Tavaraliikennelupien hakemiseen tulossa muutoksia

Uudet ja uudistettavat liikenneluvat haetaan jatkossa pääsääntöisesti Traficomin liikenteen oma asiointi -palvelussa. Hakemus maksetaan asioinnin yhteydessä verkkomaksuna. Haastattelimme 3.10. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ammattiliikennepalvelun päällikkö Sari Veijaa.

Miten tavaraliikenneluvan uusiminen tai uuden luvan hakeminen muuttuu?

– Kuljetusyrittäjän kannattaa jatkossa käyttää Traficomin Digikaistaa ja laittaa vireille kaikki liikenteenharjoittamista koskevat asiat sähköisessä palvelussa. Palvelu käyttää suomi.fi-tunnistuspalvelua ja tunnistautumisen voi tehdä esimerkiksi pankkitunnuksilla.

– Liikenteen oma asiointi -palvelu on monelle tuttu jo ajokortti- ja rekisteröintipalveluiden kautta.

– Palvelussa voi asioida vain henkilö, jolla on oikeus edustaa kuljetusyritystä, mutta Suomi.fi -palvelussa yrityksen edustaja voi myös tehdä valtuutuksen toiselle henkilölle tai yhteisölle. Kuljetusyrittäjän kannattaa tarkistaa Suomi.fi -valtuudet jo nyt. Valtuutustyyppejä on erilaisia ja liikennelupa-asiointia varten on luotu myös oma valtuustyyppinsä: Tieliikenteen liikennelupien ylläpito.

Milloin palvelu otetaan käyttöön?

– Tavoiteaikataulumme on marraskuun loppu 2022. Aivan alussa palvelun ulkopuolelle jäävät esimerkiksi kuolinpesän jatkohakemukset. Tiedotamme asiasta lisää, kun palvelun käyttöönottoajankohta tarkentuu.

Sari Veija. Kuva: Traficom

Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet?

– Palvelun käyttöönotto liittyy tietojärjestelmäuudistukseen. Tarjoamme käyttäjille tietoturvallisen ja joustavan tavan asioimiseen. Uusi palvelumme ohjaa aiempaa paremmin asiakasta hakemuksen tai ilmoituksen jättämisessä ja näin virheiden ja epäselvyyksien osuus vähenee. Palvelussa yrittäjä näkee tiedot voimassa olevista luvistaan ja ilmoituksistaan. Tämä lähtötieto helpottaa esimerkiksi hakemuksen jättämistä. Hakemus tulee asioinnin päätteeksi vireille heti ja siirtyy odottamaan käsittelyyn ottamista. Tieto vireillä olevasta hakemusasiasta on myöhemmin tarkistettavissa palvelusta.

– Hakemuksen voi jatkossakin toimittaa myös postitse, mutta se tulee vireille vasta saapuessaan Traficomiin.

Tuleeko Traficomilta muistutus liikenneluvan voimassaolon päättymisestä?

– Heti emme voi tällaista palvelua tarjota, mutta tutkimme sen mahdollisuuksia. Osaksi palveluamme on tulossa myöhemmin ainakin julkisten liikennelupatietojen kysely.

Liikennepalvelulaki tuli voimaan 1.7.2018, jolloin liikennelupien voimassaoloaika piteni viidestä vuoden 10 vuoteen. Viimeiset viiden vuoden luvat uusitaan siis vuoden 2023 alkupuoliskolla. Tämän jälkeen alkaa viiden vuoden ajanjakso, jolloin liikennelupien uusimiselle ei ole tarvetta. Mitä tänä aikana olisi hyvä muistaa?

– Luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, että luparekisterissä olevat tiedot ovat ajan tasalla. Jos esimerkiksi liikenteestä vastaava henkilö irtisanoutuu tai vaihtuu, yrityksen tulee ilmoittaa tästä ja jättää muutoshakemus. Lupakauden aikana voi olla myös tarve hakea lisälupia tai lupia kadonneiden asiakirjojen sijaan sekä tehdä ilmoituksia tavara- tai taksiliikenteen harjoittamisesta. Kaikki nämä asiat voi jatkossa hoitaa uudessa sähköisessä palvelussa.

