SKAL kysyi EU-vaaleista, puolueet vastasivat

SKAL lähestyi eduskuntapuolueita eurovaaliviesteillään ja kysyi niiden näkemyksiä liikenne- ja logistiikka-alaan. Kaikki puolueet vastasivat. Taakanjakosektori jakoi puolueiden näkemyksiä, mutta muun muassa tiestön EU-rahoituksen, Suomen saavutettavuuden ja yritysten kilpailukyvyn osalta näkemykset ovat yhtäläisiä.

Euroopan ilmastopolitiikassa on huomioitava erityisesti toimien vaikutus liikenteen ja yritysten kustannuksiin. 

 

Täysin samaa mieltä  

Perussuomalaiset 

Huolelliset vaikutusarviot suorista ja välillisistä kustannuksista ovat tärkeitä, maa- ja toimialakohtaiset vaikutukset huomioiden. Ilmastotoimien taloudellinen vahinko on minimoitava ja kansalliset erityispiirteet huomioitava. 

Kristillisdemokraatit 

Kaikessa liikenteeseen liittyvässä EU-sääntelyssä on huomioitava Suomen erityisolosuhteet. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi kannatamme keinoja, jotka ovat ennakoitavissa, realistisia toteuttaa eivätkä heikennä Suomen logistista tehokkuutta ja yritysten kilpailukykyä. 

RKP 

Meidän EU:ssa on helppo liikkua ja yrittää. Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja vihreä siirtymä pitää olla EU:n keskeisiä tavoitteita. On tärkeää, että yritysten on voitava toteuttaa vihreän siirtymän pitkäjänteisten ja ennakoitavien päätösten ja lainsäädännön avulla. 

Jokseenkin samaa mieltä 

Kokoomus 

Kokoomuksen lähtökohta on kestävä kehitys, joka tarkoittaa sekä ekologista, sosiaalista että taloudellista kestävyyttä. Tarkastelussa on otettava huomioon myös liikenne ja yritysten kustannukset. 

SDP 

Eurooppalaisessa ilmastopolitiikassa tarvitaan vaikuttavia toimenpiteitä Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten täyttämiseksi. Tämä aiheuttaa kustannuksia liikennesektorille. Kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa toteutettaessa tulee huolehtia Suomen kilpailukyvyn säilymisestä. 

Keskusta 

Ilmastopolitiikassa on vakavasti huomioitava myös vaikutukset liikenteen kustannuksiin ja yritysten kilpailukykyyn mm. sallimalla jäsenmaiden hakea kansallisia kustannustehokkaita ja vaikuttavia ratkaisuja. Suomen kaltaiselle pitkien etäisyyksien maalle se on erityisen tärkeää. 

Vasemmistoliitto 

Ilmastopolitiikan yksi tärkeä osa on liikenteen päästövähennysten aito toteutuminen. On kuitenkin olennaista huomioida aktiivisesti kustannusten oikeudenmukainen jakautuminen niin kansalaisten kuin esimerkiksi kuljetusalan näkökulmasta kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi. 

Liike Nyt 

(Ei avoimia vastauksia) 

Jokseenkin eri mieltä 

Vihreät 

Ilmastopolitiikan ensisijainen tavoite on päästöjen vähentäminen. On kuitenkin tärkeää, että käytössä ovat tehokkaimmat keinot, jotka aiheuttavat vähiten kustannuksia suhteessa haluttuun päästövähennystasoon. 

Taakanjakosektorista on luovuttava, kun liikenne tulee päästökaupan piiriin. 

 

Täysin samaa mieltä  

Perussuomalaiset 

Taakanjakosektori ohjaa ilmastotoimia tarpeettomasti tietyille osa-alueille. Jäsenmaiden tulisi saada tavoitella päästövähennyksiä niille itselleen tehokkaimmilla tavoilla. Markkinaehtoinen päästökauppa voisi hyvin korvata taakanjaon. 

Kristillisdemokraatit 

Taakanjakosektorin tarkoituksenmukaisuutta on arvioitava, mikäli päädytään EU-tasoiseen päästökauppaan. Suomen kilpailukyvystä ja yritysten elinvoimaisuudesta huolehdittava eikä Suomen tule asettaa EU-vaatimuksia tiukempia tavoitteita. 

