Kuljetusbarometri 1/2022: Kuljetusyritysten kannattavuusennusteet voimakkaassa laskussa – ammattidiesel on välttämätön

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry selvittää säännöllisesti Kuljetusbarometrilla alan yrityksien näkemyksiä kuljetustoimialan kehityssuunnista. Vaikka odotukset liikevaihdon ja kuljetusmäärien kehityksen suhteen ovat vuoden takaista tilannetta myönteisemmät, alan näkymät toiminnan kannattavuuden suhteen jatkavat jyrkkää laskuaan. Kannattavuus on pitkällä aikavälillä ennätysalhaalla, syynä monesta tekijästä johtuva kustannustason nousu ja juuri nyt dieselin räjähdysmäinen hinnannousu. Nyt pitää herätä hintakriisiin, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala. 

Dieselin hinnan ennätyksellinen nousu näkyy voimakkaasti kuljetusyritysten kannattavuuskehityksessä. Vuoden 2022 ensimmäisen Kuljetusbarometrin mukaan kannattavuus oli heikentynyt 45 prosentilla kuljetusyrityksistä syyskuusta alkaen suoritealaan ja alueeseen katsomatta. Harvempi kuin joka kuudes yritys oli onnistunut kasvattamaan kannattavuuttaan. Yritysten kannattavuusodotuksien saldoluku on jatkanut laskua vuodesta 2018 ja on nyt jopa -26.

-Jos muutosta ei tapahdu, voi pelkästään dieselin hinnan nousu kasvattaa kuljetuskustannuksia Suomessa reilulla 400 miljoonalla eurolla vuositasolla 2021 alkuun nähden. Tämän vuoksi SKAL vaatii ammattidieselin pikaista käyttöönottoa, Anssi Kujala sanoo.

Päästövähennyskeinot raskaalle liikenteelle vain sanktio ilman ohjausvaikutusta  

Kuljetusbarometrin talousennusteen valossa kuljetusyritysten tilanne on hälyttävä. Merkittävin yksittäinen kustannuskuormitus syntyy polttoaineesta. Sen hintaa nostavat öljyn maailmanmarkkinahinnan lisäksi verotus ja päästövähennysperusteisesti tehdyt kansalliset ratkaisut, tuoreimpana jakeluvelvoitteen kasvu ja yleisimmän diesellaadun, parafiinisen dieselin, veronkorotus vuoden 2022 alusta.

Korkealla dieselin hinnalla ei ole tavaraliikenteessä päästöjä vähentävää ohjausvaikutusta. Toimitusjohtaja Anssi Kujalan mukaan on tärkeää huomioida, että Suomessa käytössä olevissa raskaimmissa kuljetuksissa dieselille vaihtoehtoiset käyttövoimat eivät ole mahdollisia:

– Dieselin hinnan päästövähennysperusteisista korotuksista kuljetusalalle jäljelle jää vain rangaistusvaikutus, joka kaiken lisäksi heikentää yritysten mahdollisuuksia esimerkiksi investoida vähempipäästöiseen kalustoon, Kujala muistuttaa.

Jakeluvelvoitteen kiristyminen 1,5 prosenttiyksiköllä nosti dieselin hinnan ennätyskorkealle vuoden vaihteessa. Vastaavia korotuksia bio-osuuden määrää säätelevään jakeluvelvoitteeseen on tulossa vuosittain aina vuoteen 2029 saakka. Muutokset heikentävät kaikkien yritysten investointikykyä:

– Nyt pitää herätä hintakriisiin. Jakeluvelvoitteesta säädettäessä ei ole osattu arvioida näin mittavia vaikutuksia polttoaineen hintaan. Tilannetta on nyt arvioitava uudelleen logistiikkakustannusten näkökulmasta, Kujala sanoo.

Kujalan mukaan on selvää, että jakeluvelvoitetta ei voi enää kiristää jo säädetystä 30 prosentista ylöspäin, vaan nyt pitää veroratkaisuin lieventää sen vaikutuksia dieselin hintaan.

Ammattidiesel on välttämätön Suomen kilpailukyvylle  

Suomessa on tällä hetkellä Euroopan toiseksi kallein diesel. Vientiriippuvaisena pitkien etäisyyksien maana kustannusvaikutus on Suomelle erityisen voimakas. Kuorma-autoliikenteen kustannukset ovat nousseet lähes 11 prosenttia viimeisen vuoden aikana.

