Kansallisen tieliikenteen päästökaupan arviomuistioluonnos lausuttavana

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen arviomuistiosta, jonka ministeriön poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä on valmistellut kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanosta. Lausuntoaika päättyy 3.12.2021.

Työ on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua. Tiekartan toimet koskevat tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä. Kolmivaiheisen suunnitelman tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Virkamiestyöryhmän valmistelu liittyy tiekartan kolmanteen, ehdolliseen vaiheeseen. Jos kahden ensimmäisen vaiheen toimenpiteet ja EU-tason ratkaisut eivät yhdessä riitä, päästökauppa voisi tulla mukaan kolmannessa vaiheessa. Arviomuistio on selvitys päästökauppajärjestelmän ominaisuuksista ja vaikutuksista.

Lausunnoissa toivotaan erityisesti näkemyksiä kansallisen mallin tarkoituksenmukaisuudesta, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisista kompensaatiomalleista.

Euroopan komissio julkisti 14.7.2021 säädösehdotuspaketin (Fit for 55) ilmastotoimista. Työryhmän työssä on otettu huomioon Euroopan komission ehdotus.

Siihen sisältyy esitys vuonna 2026 alkavasta EU:n kattavasta tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen päästökaupasta. Kansallinen tieliikenteen päästökauppa on vaihtoehto, jos EU:n laajuinen tieliikenteen päästökauppa ei toteutuisi. Lisäksi siirtymävaiheessa voitaisiin tarvittaessa harkita kevennettyä kansallista päästökauppaa.

Kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelu on lisännyt tietopohjaa ja osaltaan auttanut arvioimaan komission esityksen tarkoituksenmukaisuutta ja tarvetta vaikutusarvioille. Työryhmä on kuullut sidosryhmiä valmistelun aikana.

Mikä on päästökauppa?

Tieliikenteen päästökauppajärjestelmässä luotaisiin markkina tieliikenteessä käytettävien polttoaineiden aiheuttamille hiilidioksidipäästöille.

Tieliikenteen päästökaupassa polttoaineen jakelija ostaa päästöoikeuksia. Tarvittavien päästövähennysten määrä vaikuttaa päästöoikeuden hintaan.

Päästökaupan etuna muihin sääntelykeinoihin on, että se varmistaa päästötavoitteen toteutumisen, koska myytävien päästöoikeuksien määrä voidaan asettaa vastaamaan päästökattoa.

Kansallisen tieliikenteen päästökaupan käyttöönotolle ei tarvetta tällä hetkellä

Arviomuistiossa luonnosteltu kansallinen järjestelmä ja Euroopan komission esittämä EU-tasoinen järjestelmä muistuttavat huomattavasti toisiaan.

Kansallisen järjestelmän etuna EU-päästökauppaan verrattuna olisi kansallisiin päästövähennystavoitteisiin pääseminen nimenomaan tieliikenteen sektorilla. Lisäksi aikataulu olisi kansallisesti sovittavissa.

EU:n laajuisen päästökaupan merkittävänä etuna on, että se ohjaisi päästövähennyksiin kaikkialla EU:n alueella. Sama EU:n laajuinen hintavaikutus ei heikentäisi suomalaisen elinkeinoelämän suhteellista kilpailukykyä muuhun unioniin verrattuna.

Tieliikenteen päästöjen ennustetaan vähenevän odotettua nopeammin. Kesällä 2021 päivitetyn tieliikenteen perusennusteen mukaisen päästövähenemää koskevan ennusteen perusteella tilanne ei vaikuta edellyttävän kansallisen tieliikenteen päästökaupan välitöntä käyttöönottoa, mikäli kansalliset ja EU-tason toimet toteutuvat suunnitellusti.

Kansallisesti tulee varautua myös siihen mahdollisuuteen, että EU:n päästökauppa myöhästyy tai jää kokonaan toteutumatta.

Mitä seuraavaksi?               

Arviomuistiosta voi antaa lausuntoja osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja yksityishenkilöt. Lausuntoaika päättyy 3.12.2021.

Valmistelu jatkuu lausuntokierroksen jälkeen virkatyönä.

Kansallista päästökauppaa valmistelevan työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2021.

Lisätietoja:työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen ja erityisasiantuntija Valtteri HärmäläHaastattelupyynnöt viestintäjohtaja Susanna Niinivaaran kautta, p. 040 081 6187, susanna.niinivaara@gov.fi

Muualla palvelussa:Tiedote 13.8.2021: Kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelu jatkuu, sidosryhmiä kuullaan elokuun aikana

Muualla verkossa:Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskevasta arviomuistioluonnoksesta (VN/3882/2021)Valtioneuvoston Hankeikkuna: Kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelu ja arviointi (LVM013:00/2021)Valtioneuvoston Hankeikkuna: Fossiilittoman liikenteen tiekartta (LVM050:00/2019)