Ajokieltopäätöksen tekeminen vie viikkoja, jopa kuukausia

Jos sinun epäillään syyllistyneen ajokieltorikokseen, poliisi voi määrätä sinut väliaikaiseen ajokieltoon. Väliaikainen ajokielto jatkuu pääsääntöisesti siihen asti, kunnes ajokieltorikosasia on ratkaistu ja poliisi on tehnyt päätöksen varsinaisesta ajokiellosta. Ensisijainen ajokieltoseuraus ajokieltorikokseen syyllistymisessä on määräaikainen ajokielto, sakon tai vankeusrangaistuksen lisäksi.

Rikosperusteinen ajokielto määrätään seuraavilla perusteilla (rikosnimikkeen perässä Ajokorttilaissa säädetyt ajokieltojen pituudet): 

 – toistuvat liikennerikkomukset, ajokiellon pituus 1 – 6 kk – kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, ajokiellon pituus 1 – 6 kk – vakavaa piittaamattomuutta osoittava liikenneturvallisuuden vaarantaminen, ajokiellon pituus 1 – 6 kk   – liikennejuopumus ulkomailla, ajokiellon pituus 1 – 6 kk – rattijuopumus, ajokiellon pituus 1 kk – 5 vuotta (uusijalla vähintään 6 kk tai 1 vuosi) – vaarallisten aineiden kuljetusrikos, ajokiellon pituus 1 kk – 5 vuotta (uusijalla vähintään 6 kk tai 1 vuosi)  – törkeä rattijuopumus, ajokiellon pituus 3 kk – 5 vuotta (uusijalla vähintään 6 kk tai 1 vuosi) – törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, ajokiellon pituus 3 kk – 5 vuotta (uusijalla vähintään 6 kk tai 1 vuosi)

Asiaa käsitellään useassa viranomaisessa 

Varsinainen ajokielto, joka määrätään poliisin lupavalvonnassa, voidaan määrätä vasta kun ajokieltorikosasiassa on saatu syyksi lukeva ratkaisu eli syyttäjän määräämä sakko tai tuomioistuimen tuomio. Päätöksen tekeminen lupavalvonnassa aloitetaan aikaisintaan muutaman viikon päästä väliaikaisen ajokiellon määräämisen jälkeen. 

Ajokiellon määrääminen tapahtuu kirjallisessa menettelyssä, josta annetaan ohjeet väliaikaiseen ajokieltoon määräämisen yhteydessä. Poliisin lupahallinnosta ei lähtökohtaisesti olla yhteydessä henkilöön ennen päätöksen tekemistä varsinaisesta ajokiellosta. Väliaikaiseen ajokieltoon määrätyn tulee itse huolehtia saamiensa kirjallisten ohjeiden mukaisesti selvityksensä toimittamisesta poliisille määräajassa. 

Ajokieltorikokseen syyllistymisen ratkaisee syyttäjä tai tuomari, jonka jälkeen poliisi päättää ajokiellon pituudesta kirjallisessa menettelyssä. Suullisia selvityksiä ajokiellon vaikutuksesta toimeentuloon ja välttämättömän liikkumiseen, ei oteta puhelimitse tai henkilökohtaisesti poliisiasemalle saapumallakaan vastaan. Selvitykset ja todistukset tulee toimittaa poliisille kirjallisesti, mielellään sähköpostitse, ohjeissa mainittuun osoitteeseen ja määräajassa. Suullinen kuuleminen on mahdollista ainoastaan, jos kirjallinen menettely tuottaa kohtuuttomia vaikeuksia. Pelkkä halu antaa selvitys suullisesti ei ole peruste suulliselle kuulemiselle. Ajokieltoon määrättävät ovat pääsääntöisesti luku- ja kirjoitustaitoisia.

Oikaisuvaatimus ajokiellosta

Jos väliaikaiseen ajokieltoon määrätty kiistää väliaikaisen ajokieltomääräyksen perusteet, eli henkilö on sitä mieltä, että hän ei ole syyllistynyt ajokieltorikokseen, voi hän tehdä väliaikaiseen ajokieltoon määräämisestä oikaisuvaatimuksen. Siinä hänen tulee esittää perustelut väitteelleen, ettei hän ole syyllistynyt epäiltyyn tekoon ja väliaikainen ajokielto tulisi siksi kumota. Väliaikaisesta ajokiellosta tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelyssä arvioidaan ainoastaan sitä, onko väliaikaisen ajokiellon määräämiselle olemassa tässä kyseisessä tapauksessa laissa säädetyt edellytykset. 

Ajokiellon vaikutusta toimeentulon hankkimiseen ja muuhun välttämättömään liikkumiseen ei tässä oikaisuvaatimusharkinnassa huomioida, vaan se voidaan ottaa huomioon vasta kun asiassa tehdään päätös varsinaisesta ajokiellosta ajokieltorikokseen saadun ratkaisun jälkeen, siis syytäjän tai tuomarin ratkaisun jälkeen. 