Jokseenkin samaa mieltä 

Keskusta 

Liikenteen polttoainejakelun päästökauppa on päällekkäinen järjestelmä taakanjakosektorin kanssa, joten liikenne olisi poistettava taakanjakosektorista polttoainejakelun päästökaupan tullessa voimaan. 

Liike Nyt 

(Ei avoimia vastauksia) 

Jokseenkin eri mieltä 

SDP 

EU:n ilmastotavoitteita ei arvioiden mukaan pystytä saavuttamaan ilman merkittäviä päästövähennyksiä rakennuksissa ja tieliikenteessä. Siksi päästöjen vähentämistä näillä aloilla täydennetään myös kansallisilla toimilla ja myös liikenne on siksi taakanjakosektorin piirissä. 

RKP 

Tällä hetkellä ollaan isojen muutosten äärellä minkä takia on vaikea arvioida lopputulemaa. Sen takia otetaan yksi askel kerrallaan ja arvioidaan esimerkiksi maatalouden, maankäyttösektorin ja päästökaupan kokonaisuutta, kun meillä on uuden päästökaupan kokonaisuus valmiina. 

Täysin eri mieltä 

Vasemmistoliitto 

Uusi fossiilisen polttoaineen jakelua koskeva päästökauppamekanismi on keino taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseksi, ei uusi sektori tai olemassa olevan laajennus. Taakanjakosektorin, kuten maatalouden tai jätteiden päästöjä tulee pitää omana kokonaisuutenaan myös jatkossa. 

Vihreät 

Päästökauppa ei ole riittävä työkalu vähentämään liikenteen päästöjä tarpeeksi ripeästi. Polttoaineen hintaan vaikuttamisen lisäksi tarvitaan mm. kaupunkisuunnittelua ja joukkoliikennettä. Lisäksi taakanjakosektoriin kuuluu muitakin aloja, kuten maatalous ja rakentaminen. 

En osaa sanoa 

Kokoomus 

Taakanjakosektori nykyisessä muodossa ja rajusti bkt-perusteisessa tavoitejaossa ei johda kustannustehokkaaseen päästöjen vähentämiseen. Parhaassa tapauksessa taakanjakosektori kuoleutuisi, jos maataloudelle ja nieluille luotaisiin oma ns. Afolu-päästökauppa ja toisaalta jakelijoiden päästökauppa söisi liikenteen, kiinteistöjen ja työkoneiden päästöt omaan EU-tasoiseen laskevien kiintiöiden järjestelmään, kuten nyt tehdään varsinaisella päästökauppasektorilla. 

EU-sääntelyn tulee olla liikennemuotoneutraalia – kutakin liikennemuotoa (maantiet, rautatiet, ilma- ja vesiliikenne) kehitetään tasavertaisesti. 

 

Täysin samaa mieltä 

Perussuomalaiset 

Suomen olosuhteet poikkeavat muista EU-maista merkittävästi, joten meillä on muita maita suurempi intressi liikennemuotojen tasapuolisesta kohtelusta. 

Keskusta 

Jäsenmaat ovat investoineet erilaisiin liikennemuotoihin. EU:n ei tule suosia yksittäistä liikennemuotoa tai rakentaa vastakkainasettelua. Suomen elinkeinoelämälle ja suomalaisille kaikki liikennemuodot ovat tärkeitä mm. pitkien etäisyyksiemme ja muiden olosuhteidemme vuoksi. 

Kristillisdemokraatit 

Päästöttömän liikenteen ratkaisujen tulee olla teknologianeutraaleja ja esimerkiksi polttomoottoreiden käyttö on mahdollistettava mm. synteettisin polttoainein. Kaikessa liikenteeseen liittyvässä EU-sääntelyssä on siksi huomioitava Suomen erityisolosuhteet. 

RKP 

RKP tavoittelee politiikkaa, joka on teknologianeutraalia. Meidän mielestämme EU-sääntelyn tulee ainoastaan antaa isommat raamit ja sitten näemme, että markkinat niiden sisällä tuottavat parhaita ratkaisuja. 

Liike Nyt 

(Ei avoimia vastauksia) 

Jokseenkin samaa mieltä 

Kokoomus 

Päästöjen vähentämisen kannalta on perusteltua, että liikennepolitiikassa painottuvat ympäristön ja ilmaston kannalta kestävämmät ratkaisut. 

