Lapin maanteiden talvihoito – pieniä muutoksia hoitourakoihin ja talvihoitoluokkiin (Lappi)

Kuva: Vesa Joona

Kemijärvi-Posion ja Sodankylän maanteiden hoitourakat on kilpailutettu vuosi sitten tulleella uudella valtakunnallisella urakkamallilla. Sodankylän alueella jatkaa entinen urakoitsija Destia Oy ja Kemijärvi-Posion alueella aloittaa uusi urakoitsija YIT Suomi Oy. Molemmat urakat ovat viisivuotisia ja niiden tavoitehinnat ovat yhteensä 32,5 M€ (alv 0 %). Urakka-alueiden raja muuttui Pelkosenniemeltä Vuostimoon ja Pyhätunturin alueen tiestö siirtyi Sodankylän urakan alueelle.

Uusissa urakoissa on käytössä uudet talvihoidon laatuvaatimukset vuodelta 2018, jotka astuvat voimaan urakoiden kilpailutuksen myötä. Uusien laatuvaatimusten mukaan alempien talvihoitoluokkien II ja III vaatimuksia on hieman kiristetty. Linjahiekoituksen toimenpideaika on lyhentynyt tunnilla ja myös aurauksen lähtökynnystä ja toimenpideaikaa on hieman tiukennettu.

Pieniä muutoksia talvihoitoluokkiin

Keväinen matkailuliikenne näkyy Lapin tiestöllä tunturikeskusten läheisyydessä. Liikennemäärät voivat jopa kaksinkertaistua kevätsesonkina. Talvihoitoluokka nousee hiihtosesonkina kaikkiaan 237 kilometrillä Lapin tiestöä. Tänä talvena uutena kohteena matkailuliikenteen olosuhteita parannetaan tiellä 950 Salla-Hautajärvi välillä nostamalla tien talvihoitoluokkaa Ic:hen helmi-huhtikuun ajaksi.

Kevyen liikenteen olosuhteita on myös hieman parannettu taajamien alueilla. Taajamien vilkkaimmilla ja keskeisimmillä kävely- ja pyöräilyväylillä on nostettu talvihoitoluokkia. Tämä näkyy hieman aikaisemmin toteutettuna aurauksena ja hiekoituksena.

Talvihoitotason määräytyminen

Tien talvihoitoluokka ja sitä kautta talvihoidon laatuvaatimukset määräytyvät pääasiassa tien liikennemäärän mukaisesti. Myös olosuhteet, eli lähinnä talven kylmyys vaikuttaa asiaan. Vilkkaimmilla teillä pystytään tie pitämään sulana suolalla ja lähes paljaana, mutta suola vaatii lauhat olosuhteet ja riittävän liikennemäärän, joka pystyy kuivattamaan tienpinnan.

Poronhoitoalueella suolan käyttöä pyritään minimoimaan, koska suola houkuttaa poroja tielle ja lisää onnettomuusriskiä. Myöskään tienkäyttäjät eivät toivo suolan käytön lisäämistä. Kevytpäällysteiset tiet eivät kestä suolan käyttöä ja niillä suolaa käytetäänkin mahdollisimman vähän. Lapissa keskeisin liukkauden torjunnan toimenpide onkin hiekoitus.

Esimerkiksi valtatiellä 21 liikennemäärä Kolarista Kilpisjärvelle on pääosin vain noin 500–600 ajoneuvoa vuorokaudessa, kun moottoritiellä Keminmaan ja Tornion välillä liikennettä on noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Moottoritie hoidetaan pääasiassa suolalla, mutta käsivarsi hiekalla ja polanteen karhentamisella. Pitkillä tiejaksoilla, kuten valtatiellä 21 voi olla monenlaisia olosuhteita riippuen liikennemäärästä ja alueen ilmastosta, vaikka talvihoitoluokka pysyisi samana. Tiellä voi siis olla polannepintaisia sekä paljaita tiejaksoja.

Tienkäyttäjien tyytyväisyys talvihoidon tasoon riippuu paljolti talven sääolosuhteista

Väylävirasto tutkii tienkäyttäjien tyytyväisyyttä talvi- ja kesäaikaan. Tyytyväisyyteen vaikuttaa paljolti talven sääolosuhteet. Viime talvi oli Lapissa erityisen hankala, mutta eteläinen Suomi oli lähes lumeton. Tienkäyttäjien tyytyväisyys heikkenikin Lapissa, mutta parani eteläisemmillä alueilla. Tienkäyttäjät ovat tyytyväisimpiä pääteiden lumen auraukseen ja liukkauden torjuntaan ja tyytymättömimpiä muiden teiden tasaisuuteen ja auraukseen. Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä ei ole saatu parannettua, vaikka vuosien saatossa on tehty useita parannuksia talvihoidon laatuvaatimuksiin.

Olosuhteiden huomioiminen tiellä liikuttaessa

Lapissa liikutaan lähes puolet vuodesta talvisissa olosuhteissa, eikä kesäkelejä saada talvella aikaiseksi. Talvihoidon toimenpiteet vievät oman aikansa ja niitä toteutetaan laatuvaatimusten määrittämissä ajoissa. Tienkäyttäjällä on aina vastuu huomioida vallitsevat olosuhteet ja sopeuttaa ajonopeutensa kelien mukaiseksi. Ajantasaiset talvihoidon toimenpidetiedot löytyvät liikennetilanne sivustolta osoitteesta https://liikennetilanne.tmfg.fi/.

Yhteyshenkilötylijohtaja Jaakko Ylinampa p. 0295 037 199yksikön päällikkö Markku Tervo, puh. 029 5038 293kunnossapitovastaava Kari Parikka, puh. 0295 037 247tienpidon asiantuntija Tiina Salmi, puh. 0295 037 257