Lausunnon antaminen jätehuoltomääräyksistä

Lausunnon antaminen jätehuoltomääräyksistä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Suupohjan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia:  

2 § Määritelmät 

”Biojätteellä” -määritelmää (sivulla 9) on laajennettu kunnan vastuuta laajemmaksi.  Tässä kohtaa jätehuoltomääräyksiä ei ole syytä ottaa mukaan määritelmiin biojätteen syntypaikkoja, koska nyt osa niistä ei kuulu kunnan vastuulle.  Biojätteen määritelmäksi riittäisi muiden alueiden jätehuoltomääräyksissä usein käytetty seuraava määritelmä: ”biojätteellä biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä biologisesti hajoavaa puutarha- ja puistojätettä.”   

22 § Jäteastiatyypit

Jätteen kuljetusvälineeksi tulisi hyväksyä koukkutartunnalla olevien vaihtolavasäiliöiden lisäksi myös vaijeritartunnalla olevat vaihtolavasäiliöt.  Jätehuoltomääräyksiin tulisi siksi tehdä seuraava lisäys (sivun 17 alussa):”3) vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukku (lisäys: – tai vaijeri)tartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.”   Vaijeritartunnalla olevat vaihtolavasäiliöt tulee jatkossakin olla sallittuja, koska niitä ei ole kielletty yleisillä määräyksillä. Vaijeritartunnalla olevat vaihtolavat voi laskea kaikkiin paikkoihin, kun taas pelkästään koukkutartunnalla olevia vaihtolavoja ei pysty laskemaan aivan joka paikkaan. 

25 § Tyhjennysvälit

Jäteastioiden tyhjennysväliksi (sivuilla 18) jätehuoltomääräyksissä on säädetty poltettavan jätteen osalta maksimissaan kesällä 2 viikon välein ja talvella 4 viikon välein tapahtuvaksi.  Sekajäteastian tyhjennystä voidaan pidentää 8 viikkoon saakka, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi. Näistä liian lyhyistä tyhjennysvälistä muodostuu turhaa byrokratiaa ja suuria ongelmia haja-asutusalueella ja erityisesti vähän jätettä tuottavilla mökeillä.  Useilla alueilla jäteastian maksimi tyhjennysväliksi on valmiiksi säädetty jätehuoltomääräyksissä 12 viikkoon.  Toivomme, että tähän laitetaan pitempi tyhjennysväli.   Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on biojätteen kannustavan keräyksen järjestämiseksi viisaasti harkittu ympäri vuoden riittävän pitkät tyhjennysvälit, kesällä 2 viikkoa ja talvella 4 viikkoa maksimi tyhjennysväli.    

33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Jätteenkuljetusrekisterin osalta mainitaan (ensimmäinen kappale), että ”Tiedot on toimitettava sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa.”   Tämä kohta tulisi poistaa jätehuoltomääräyksistä tai muuttaa niin, että tiedot on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti muokattavassa muodossa.  Tällaista vain sähköisen asioinnin velvoitetta ei viranomainen voi antaa ainoaksi asiointimuodoksi.  Sähköistä asiointia voidaan toivoa, muttei vaatia ainoana asiointitapana.  Tätä edellyttävät yleiset viranomaiselta vaaditut toimintaperiaatteet.   Viranomainen ei voi päätöksillään velvoittaa asiakasta vain sähköisen palvelun käyttöön.  Osa sako- ja umpikaivolietteiden parissa toimivista yrityksistä on hyvin pieniä yrityksiä.  Osalla näistä yrityksistä ei ole käytössä vaativimpia ohjelmistoja sähköiseen raportointiin.  Viranomainen ei voi laatia sellaisia velvoitteita sähköisen asiointiin, jotta yritys ei voi lain mukaisia velvoitteitaan hoitaa vaihtoehtoisella tavalla.  Verottaja, Kela, työvoimaviranomaiset ja muiden viranomaisten tulee tarjota mahdollisen sähköisen asioinnin vaihtoehdoksi aina myös vaihtoehtoinen asiointimuoto.  Näin tulee menetellä myös jätehuoltoviranomaisena toimivan jätelautakunnan.  Olisi kohtuutonta, jos yritys joutuisi lopettamaan toiminnan vain jätelautakunnan vaatiman sähköisen asioinnin takia.   Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa (1318/99) tuli voimaan 1.1.2000 ja se asettaa oikeudelliset perusvaatimukset sähköiselle asioinnille. Tarkoituksena on ollut parantaa ja helpottaa asioinnin sujuvuutta hallinnossa. Sähköinen asiointi on kuitenkin vain uusi vaihtoehto perinteisille asiointitavoille. Lain mukaan mahdollisuus suulliseen ja kirjalliseen asiointiin on edelleen säilyttävä.  Myös apulaisoikeusasiamies (AOA Sakslinin päätös 4653/2014) on 28.1.2016 antamassaan päätöksessään velvoittanut, että hyvä hallintotapa edellyttää sähköisen asioinnin rinnalle myös vaihtoehtoisia asiointimuotoja. 

35 § Tyhjennysvälit

Velvoitetta tyhjentää poikkeuksetta kaikki sakokaivot vähintään kerran vuodessa on lakimuutoksella väljennetty 3.4.2017.  Suupohjan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksessa velvoitetaan edelleen sakokaivojen tyhjennykseen kerran vuodessa (sivulla 21 § 35 ensimmäinen kappale).  Esimerkiksi Lakeuden Etappi Oy:n alueella Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin hyväksyttiin jo lähes pari vuotta lakimuutosta aikaisemmin 19.8.2015 anomuksesta seuraava väljennys: vakituisten asuntojen harmaavesijärjestelmillä asumislietteiden tyhjennysväli on 24 kuukautta sekä pienellä käytöllä olevien vapaa-ajan asuntojen asumislietteiden tyhjennysväli on 24 kuukautta kiinteistöillä, joilla on vesikäymälä ja jopa 36 kuukautta kiinteistöillä, joilla on vain harmaavesijärjestelmä.  Tällaiset muutokset jätehuoltomääräyksiin vastaavat todellista tyhjennystarvetta.   

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että Suupohjan jätelautakunta voisi huomioida nämä asiat päättäessään jätehuoltomääräyksistä.  Suupohjan jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys. Kunnioittavasti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen               Pekka Loukolatoimitusjohtaja             asiantuntija