SDP 

On tärkeää, että liikenneinfraa pidetään kunnossa ja kehitetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaikille liikennemuodoille on tarvetta nyt ja tulevaisuudessa, eikä myöskään tieliikennettä saa unohtaa, vaikka erityisesti raideliikenteeseen onkin tarpeen unionissa panostaa. 

Jokseenkin eri mieltä 

Vasemmistoliitto 

Eri liikennemuotoja tulee kehittää vähäpäästöisiksi, samalla niiden yhteiskunnalliset vaikutukset tunnistaen. Esim. nykyteknologinen lentoliikenne on lähtökohtaisesti saastuttavaa. Siksi tärkeää myös korvata liikennemuotoja panostamalla EU:ssa esim. raideliikenteen kehittämiseen. 

Vihreät 

Päästöjen vähentämiseksi on tärkeää siirtää liikkumista ja kuljetuksia lentämisestä ja kumipyöriltä raiteille. Samalla jokaista liikennehanketta tulisi tarkastella tapauskohtaisesti ja punnita hankkeiden vaikutuksia päästöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. 

Suomen kansainvälinen saavutettavuus on kriittinen tekijä Suomen kilpailukyvylle ja siksi tieverkolle on saatava myös EU-rahoitusta.

Täysin samaa mieltä  

Kokoomus 

Suomen on aktiivisesti haettava kaikkea saatavilla olevaa rahoitusta liikenneverkon kehittämiseen. 

Perussuomalaiset 

Suomen pitkien ulkoisten ja sisäisten etäisyyksien takia laaja ja tehokas tieverkko on maamme kilpailukyvylle ja taloudelliselle hyvinvoinnillemme välttämätön. Samalla EU-rahoituksen saaminen on tehokas keino pienentää maamme nettomaksuosuutta EU:ssa. 

Keskusta 

Toimivat liikenneyhteydet ovat elinehto syrjäiselle ja vientivetoiselle Suomelle. Tieverkolle tulee saada lisää EU-rahoitusta, esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineestä. Toimiva tieverkko on tärkeä niin kilpailukyvylle, saavutettavuudelle kuin huoltovarmuudelle. 

Vasemmistoliitto 

Suomi on Euroopasta katsottuna pitkien etäisyyksien saari, jossa tiestön kunto ja kattavuus ovat tärkeitä ihmisten lisäksi myös kilpailukyvyn näkökulmasta. Teiden korjausvelka nostaa kuljetuskustannuksia, mikä heikentää esim. teollisuuden ja kaupan toimintaedellytyksiä. 

Vihreät 

Liikenneyhteyksiä Suomesta muualle Eurooppaan on vahvistettava, ja Suomen tulee hyödyntää saatavilla olevaa rahoitusta maksimaalisesti. Vuonna 2024 Suomi hakee Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta erityisesti ratahankkeille, mikä on positiivinen suunta. 

Kristillisdemokraatit 

Suomen hyödynnettävä liikenteen EU-rahoitusinstrumentit maksimaalisesti. Suomen geopoliittinen asema tulee hyödyntää maanosan laajuisten liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkkojen kehittämiseen eli TEN-T- verkoston ja CEF-rahoituksen hakemisessa. 

RKP 

Suomi on iso ja pitkä maa ja tieverkkomme on meille elintärkeä. Tarvitsemme isot investoinnit tieverkkojen parantamiseen ja ylläpitoon, ja tähän tarvitsemme myös EU rahoitusta. Meidän pitää kehittää TEN-T-verkostoa Suomen osalta ja saada uusia isoja väyliä mukaan suunnitelmiin. 

Liike Nyt 

(Ei avoimia vastauksia) 

Jokseenkin samaa mieltä 

SDP 

Logistinen sijaintimme aiheuttaa haasteita kilpailukyvyllemme. Kansainvälisestä saavutettavuudestamme onkin siksi pidettävä huolta. Myös tieverkolle on voitava saada EU-rahoitusta sopiviin hankkeisiin. Hiljattain olemme menestyneet mm. sotilaallisen liikkuvuuden rahoitushauissa. 

 
Suomalaisen kuljetus- ja logistiikka-alan sekä ajoneuvojen erityispiirteet (mm. neljä vuodenaikaa, pitkät välimatkat, poikkeuksellisen suuret ja energiatehokkaat yhdistelmät) on huomioitava EU-päätöksenteossa. 

