Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät vaativat: Tiet Kuntoon!

Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät esittävät suuren huolensa tieverkon kunnosta ja sen kunnostukseen liittyvistä määrärahoista. Kilpailukykyisen kansantalouden perusta ovat toimivat, ennustettavat ja turvalliset tieyhteydet. Huonokuntoisesta tiestöstä kärsivät kaikki, myös elinkeinoelämä ja ympäristö. Hyväkuntoinen hyvin hoidettu nykyaikainen tie on ympäristöteko!

Liikenneväylien korjausvelkaohjelmassa 2016–2018 valtioneuvosto myönsi Liikennevirastolle yhteensä 595 miljoonan euron lisärahoituksen. Sen avulla saatiin väylien kunnon huonontuminen ja korjausvelan kasvu hetkeksi pysähtymään. Korjausvelkaa arvioidaan kertyneen jo noin 2,5 miljardia euroa. Vuodelle 2019 ei korjausvelkarahaa ole osoitettu. Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät odottavat ja vaativat uudelta valittavalta eduskunnalta lisärahoitusta tiestön perustienpitoon, korjausvelan poistamiseen ja kehittämisinvestointeihin. Mikäli lisärahoitusta tiestölle ei osoiteta, tiestömme kunto tulee rapautumaan ennen näkemättömän huonoon kuntoon ja korjausvelka kääntyy jyrkkään nousuun. Tavaraliikenteestä 86 prosenttia kuljetetaan maanteitse ja liikennemäärät ovat kasvussa. Tiestö on teollisuuden tuotantolinjojen jatke, jonka häiriötön toiminta on osa suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Kaakkois-Suomen alueen elinkeinoelämän kulmakiviä ovat metsäteollisuus ja Suomen suurin yleissatama, jotka luovat tieverkolle ja liikenteelle omat haasteensa, unohtamatta läheistä Venäjän rajaa, joka myös näkyy päivittäisessä liikenteessä. Mikäli tiestön kunnon annetaan edelleen heiketä, on edessä mm. nopeusrajoitusten laskemisia, kiertoteitä painorajoitusten vuoksi sekä lisääntyviä ruuhkia. Nämä kaikki yhdessä ja erikseen tulevat vaikuttamaan liikenteen turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen, kuljetusten taloudellisuuteen sekä kuljetusyritysten mahdollisuuteen menestyä ja edelleen työllistää.  – Hyväkuntoinen hyvin hoidettu tie on ympäristöystävällinen, kustannustehokas ja turvallinen liikkua kaikille tien käyttäjille. Annan tuleville päättäjille tiestöön liittyen muistiin kolme olennaista asiaa: perustienpito, korjausvelka ja kehittämisinvestoinnit, näihin lisää rahaa. Esimerkkeinä alueemme onnistuneista hankkeista ovat VT26:n päällystys ja ohituskaistat korjausvelkakohteena sekä VT15:n Keltakankaan eritasoliittymät kehittämisinvestointina, kertoo Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n puheenjohtaja Teemu Laakkonen. Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n lauantaina 23. maaliskuuta Kouvolassa pitämä vuosikokous vaatii tulevilta päättäjiltä merkittävää muutosta tierahoitukseen. Kehittämällä ja kunnossapitämällä tieverkkoa paranamme saavutettavuutta, turvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Suomessa sekä kansainvälistä kilpailukykyämme. Investointi teihin maksaa itsensä takaisin, vuosikokous linjasi. 

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Teemu Laakkonen, p. 050 447 5566ksky.skal.fi Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry on Kaakkois-Suomen kuljetusyrittäjien asioita edistävä SKAL ry:n jäsenyhdistys.