Dieselin hinta heikentää suomalaisten kuljetusyritysten suhteellista kilpailukykyä verrattuna ulkomaisiin kuorma-autoihin, joiden osuus tiestöllämme on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Ulkomaisten kuorma-autojen lähtömaissa dieselin litrahinta on jopa 40 senttiä edullisempaa. Kun autot tulevat Suomeen tankit täynnä halpaa dieseliä, kilpailutilanne on kohtuuton kotimaisten kuljetusyritysten kannalta:

– Dieselin korkea hinta on muodostumassa kohtalonkysymykseksi suomalaisille kuljetusyrityksille sekä sen asiakkaille, kaupalle ja teollisuudelle. Päättäjät eivät voi jäädä seuraamaan sivusta, kun logistiikkakustannusten kasvu tuhoaa Suomen kilpailukykyä. Hallituksen kannattaakin tehdä nyt nopeasti päätös ammattidieselin käyttöönottamisesta Suomessa, kehottaa SKALin johtaja Petri Murto.

SKAL esitti viime viikolla valtiovarainministeriölle ammattidieselin valmistelun pikaista aloittamista ja käyttöönottoa. Ammattidiesel on EU-lainsäädännössä oleva verotusjärjestelmä, jossa kuorma-autoihin tankatusta dieselistä palautetaan polttoaineveroja takaisin auton haltijalle. Tällainen järjestelmä on käytössä yhdeksässä EU-maassa. Ammattidiesel on mainittu myös hallitusohjelmassa.

– Ammattidieseljärjestelmällä on nyt kiire, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala kiteyttää.

SKAL Kuljetusbarometri 1/2022 – kannattavuusennusteet 

SKAL ry:n vuoden 2022 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 585 kuljetusyrittäjää. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. SKAL:n kuljetusbarometri toteutetaan kolme kertaa vuodessa, neljän kuukauden välein. Sähköinen kysely lähetetään noin 4 200 SKAL-jäsenyrittäjälle. Barometrikyselyllä selvitetään kuljetusyritysten taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Kysely toteutettiin 17.12.2021–7.1.2022.

SKAL julkaisee Kuljetusbarometrin tulokset useassa osassa erillisillä tiedotteilla.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 300 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry #kuljetusbarometri

Valtiovarainministerille toimitettu esitys

SKALin esitys ammattidieselin käyttöönotosta Suomessa

FAKTA: Päästövähennystoimien kustannusvaikutuksia ei ole pystytty arvioimaan riittävästi 

  • Maanteiden tavaraliikenne kuluttaa dieselpolttoainetta noin 1,3 miljardia litraa vuodessa. Kaksi kolmasosaa polttoaineesta kuluu raskaissa ajoneuvoyhdistelmissä, joissa ei ole olemassa dieselille vaihtoehtoista käyttövoimaa.
  • Polttoainekustannukset ovat keskimäärin 25 prosenttia kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannuksista, perävaunuyhdistelmillä jopa yli 30 prosenttia.
  • Fossiilisen dieselin polttoainevero on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut 23 sentillä, yli 63 prosenttia.
  • Uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinta on noussut erittäin voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Tämä nostaa jakeluvelvoitteen kustannusvaikutusta enemmän kuin sitä säädettäessä on osattu arvioida.
  • Ulkomaisen raskaan liikenteen osuus tiestöllämme on kasvanut yli 40 prosenttia vuodesta 2017 (tiedote)
  • Joulukuussa 2021 julkaistussa selvityksessä ”Liikenteen jakeluvelvoitetason nosto – uusiutuvien polttoaineiden riittävyys ja vaikutusarvioinnit” (TEM, LVM, YM) arvioitiin jakeluvelvoitteen kustannusvaikutuksia seuraavasti: ”Nykyisen jakeluvelvoitetason (30 %) arvioidaan nostavan dieselin pumppuhintaa 12–22 senttiä/litra vuoteen 2030 mennessä. Yhteensä dieselin hinnan on mallinnettu nousevan samalla aikavälillä 30–40 senttiä/litra.”
  • SKAL kiinnittää huomiota siihen, että nykytietojen perusteella tuo arvioitu kustannusvaikutus lähes toteutui jo vuoden 2022 alusta, kun jakeluvelvoite nousi 19,5 prosenttiin. Kun hintavaikutukset jakeluvelvoitteen kiristymisestä ovat nyt nähdyn kaltaisia, on syytä luopua suunnitelmista nostaa velvoiteosuutta 30 prosentista 34 prosenttiin.

Lisätietoja

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Petri Murto

Johtaja, asiantuntijapalvelut | Liiketoimintajohtaja, SKAL Kustannus Oy

+358 9 4789 9334+358 40 762 2140

petri.murto@skal.fi

Ari Herrala

Edunvalvontajohtaja

+358 9 4789 9400+358 50 368 4248

ari.herrala@skal.fi

Heini Polamo

Viestintäjohtaja, päätoimittaja | Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi

+358 9 4789 9320+358 40 506 0131

heini.polamo@skal.fi