 

Täysin samaa mieltä  

Kokoomus 

Suomea rasittaa keskimääräistä enemmän sijaintimme ja pitkät etäisyydet. On selvää, että nämä erityispiirteet on otettava huomioon EU-päätöksenteossa. 

SDP 

On ensiarvoisen tärkeää, että kansalliset erityispiirteemme otetaan EU-päätöksenteossa huomioon. Esimerkiksi HCT-kuljetukset ja niiden jatkuvuuden mahdollistaminen kansallisesti on Suomen kannalta tärkeää kuljetusten tehokkuuden ja taloudellisuuden edistämiseksi myös jatkossa. 

Perussuomalaiset 

Kansallisia erityispiirteitä ei erityisesti pienten jäsenmaiden osalta huomioida riittävästi EU:n päätöksenteossa. Usein vaikutusarviot puuttuvat joko kokonaan tai maa- ja toimialakohtaisia kohtaisia suoria ja välilisiä vaikutuksia ei selvitetä huolellisesti. 

Keskusta 

EU-päätöksissä on välttämätöntä huomioida nykyistä paremmin jäsenmaiden erityispiirteet ja sallia joustoja esim. tavaraliikennekaluston suhteen. EU-lainsäädännön tulee luoda vakaa toimintaympäristö kuljetus- ja logistiikka-alalle eikä estää toimivien ratkaisujen toteuttamista. 

Kristillisdemokraatit 

Suomen erityisolosuhteita sekä huoltovarmuusnäkökulmaa painotettava ajoneuvojen erityispiirteet huomioiden. EU:n ei pidä kategorisesti kieltää ajoneuvojen erityispiirteitä rajaamalla korkeuksia tai pituuksia. Suomen oltava vahva vaikuttaja komission suuntaan. 

RKP 

EU pitää ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja kansalliset erityispiirteet. EU:n pitää luottaa jäsenmaihinsa. Tämä vaatii, että Suomi on aktiivinen EU:ssa ja että meidän edustajat pystyvät argumentoimaan Suomen erityispiirteiden puolesta. Tässä RKP on paras. 

Jokseenkin samaa mieltä 

Vasemmistoliitto 

Pitkien matkojen ja säiden rasittamien väylien vuoksi Suomen tulee olla aktiivinen esimerkiksi TEN-T-liikenneverkon kehittämisen sekä CEF-hakujen puitteissa, jotta erityispiirteet tulevat huomioiduksi samalla kun pysytään kiinni esim. kestävän liikenteen laajassa kehityksessä. 

Vihreät 

Jäsenmaiden erityispiirteitä on aina hyvä ottaa huomioon EU-päätöksenteossa. Erilaiset poikkeukset ja heikennykset eivät kuitenkaan saa hämärtää lainsäädännön tavoitteita, vaan on pohdittava, miten niihin eri jäsenmaissa parhaiten päästään. 

Liike Nyt 

(Ei avoimia vastauksia) 

Polttomoottoreissa käytettävien uusiutuvien biopolttoaineiden hyödyntäminen on huomioitava nykyistä paremmin EU-sääntelyssä. 

 

Täysin samaa mieltä 

Perussuomalaiset 

Uusiutuvat polttoaineet eivät ole itsetarkoitus. Ilmasto- ja talousvaikutusten kokonaisvaltainen arviointi sekä mm huoltovarmuuskysymykset on huomioitava nykyistä paremmin päätöksenteossa. 

Keskusta 

Biopolttoaineet ja -kaasu tulee saada keskeisempään rooliin EU:n liikennelainsäädännössä. Niiden tuotantoa ja infrastruktuuria tulee tukea selvästi enemmän. Ne ovat valmiita ja toimivia ratkaisuja päästöjen vähentämiseen. Ne tulee ottaa paremmin huomioon myös päästölaskennassa. 

Kristillisdemokraatit 

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi kannatamme keinoja, jotka ovat realistisia toteuttaa eivätkä heikennä Suomen logistista tehokkuutta. Päästöttömän liikenteen ratkaisujen tulee olla teknologianeutraaleja ja esim. polttomoottoreiden käyttö on mahdollistettava jatkossakin. 

RKP 

Biopolttoaineilla on iso rooli EU:n vihreässä siirtymässä ja tulee olla osa meidän kiertotaloutta. Biopolttoaineiden ja biokaasun käyttö on edullisin tapa vähentää liikenteen päästöjä nykyisellä autokannalla. Biopolttoaineita tarvitaan erityisesti raskaassa liikenteessä. 

