Lausunnon antaminen jätehuoltomääräyksistä Savonlinnan jätelautakunnalle

SKAL Lausunto Savonlinnan jätelautakunnalle

Alueellinen jätelautakunta Savonlinnan kaupunkiOlavinkatu 27, 57130 Savonlinnajatelautakunta@savonlinna.fikirjaamo@savonlinna.fi

Asianumero 432/2020

Lausunnon antaminen jätehuoltomääräyksistä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia: 

Yleinen-osa

Yleinen-osa kohta ”Asumisessa syntyvät ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet” todetaan seuraavasti: ”Kuten  asumisessa  syntyvät  lietteet,  myös  esimerkiksi  kunnan  ja  seurakunnan (pois) leirikeskuksissa  ja hoitokodeissa syntyvät lietteet, kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin.” Tekstistä tulee poistaa sanat ”ja seurakunnan”, koska tämä kohta jätehuoltomääräyksissä on nykyisen jätelain vastainen.

Muistutamme, että jätelain muutoksen myötä 1.1.2019 lähtien kunnan järjestämisvastuulle ei kuulu enää valtion, seurakuntien, koulutustoiminnan sekä yksityisen sosiaali- terveydenhuollon jätteet.  Ne ovat siirtyneet vapaille markkinoille elinkeinotoiminnan jätehuollon tapaan.

2 § Määritelmät

”Biojäte” -määritelmää on laajennettu kunnan vastuuta laajemmaksi.  Tässä kohtaa jätehuoltomääräyksiä ei ole syytä ottaa mukaan määritelmiin biojätteen syntypaikkoja, koska nyt osa niistä ei kuulu kunnan vastuulle.  Biojätteen määritelmäksi riittäisi muiden alueiden jätehuoltomääräyksissä usein käytetty seuraava määritelmä: ”biojäte, biologisesti hajoava elintarvike- ja keittiöjäte sekä biologisesti hajoavaa puutarha- ja puistojäte.”  

Määritelmissä kohdassa ”Kuljetusjärjestelmäpäätöksellä” mainitaan seuraavasti: ”Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten soveltamisalueella voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus.” Toivomme, että tämän kohta poistetaan jätehuoltomääräyksistä.  Alueella on tehty päätös kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta ja päätös on lainvoimainen.  Siksi tämä kohta on tarpeeton.  

Määritelmät -kohtaan ”Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva jäte” tulisi tehdä seuraavat muutokset: ”Asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete, julkisissa (pois, lisäys:kunnan) sosiaali-ja terveyspalveluissa, (lisäys:ja kunnan) koulutustoiminnassa, julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto-ja palvelu-toiminnassa (pois) syntyvä yhdyskuntajäte sekä se liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa.” Muistutamme, että jätelaissa 1.1.2019 lähtien tapahtuneen vastuunjaon muutoksen myötä nämä korjaukset ovat välttämättömiä..

23 § Jäteastiatyypit

Jätteen kuljetusvälineeksi tulisi hyväksyä koukkutartunnalla olevien vaihtolavasäiliöiden lisäksi myös vaijeritartunnalla olevat vaihtolavasäiliöt.  Jätehuoltomääräyksiin tulisi siksi tehdä seuraava lisäys: ”3) vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukku (lisäys: – tai vaijeri)tartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.”

Vaijeritartunnalla olevia järjestelmiä ei ole kielletty millään yleisellä säädöksellä. Vaijeritartunnalla vaihtolava voidaan laskea kaikkiin paikkoihin, kun taas pelkästään koukkutartunnalla olevia vaihtolavoja ei pysty laskemaan aivan joka paikkaan.

26 § Tyhjennysvälit

Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on sekajätteen osalta viisaasti harkittu, että velvollisuudet ilmoitusten ja anomusten tekemiseksi tulee minimoida turhan työn estämiseksi ja siksi on erittäin hyvä, että jätehuoltomääräysten luonnokseen on säädetty valmiiksi riittävän pitkät tyhjennysvälit sekajätteelle.

Jäteastioiden maksimi tyhjennysväli on sekajätteellä määritelty 8 viikkoon ja kun otetaan huomioon vielä jätehuoltoviranomaisen myöntämä poikkeuslupa pidennykselle, niin pidennys on määritelty 12 tai 16 viikkoon.  Pidennetyn tyhjennysvälin osalta tulisi riittää ilmoitus hakemuksen sijasta.

Riittävän pitkillä tyhjennysväleillä on positiivinen vaikutus myös jätteen lajittelulle ja uusiokäytölle, kun jäteastian tyhjennyksen voi mitoittaa todellisen tarpeen mukaiseksi. 

Sen sijaan biojätteen kannustavan keräilyn aikaansaamiseksi tulisi kesälläkin olla pisin tyhjennysväli vähintään 2 viikkoa.  Näin on toimittu myös monella muulla alueella. Tällä hetkellä jätehuoltomääräysten luonnokseen on määritelty, että tavallisen biojäteastian maksimi tyhjennysväli viikoilla 18-40 on vain yksi viikko.  Toivomme, että biojäteastialle määritellään kesäajalle pitempi tyhjennysväli.