Teon vakavuus vaikuttaa seuraamukseen

Ajokielto ei ole rangaistus, vaan turvaamistoimenpiteen kaltainen hallinnollinen seuraamus. Näiden turvaamistoimenpiteiden tarkoituksena on estää henkilön osallistuminen liikenteeseen ajoneuvon kuljettajana silloin, kun hänellä ei katsota olevan edellytyksiä siihen esimerkiksi liikenteessä esiintyvän vaarallisuutensa tähden syyllistyttyään liikennerikoksiin. Ajokiellon pituus tulee määrätä suhteessa teon vaarallisuuteen ja vahingollisuuteen sekä teon tekijässään osoittamaan piittaamattomuuteen liikennettä koskevista säännöksistä. Mitä vakavampi ja törkeämpi teko, sitä pidempi ajokielto. 

Uusijan kohdalla vetoaminen ajokiellon vaikutuksiin toimeentuloon ja välttämättömään liikkumiseen ei lyhennä merkittävästi ajokiellon pituutta. Myöskään tekijän nuorta ikää ei huomioida ajokiellon pituutta määrättäessä, koska kyse on turvaamistoimenpiteestä ja nuoren teko on yhtä vaarallinen ja vahingollinen kuin sama teko täysi-ikäisen tekemänä.

Ajokiellon pituus on vähintään yksi kuukausi ja enintään viisi vuotta. Pituus riippuu siitä, kuinka vakavaan tai törkeään ajokieltorikokseen on syyllistynyt. Törkeissä ajokieltorikoksissa ajokiellon pituus on vähintään kolme kuukautta ja uusijalla vähintään kuusi kuukautta tai yksi vuosi aikaisemmista syyllistymisistä riippuen. Myös syyllistyminen samalla teolla useaan ajokieltorikokseen pidentää ajokieltoa huomattavasti. 

Ajokiellon kesto

Päätös ajokiellon määräämisestä ehdollisena tai varoituksen antamisesta ajokiellon sijaan voidaan tehdä vasta ajokieltorikosasian ratkaisemisen jälkeen. Ajo-oikeuden haltijalle, jota epäillään pelkästään alkoholista johtuvasta rattijuopumusrikoksesta, voidaan hakemuksesta myöntää alkolukolla valvottu ajo-oikeus jo ennen rattijuopumusasian ratkaisemista, jos hänellä on vakinainen asuinpaikka Suomessa ja hän ei ole muusta syystä ajokiellossa. 

Jos ajokieltorikosasian käsitteleminen syyttäjällä tai tuomioistuimessa kestää poikkeuksellisen pitkään, niin että väliaikainen ajokielto muodostuu pidemmäksi kuin teosta määrättävä varsinainen ajokielto ja ajokortti on toimeentulon tai muun liikkumistarpeen vuoksi välttämätön tai siihen on jokin muu erityisen painava syy, voidaan väliaikainen ajokielto hakemuksesta määrätä päättymään ennen ajokieltorikosasian ratkaisemista. Tällainen hakemus tulee tehdä vasta kun väliaikainen ajokielto on muodostumassa pidemmäksi kuin teosta määrättävä varsinainen ajokielto.  

Teosta määrättävän ajokiellon pituutta voi itse arvioida poliisin verkkosivuilta löytyvistä taulukoista. Kannattaa huomioida, että julkaistut taulukot ovat suuntaa antavia ja koskevat puhtaita tyyppitapauksia. Usein ajokieltoasiaan liittyy myös muita ajokiellon pituuteen vaikuttavia tekijöitä kuin taulukoissa mainitut seikat. Jos ajokieltorikoksesta tuomitaan ankara rangaistus, on myös ajokiellonkin oltava ankara, koska teon vaarallisuus ja vahingollisuus tulee näkyä niin rangaistuksessa kuin ajokiellon pituudessakin. Kaikkia rikoslaissa säädettyjä rangaistusta lieventäviä seikkoja ei voida huomioida ajokiellon pituutta määrättäessä, koska vastaavia lievennyssäännöksiä ei ole säädetty noudatettavaksi ajokiellon pituutta määrättäessä. Ajokiellon pituus tulee määrätä lähinnä suhteessa teon vaarallisuuteen ja vahingollisuuteen.

Huomioitava on myös se, että liikennerikokset ovat pääosin abstrakteja vaarantamisrikoksia, joissa tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytä todellisen vaaran aiheuttamista, vaan riittää, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa. Tämä tarkoittaa sitä, että teko on yleisesti sellainen, johon liittyy vahingonvaara. Esimerkiksi ohittaminen ylämäessä, jossa ei ole mäenharjanteen vuoksi riittävää näkyvyyttä turvalliseen ohittamiseen, on yleisesti sellainen, josta aiheutuu liikennevahinkoja ja jopa liikennekuolemia, jos mäenharjanteen takaa tuleekin vastaantulija.  Tämä huomioidaan myös ajokieltoseuraamusta harkittaessa. Tekijän menettelyn vaarallisuus ratkaisee, eikä niinkään teosta aiheutunut seuraus, joka on lähinnä onnesta kiinni. Esimerkin tapauksessa ohittaja ei voi vaikuttaa siihen, tuleeko mäenharjanteen takaa vastaantulija vai ei, se on tuurista kiinni. Menettely arvioidaan yhtä vaaralliseksi kummassakin tapauksessa liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

Lisätietoja:Komisario Terho Korhonen, p. 0295 448 194.Keski-Suomi, Pirkanmaa, Poliisin lupapalvelut, Sisä-Suomen poliisilaitos