Jokseenkin samaa mieltä 

Kokoomus 

Kokoomus pitää tärkeänä, että kestävästi tuotetut uusiutuvat polttoaineet ovat valikoimassa mukana, kun fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään. Kyse on myös Venäjä-riippuvuuden torjunnasta. 

SDP 

SDP pitää tärkeänä, että liikenteen päästöjen vähentämisessä edetään teknologianeutraalisti. Tämä antaa elinkeinoelämälle mahdollisuuden kehittää useita vaihtoehtoisia tapoja vähäpäästöisyyteen. Valitettavasti kestävää biokaasua ei EU:ssa ole tunnistettu. 

Vasemmistoliitto 

Tarvitsemme EU:ssa johdonmukaista politiikkaa, jolla voimme lisätä ei-kasvipohjaisten kehittyneiden biopolttoaineiden hyödyntämistä kestävällä tavalla liikenteen eri sektoreilla, ennen kaikkea vaikeasti sähköistyvissä kulkuneuvoissa. 

Vihreät 

Biopolttoaineiden kestävyyskriteerit on tärkeää pitää ajan tasalla ja huomioida muutokset biopolttoaineiden raaka-ainepohjassa. Biopolttoaineiden valmistus ei saa aiheuttaa esimerkiksi epäsuorasti metsäkatoa raaka-aineen tuontimaissa. 

Liike Nyt 

(Ei avoimia vastauksia) 

 EU:n on mahdollistettava liikenteessä useampia käyttövoimia​. 

 

Täysin samaa mieltä 

Perussuomalaiset 

Tulevaisuuden voittavien teknologioiden arvailu on riskipeliä. On kaikille parempi, että mitään käyttövoimaa tai teknologiaa ei suljeta kategorisesti pois. Tilaa on monelle, ja markkinan, ei EU:n, tulee ratkaista huomisen voittajat. 

Keskusta 

EU:n tulee mahdollistaa kaikkien toimivien käyttövoimien käyttö liikenteessä. Nykyinen komissio on ollut vahvasti sähköistämisen kannalla, mikä on haastavaa monille toimiville ratkaisuille. Vihreässä siirtymässä EU:n tulee olla mahdollisimman teknologianeutraali. 

Vasemmistoliitto 

Koska fossiilisia polttoaineita ei voi korvata yhdellä hopealuodilla, tarvitsemme liikenteen päästövähennyksissä useampien käyttövoimien hyödyntämistä ja asteittain tapahtuvaa kehitystä. On kuitenkin selvää, että fossiilisista käyttövoimista on ennen pitkää luovuttava. 

Kristillisdemokraatit 

Eurooppa tarvitsee lisää energiantuotantoa ja energiaomavaraisuuden parantamista. Mitään liikenteen käyttövoimanlähdettä ei tule kategorisesti kieltää. 

RKP 

RKP:n mielestä poliitikkojen ei tule päättää miten päästötavoitteita saavutetaan vaan asettaa raamit ja rajat. Tavoittelemme teknologianeutraaliutta, jotta markkinoilla ja yrityksillä olisi parhaat mahdolliset edellytykset luoda uusia ratkaisuja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Jokseenkin samaa mieltä 

Kokoomus 

Kokoomus pitää tärkeänä, että liikenteen päästöjä vähennettäessä voittavia teknologioita ei etukäteen päätetä poliittisesti vaan ne valikoituvat kilpailun kautta teknologisen tehokkuuden ja liiketaloudellisen kestävyyden perusteella. 

SDP 

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitsemme vähäpäästöisiä käyttövoimia ja monipuolista keinovalikoimaa. Raskaassa liikenteessä keinot ovat erilaiset, mutta teknologian kehitys ei saa estää nyt mahdollisten ratkaisujen käyttöönottoa. 

Liike Nyt 

(Ei avoimia vastauksia) 

Jokseenkin eri mieltä 

Vihreät 

Sähkö on henkilöautoliikenteessä keskeinen käyttövoima tulevaisuudessa, jotta muita käyttövoimaratkaisuja riittää sinne, missä sähköistäminen ei ole yhtä helppoa. Tällä hetkellä autonvalmistajien trendi on vahvasti kohti pois polttomoottoreista joka tapauksessa.