Pyydämme huomioimaan, että keräysvälineenä (§ 26 taulukossa) käyttämänne syväkeräys –sana on Molok Oy:n PRH:lla rekisteröimä tavaramerkki.  Suosittelemme sanan poistamista jätehuoltomääräyksistä korvausvaatimusten välttämiseksi.  Toisena vaihtoehtona on korvaavan sanan käyttäminen esim. maanalainen keräyssäiliö tai maanalainen keräysastia -sanoilla. Vuoden 2015 heinäkuussa jäsenyrityksemme sai tämän syväkeräys –sanan käytöstä kiellon Molok Oy:ltä asianajajan välityksellä oikeustoimilla uhaten, kun yritys käytti verkkosivuillaan tätä sanaa.

33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Jätteenkuljetusrekisterin osalta mainitaan (toinen kappale), että ”Tiedot on toimitettava sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa.”   Tämä kohta tulisi poistaa jätehuoltomääräyksistä tai muuttaa niin, että tiedot on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti muokattavassa muodossa.  Tällaista vain sähköisen asioinnin velvoitetta ei viranomainen voi antaa ainoaksi asiointimuodoksi.  Sähköistä asiointia voidaan toivoa, muttei vaatia ainoana asiointitapana. Tätä edellyttävät yleiset viranomaiselta vaaditut toimintaperiaatteet.    Viranomainen ei voi päätöksillään velvoittaa asiakasta vain sähköisen palvelun käyttöön. Osa sako- ja umpikaivolietteiden parissa toimivista yrityksistä on hyvin pieniä yrityksiä. Osalla näistä yrityksistä ei ole käytössä ohjelmistoja ja tietokonetta sähköiseen raportointiin.  Viranomainen ei voi laatia sellaisia velvoitteita sähköiseen asiointiin, joita yritys ei voi hoitaa vaihtoehtoisella tavalla.  Verottaja, Kela, työvoimaviranomaiset ja muiden viranomaisten tulee tarjota mahdollisen sähköisen asioinnin vaihtoehdoksi aina myös vaihtoehtoinen asiointimuoto.  Näin tulee menetellä myös jätehuoltoviranomaisena toimivan Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan.  Olisi kohtuutonta, jos yritys joutuisi lopettamaan toiminnan vain jätelautakunnan vaatiman sähköisen asioinnin takia.  Myös apulaisoikeusasiamies (AOA Sakslinin päätös 4653/2014) on 28.1.2016 antamassaan päätöksessään velvoittanut, että hyvä hallintotapa edellyttää sähköisen asioinnin rinnalle myös vaihtoehtoisia asiointimuotoja.

36 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Jätehuoltomääräysten luonnoksessa on mainittu seuraavasti (toisen kappaleen lopussa):”Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. (pois)”Tästä kohtaa tulee lauseen loppuosa poistaa.  Umpisäiliöt tulee tyhjentää vain tarvittaessa.  Umpisäiliöiden tyhjentämistä vähintään kerran vuodessa on tarpeetonta ja siihen ei velvoita laki.  Tällaista kirjausta ei ole yleensä jätehuoltomääräyksissä käytetty. On huomioitava myös, että velvoitetta tyhjentää poikkeuksetta kaikki sakokaivot vähintään kerran vuodessa on lakimuutoksella väljennetty 3.4.2017.  Esimerkiksi Lakeuden Etappi Oy:n alueella Lakeuden jätelautakunnan uusiin jätehuoltomääräyksiin hyväksyttiin lakimuutosta lähes pari vuotta lakimuutosta aikaisemmin 19.8.2015 anomuksesta seuraava väljennys: vakituisten asuntojen harmaavesijärjestelmillä asumislietteiden tyhjennysväli on 24 kuukautta sekä pienellä käytöllä olevien vapaa-ajan asuntojen asumislietteiden tyhjennysväli on 24 kuukautta kiinteistöillä, joilla on vesikäymälä ja jopa 36 kuukautta kiinteistöillä, joilla on vain harmaavesijärjestelmä.  Tällaiset muutokset vastaavat todellista tyhjennystarvetta sekä vaikuttavat myös lietteen kertymään.  Tämän osalta tulisi Savonlinnan alueellisen jätelautakunnankin jätehuoltomääräykset saada ajan tasalle. 

38 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Jätehuoltomääräysten luonnoksissa todetaan (38 §:n kuudes kappale), että ”Yli kaksi (2) päivää kestävien tilaisuuksien jätehuollon järjestämisestä on tilaisuuden vastuullisen järjestäjän laadittava suunnitelma, joka on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuuden järjestämisajankohtaa kunnan jätehuollon valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi.”  Tämä kohta tulee poistaa jätehuoltomääräyksistä.  Kahden päivän tilaisuuksia ilman yleisömäärärajaa järjestetään alueella todella paljon.  Useat seminaarit, tapahtumat ja pienet urheilutilaisuudetkin ylittävät tämän määritelmän.  Näiden jätehuolto järjestyy normaalin jätehuollon yhteydessä ja suunnitelman tekeminen ympäristöviranomaiselle näistä tilaisuuksista on turhaa byrokratiaa.  Vaihtoehtoisesti kohta ”Yli kaksi (2) päivää kestävien” voitaisiin muuttaa seuraavaksi ”Yli 5000 hengen”. 

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että Savonlinnan alueellinen jätelautakunta voisi huomioida nämä asiat päättäessään jätehuoltomääräyksistä.  Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys Kunnioittavasti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Iiro Lehtonen      Pekka Loukolatoimitusjohtaja    asiantuntija