Eduskunta hyväksyi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan uudistuksen

Eduskunta hyväksyi 24.10.2018 lait, joilla uudistetaan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastorakennetta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Uudistuksessa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistetään uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Nykyinen Liikennevirasto jatkaa Väylävirastona. Uudistuksen jälkeen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastot ovat Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto ja Ilmatieteen laitos.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan uudistamisen tavoitteena on parantaa hallinnonalan kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin, kehittää ja vahvistaa hallinnonalan strategista ohjausta sekä saada synergiaetuja. Keskeinen tavoite on myös varmistaa ja lisätä asiakaslähtöisyyttä ja huomioida asiakkaiden tarpeet.

Uuden Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviin kuuluvat viestinnän osalta nykyisen Viestintäviraston tehtävät.  Liikenteeseen liittyvät tehtävät sisältävät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tehtävien lisäksi nykyisestä Liikennevirastosta siirtyviä, muun muassa liikennejärjestelmäsuunnitteluun, julkisen liikenteen kehittämiseen, merikartoitukseen ja kauppa-alustukiin liittyviä tehtäviä.

Nykyisen Liikenneviraston nimi vaihtuu Väylävirastoksi, mutta muutoin virasto jatkaa keskeytyksettä toimintaansa. Väylävirastosta tulee vahva tilaajaorganisaatio, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen.

Liikenneviraston nykyiset liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut (tie- rautatie- ja meriliikenteen ohjaus) siirretään perustettavaan valtion erityistehtäväyhtiöön, Traffic Management Finland Oy:öön. Laki, jolla Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut muutetaan osakeyhtiöksi, vahvistettiin 13.7.2018 ja se tulee voimaan 1.1.2019.

Mitä seuraavaksi?

Virastolait (HE 61/2018 vp, HE 104/2018 vp) etenevät valtioneuvoston istunnon kautta tasavallan presidentin vahvistettaviksi.