säädettäisiin rekisteröintitodistuksesta. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, että kansainvälisessä liikenteessä rekisteröintitodistuksen I osa on pidettävä mukana ajoneuvossa ajon aikana. Kotimaisessa liiken-teessä rekisteröintitodistuksen I osaa ei siis edellytettäisi mukana pidettäväksi.  SKAL esittää, että kuorma-autojen ja niiden perävaunujen osalta palautettaisiin myös kotimaan liikenteeseen edellytys pitää rekisteröintitodistus mukana ajoneuvossa ajon aikana. Toimivista sähköisistä rekistereistä huolimatta erityisesti kuljettajan, mutta myös liikenteen valvojan on vaikea selvittää sallittuja massoja ja erityisesti uusissa pitkissä ajoneuvoyhdistelmissä erilaisia kääntyvyys- ja varustevaatimuksia ilman mukana pidettävää rekisteröintitodistusta. 

109 §: Määräaikaiskatsastusvelvollisuus

Lakiesityksen 109 §:n 1 momentissa säädettäisiin siitä, mitkä ajoneuvot on esitet-tävä määräaikaiskatsastukseen. M-, N-, O2-, O3-, O4-, L6e- ja L7e-luokan ajoneuvojen lisäksi luvanvaraisessa tavaraliikenteessä käytettävä T1b-, T2b- ja T3b-luokan ajoneuvo on esitettävä määräaikaiskatsastukseen.  Katsastusdirektiivin (2014/45/EU) mukaan katsastusvelvollisuus koskee kaikkia T1b-, T2b- ja T3b-luokan ajoneuvoja eli traktoreita, joiden rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa direktiivin soveltamisesta maa-, puutarha- tai metsätaloudessa, maanviljelyssä taikka kalataloudessa käytettävät ajoneuvot, joita käytetään vain asianomaisen jäsenvaltion alueella ja pääasiassa tällaisessa tuotannossa olevilla maa-aloilla, myös maa- tai metsätalouskäytössä olevilla teillä taikka pelloilla. Laki liikenteen palveluista asettaa traktoreilla harjoitettavan tavarankuljetuksen luvanvaraisuuden rajaksi 60 kilometriä tunnissa. Tässä esitetään vain luvanvaraisessa liikenteessä oleville traktoreille katsastusvelvollisuutta, joten traktorit eivät käytännössä ole lainkaan katsastusvelvollisuuden piirissä, koska yli 60 km/h kulkevia traktoreita ei juurikaan ole käytössä. Kuitenkin arviolta yli 2000 traktoria on sellaisessa ajossa, jossa käytöstä huomattava osa tapahtuu yleisillä teillä. Tällöin niitä ei voida pitää direktiivin esittämällä tavalla pääasiallisesti maatalouskäytössä olevina ja ne olisi sisällytettävä katsastusvaatimuksen piiriin.  Tilanne, jossa traktoreilla ei ole katsastusvelvollisuutta, on omiaan aiheuttamaan vääristymää kilpailuneutraliteettiin kuorma-autokuljetuksiin verrattuna. Se myös vaarantaa liikenneturvallisuutta, kun jatkuvasti tieliikenteeseen käytetään ajoneuvoja, joita ei katsasteta, eikä niille ole asetettu muutakaan menetelmää, jolla varmistettaisiin niiden tekninen tieliikenteeseen riittävä kunto. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen         Ari Herralatoimitusjohtaja      edunvalvontajohtaja