Kuljetusten tilaajan vastuu laajenee – myös ylikuormarikkomukset vastuun piiriin

Hallituksen esitys tehostaa harmaan talouden torjuntaa kuljetusalalla. Esityksessä myös kuljetusten tilaaja vastaa siitä, ettei kuljetuksia ajeta ylikuormilla. Lisäksi esitys palauttaa lakiin tilaajan vastuun siitä, että kuljettaja noudattaa ajo- ja lepoaikoja.

Ylikuormiin puututaan Suomessa nyt uudella tavalla. Hallitus on tänään torstaina antanut hallitusohjelmaa toteuttavan esityksen, jolla lisätään merkittävästi kuljetuksen tilaajan vastuita kuljetuksen laillisuudesta ja torjutaan harmaata taloutta tavaraliikenteessä. 

Ylikuormien kuljettaminen on yksi harmaan talouden muodoista. Ylikuormilla kuljettava saa huomattavaa taloudellista etua suhteessa lainsäädäntöä noudattavaan. Tien päällä suoritettava valvonta yksin ei ole ollut riittävää estämään ylikuormilla kuljettamista.

Nyt tilaajan vastuuta ollaan laajentamassa siten, että myös kuljetuksen tilaaja vastaa siitä, että kuljetuksia ei suoriteta ylikuormilla. Samassa yhteydessä lakiin ollaan palauttamassa tilaajan vastuu kuljettajan ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta. Jatkossa tilaaja ei voisi edellyttää kuljettajaa rikkomaan ajoaikasäädöksiä esimerkiksi epärealistisia aikatauluja laatimalla. 

Molempia muutoksia, joilla luodaan terveempää kuljetusmarkkinaa, SKAL on ollut esittämässä. SKAL on tyytyväinen siitä, että esityksiä ollaan nyt viemässä lainsäädäntöön. 

Tämän lisäksi kabotaasisäädösten rajoituksia ollaan lisäämässä ns. yhdistettyjen kuljetusten maantieosuuksiin. Tällä tukitaan porsaanreikä, joka on mahdollistanut ulkomaisen kuljetuskaluston jatkuvan kuljetustoiminnan Suomen sisäisessä liikenteessä näihin kuljetuksiin liittyen. 

-Kilpailu kuljetusmarkkinoilla on terveempää, kun harmaata taloutta torjutaan tehokkailla keinoilla. Nyt ehdotetut muutokset ovat tärkeä lisä lainsäädäntöön. Muutokset vahvistavat myös SKAL:n Reilu Kuljetus* -konseptia, korostaa toimitusjohtaja Iiro Lehtonen. 

Seuraavaksi lakiesitys menee eduskunnan käsiteltäväksi ja uusien säädösten on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2022.  

Valtioneuvosto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

*Reilu kuljetus  SKAL ja ALT ovat yhdessä laatineet Reilun kuljetuksen oppaan kuljetusasiakkaille. Tavoitteena on, että markkinoilla noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä ja lakeja, ja sen päälle kilpaillaan rehdisti kukin omalla tarjonnallaan ja osaamisellaan. Lue lisää: www.skal.fi/reilukuljetus #reilukuljetus 

Lisätietoja: Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, iiro.lehtonen@skal.fi, 040 502 8181Ari Herrala, edunvalvontajohtaja, ari.herrala@skal.fi,  050 368 4248Petri Murto johtaja, petri.murto@skal.fi, 040 762 2140Antti Pulkkinen, viestinnän asiantuntija, antti.pulkkinen@skal.fi, 050 525 9980