EU ehdottaa sähköisiä kuljetustietoja sekä alusten satamailmoitusten yhtenäistämistä ja digitalisointia

Euroopan komissio ehdottaa asetusta sähköisistä kuljetustiedoista (COM (2018) 279). Asetus velvoittaisi viranomaiset kaikissa EU-maissa hyväksymään kaikkien liikennemuotojen osalta sähköiset kuljetusdokumentit rajat ylittävässä liikenteessä. Yrityksiä ei kuitenkaan velvoitettaisi toimittamaan tietoja sähköisessä muodossa. Tärkeää on myös se, että ehdotuksessa on huomioitu henkilötietojen ja liikesalaisuuksien suoja ja tietoturva.

Valtioneuvosto pitää asetusehdotuksen tavoitteita kannatettavina, sillä ne vauhdittavat tavaraliikenteessä siirtymää sähköisten dokumenttien ja edelleen koneluettavan datan hyödyntämiseen. Myönteistä on myös se, että ehdotuksessa käsitellään asiakirjojen asemesta nimenomaan kuljetustietoja. Se mahdollistaisi kuljetusten viranomaisvalvonnan nykyistä paremmin. Ehdotus tukee myös tavoitetta digitaalisten sisämarkkinoiden tehostamisesta.

Ehdotus sisältää kuitenkin useita tulkinnanvaraisia muotoiluja ja vasta myöhemmin asetuksen täytäntöönpanovaiheessa yksilöitäviä vaatimuksia. Nämä koskevat muun muassa tietojärjestelmiä.

Tietojenvaihdossa Suomi pitää tavoiteltavana tilannetta, jossa yritys voi asettaa tiedot saataville omaan ohjelmointirajapintaansa ja antaa pääsynhallinnan avulla pääsyn tarvittaviin tietoihin. On myös tärkeää, että EU:ssa tehtävät toimenpiteet ovat yhteensovitettavissa kansainvälisiin standardeihin ja kehitystyöhön.

Euroopan komissio ehdottaa myös asetusta, jolla helpotettaisiin alusten satamakäyntien ilmoitusmenettelyä. Tällä hetkellä käytännöt eivät ole EU:n alueella yhtenäisiä eikä ilmoitusten hoitaminen sähköisessä muodossa ole vakiintunut.

Uudella asetuksella (COM (2018) 278) on tarkoitus perustaa yhtenäinen palveluympäristö alusten satamakäyntien ilmoitusvelvollisuuksien hoitamiseen EU-jäsenmaiden kesken. Satamakäynteihin liittyvät tiedot välitettäisiin kansallisista ilmoitusjärjestelmistä, mutta tietojen esittämistapa ja pääsy ilmoitusjärjestelmiin olisivat yhtenäiset. Tietojen ilmoittaminen tapahtuisi yhdenmukaisella tavalla, yhtenäistä dataluetteloa käyttäen. Ehdotus kumoaisi nykyisin voimassa olevan alusten satamakäyntien ilmoitusmuodollisuuksia koskevan direktiivin.

Yhtenäinen digitaalinen palveluympäristö helpottaisi ja tehostaisi alusten satamakäyntien ilmoittamista ja vähentäisi ilmoituksiin liittyvää hallinnollista taakkaa.

Suomen näkökulmasta ehdotus sisältää kuitenkin useita tulkinnanvaraisia muotoiluja ja vasta myöhemmin asetuksen täytäntöönpanovaiheessa yksilöitäviä vaatimuksia mm. kansallisen ilmoitusjärjestelmän tekniselle toteuttamiselle osaksi yhtenäistä palveluympäristöä.

Mitä seuraavaksi? 

Ehdotusten käsittely jatkuu Euroopan unionin ministerineuvoston työryhmissä. Niissä jäsenvaltioita edustavat EU-edustustoissa työskentelevät tai jäsenvaltioista lähetetyt virkamiehet. Työryhmissä asiat valmistellaan neuvoston päätettäväksi. 

Lisätietoja:

viestintäneuvos Anne Miettinen, LVM, p. 040 754 9862 (sähköiset kuljetustiedot)liikenneneuvos Kari Saari, LVM, p. 050 558 7461 (merenkulkualan palveluympäristö)ylitarkastaja Olli Lehtilä, LVM, p 050 321 2806 (merenkulkualan palveluympäristö)