Hallitus esittää uutta lakia: julkiset ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnat ympäristöystävällisiksi

Hallitus ehdottaa säädettäväksi uutta lakia, joka lisäisi vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen osuutta ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa. Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 29. huhtikuuta 2021.

Laki koskisi esimerkiksi kuntien ja valtion ostamia ajoneuvoja ja liikennepalveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia. Lainsäädäntö edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten sähkön, kaasun ja biopolttoaineiden käytön kasvua. Laki korvaisi ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun lain. Laki on yksi fossiilittoman liikenteen tiekarttaluonnoksen toimenpiteistä.

– Julkisissa hankinnoissa on panostettava entistä enemmän vähäpäästöisiin ajoneuvoihin ja palveluihin. Hallituksen esittämä laki on osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, jonka tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Esityksen myötä julkinen sektori toimii suunnannäyttäjänä liikenteen päästöjen vähentämisessä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Lain valmistelussa on huomioitu kansallisen toimeenpanon alueellinen oikeudenmukaisuus. Kuntien osalta ympäristöystävällisten hankintojen vähimmäisosuuksia on eritelty perustuen etäisyyksiin ja alueiden taloudellisiin valmiuksiin. Direktiiviin perustuvan sääntelyn lisäksi laki koskisi myös käyttöoikeussopimuksin tehtyjä ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja. Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä käsitteli lainsäädännön sisältöä ja lainsäädännön arviointineuvosto antoi lakiluonnoksesta lausunnon maaliskuussa.

Vaatimukset jaoteltu kolmeen ajoneuvoluokkaan

Vähä- ja nollapäästöisten hankintojen vähimmäisvaatimukset on jaoteltu kolmeen eri ajoneuvoluokkaan eli henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot, kuorma-autot ja linja-autot sekä kahdelle hankinta-ajanjaksolle eli 2.8.2021-2025 ja 2026-2030. Vaatimuksia sovelletaan, kun hankintayksikkö ostaa, vuokraa, leasing-vuokraa, maksaa osamaksulla tai hankkii tiettyjä liikennepalveluhankintoja. Direktiivi koskee ainoastaan uusia hankintoja.

1. Henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot – hankinnoissa sähköautojen osuus nousee

Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot, joita ovat pakettiautot eli N1-luokan ajoneuvot ja M2-luokan ajoneuvot.Direktiivin mukaan ympäristöystävällisiksi määriteltyjen henkilö- ja pakettiautojen CO2-päästöt saavat olla enintään 50 g/km vuoden 2025 loppuun asti ja 0 g/km vuodesta 2026 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa täyssähköautoja ja vuoden 2025 loppuun asti myös lataushybridejä.

Suomen on varmistettava kummankin hankinta-ajanjakson aikana, että 38,5 prosenttia henkilö- ja pakettiautohankinnoista on ympäristöystävällisiä. Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että henkilö- ja pakettiautoja sekä kuorma-autoja koskevat vähimmäisosuudet eriytettäisiin niin, että eri maakuntiin kuuluvilla kunnilla olisi eri vähimmäisosuudet. Tavoitteena on ottaa huomioon alueelliset erot kuten etäisyydet, taloudelliset valmiudet, latauspisteiden saatavuus ja taksimarkkinoiden tilanne. Muita hankintayksiköitä koskisivat direktiivin vähimmäistavoitteet.

2. Kuorma-autot – ympäristöystävällinen ajoneuvo kulkee biopolttoaineella, sähköllä, kaasulla tai vedyllä

Ympäristöystävälliseksi kuorma-autoksi määritellään ajoneuvo, joka kulkee vaihtoehtoisella polttoaineella kuten biopolttoaine, sähkö, kaasu tai vety. Suomen tulee varmistaa, että kuorma-autojen hankinnoista ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla 9 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla 15 prosenttia on ympäristöystävällisiä.

Henkilö- ja pakettiautojen tapaan kuntien hankintayksiköiden vähimmäistavoitteet porrastettaisiin. Korkeamman tavoitetason maakuntiin kuuluvien kuntien hankintayksiköille tulisi siis tiukemmat vaatimukset kuin matalamman tavoitetason maakuntiin kuuluvien kuntien hankintayksiköille. Muita hankintayksiköitä koskisivat direktiivin vähimmäistavoitteet.

3. Linja-autot – täyssähköbussien osuus nousee tulevaisuudessa

Ympäristöystävälliseksi linja-autoksi määritellään ajoneuvo, joka kulkee vaihtoehtoisella polttoaineella kuten sähkö, vety, kaasu tai biopolttoaine. Suomen tulee varmistaa, että uusista linja-autohankinnoista ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla 41 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla 59 prosenttia on ympäristöystävällisiä. Vaatimukset koskevat ainoastaan paikallisliikenteen busseja eli busseja, joissa on istumapaikkojen lisäksi seisomapaikkoja.

Lisäksi kummankin hankinta-ajanjakson aikana puolet hankittavista ympäristöystävällisistä ajoneuvoista tulee olla täyssähköbusseja eli ensimmäisellä jaksolla 20,5 prosenttia ja toisella jaksolla 29,5 prosenttia. Täyssähköbussien ala-tavoite on porrastettu alueelliset eroavaisuudet huomioiden.

Mitä direktiivi ei koske?

Laki ei koskisi kaukoliikenteen linja-autoja, eikä esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja tai kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Sääntelyä ei sovellettaisi esimerkiksi hälytysajoneuvoihin, asevoimien ajoneuvoihin ja rakennustyömaiden ajoneuvoihin. Lisäksi pyörätuolinkäyttäjille tarkoitetut M2-luokan ajoneuvot on vapautettu vaatimuksista.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen 29.4.2021 eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntakäsittelyyn.

Laki tulisi voimaan elokuussa 2021. Direktiivin velvoitteet tulevat voimaan 2.8.2021. Lain velvoitteet koskisivat hankintoja, joissa hankintamenettely aloitetaan lain voimaan tulon jälkeen.

Lisätietoja:liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, p. 0400 816 187neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, p. 0295 34 2089, eleonoora.eilitta(at)lvm.fi, Twitter @EleonooraEyksikön johtaja Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen

Muualla palvelussa:Tiedote 15.12.2020: Julkiset ajoneuvohankinnat ympäristöystävällisiksi – lakiluonnos lausunnoille

Muualla verkossa:Valtioneuvosto.fi: Valtioneuvoston yleisistuntojen aineistotHankeikkuna: Hallituksen esitys laiksi tieliikenteen puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen hankinnoista