– Muuttuneita osoitetietoja ei liikenteenharjoittajien enää jatkossa tarvitse erikseen ilmoittaa, vaan ne päivittyvät automaattisesti. Ennalta kannattaa kuitenkin käydä tutustumassa oma asiointi -palveluun ja tarkistaa, että yrityksen muut yhteystiedot (yhteyshenkilö, sähköposti ja puhelin) ovat Traficomin palvelussa ajan tasalla.

Mitä kuljetusyrittäjä tarvitsee uusintahakemuksen tekemiseen sähköisessä palvelussa?

– Palvelua voi käyttää vain henkilö, jolla on oikeus edustaa kuljetusyritystä. Edustaja voi myös tehdä valtuutuksen toiselle henkilölle tai yhteisölle etukäteen Suomi.fi -sivustolla. Tällöin valtuustyypiksi valitaan: Tieliikenteen liikennelupien ylläpito. Lisäksi kuljetusyrittäjä tarvitsee pankkitunnukset kirjautumista varten. Jos hakemus koskee esimerkiksi uutta lupaa tai lisälupaa, kannattaa selvitys vakavaraisuudesta hankkia jo etukäteen, jolloin esimerkiksi tilintarkastajan antaman selvityksen saa asioinnin yhteydessä liitettyä hakemukseen. Tämä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

SKALin kanta muutokseen

SKALin alueyhdistysten tarjoama liikennelupien uusintapalvelu on ollut merkittävä osa SKALin jäsenpalvelua. Sitä on tehty pitkään ja jäsenyrittäjät ovat olleet siihen tyytyväisiä.

– Nyt SKALin jäsenyhdistykset ovat valmistautuneet neuvomaan jäsenyrittäjiä Traficomin liikenteen oma asiointi -palvelun käyttämisessä. Alueyhdistykset eivät kuitenkaan voi olla kuljetusyrityksen valtuuttamana edustajana rahoittamassa jäsenyritysten lupamaksuja. Siksi SKAL on esittänyt, että niissä tapauksissa, joissa yritys käyttää asiamiestä, hakemusmaksun voisi maksaa laskulla, edunvalvontajohtaja Ari Herrala kertoo.

Lehden painoon mennessä vastausta esitykseemme ei ole vielä tullut.

SKALin lausunto maksu-uudistuksesta

Traficomin liikenteen suoritemaksuja koskevaa liikenne- ja viestintäministeriön asetusta ehdotettiin muutettavaksi uuden tietojärjestelmän ja prosessien käyttöönottamisen myötä.

SKAL ilmoitti lausunnossaan, ettei hyväksy tieliikenteen liikennelupien maksuja koskevaan kohtaan esitettyä muutosta, jonka mukaan ensimmäisen liikenneluvan hakemisen tai yhden auton yrittäjän luvan uusimisen hinta nousisi 105 eurosta 350 euroon.

– Edellytimme, että lupamaksun laskutusmenettely on mahdollista myös jatkossa. Määräysperusteiden muutos nostaisi selvästi alalle tulon kynnystä. Lisäksi SKAL edellytti, että yhtä liikenneluvan lisäjäljennöstä kohti asetetun maksun tulisi olla huomattavasti pääluvan hakemisen hintaa alhaisempi ja jäljennösten hakemisen hinta jäljennöstä kohti on sama riippumatta siitä, kuinka monta jäljennöstä haetaan kerralla. Luvan voimassaoloajan pidentymisellä ei voi perustella lupamaksun yli kolminkertaistumista, edunvalvontajohtaja Ari Herrala tiivistää.

Lausunnossaan 14.9.2022 SKAL vaati myös, että muutosta ei tulisi viedä eteenpäin ja esitti, että maksu-uudistuksen rakenne tulisi käydä läpi sidosryhmien kanssa. Muun muassa riskit luvattoman liikenteen lisääntymiseen ja korotettujen maksujen aiheuttamat esteet liiketoiminnan kasvattamiseen olisi tullut arvioida tarkemmin.

Liikenne- ja viestintäministeriö päätti muuttaa asetusta siten, että liikennelupahakemuksen hinta on jatkossa 290 euroa ehdotetun 350 euron sijasta ja muutos tulee voimaan 1.11.2022.