SKAL jätti eriävän mielipiteen fossiilittoman liikenteen työryhmän loppuraporttiin

Suomi on parhaillaan määrittelemässä toimenpiteitä, joilla liikenteessä voidaan saavuttaa jo tähän mennessä määriteltyjen päästövähennystoimien päälle tarvittavat lisäkeinot 1,4 miljoonan hiilidioksiditonnin vähentämiseksi. SKAL on ollut aktiivisesti mukana liikenne- ja viestintäministeriön fossiilittoman liikenteen tiekarttatyössä, jonka tavoitteena on löytää nämä lisäkeinot. SKAL antaa ministeriölle kiitosta sidosryhmien laajasta osallistamisesta, vaikka työ ei johtanut yksimieliseen loppupäätelmään. SKAL on yhdessä liikenne- ja kuljetusalojen järjestöjen kanssa jättänyt eriävän mielipiteen fossiilittoman liikenteen työryhmän raporttiin.

SKAL ei voi olla hyväksymässä raporttia johtuen seuraavista syistä:

– Raportista puuttuu tiestön kunnon parantamisen vaikutus päästöjen vähentämiseen.– Raportti antaa väärän kuvan polttoaineveron korotusten vaikutuksesta päästöjen vähentämiseen ja vähättelee niiden vaikutusta Suomen kilpailukykyyn.– Raportin päästövähennyksistä 60 prosenttia esitetään saavutettavan polttoaineiden hinnan korotuksilla joko kansallisen päästökaupan tai polttoaineveronkorotuksen kautta. Jotta päästövähennykset saavutettaisiin tämän mekanismin kautta, vaatisi se todella suuret korotukset polttoaineen hintoihin nopealla aikataululla. Tällä olisi vakavia seurauksia Suomen teollisuudelle. Näitä vaikutuksia ei ole raportissa riittävästi arvioitu.

Polttoaineveron korottaminen ei ole välttämätöntä päästövähennysten saavuttamiseksi. Toukokuussa 2020 SKAL yhdessä liikenteen ja kuljetusalan  kumppanijärjestöjen kanssa julkaisi oman vähäpäästöisen liikenteen tiekarttansa, jossa ne esittävät laskelmiin ja tutkittuun tietoon perustuvia konkreettisia keinoja liikenteen 1,4 miljoonan hiilidioksiditonnin vähentämiseen. Alan tiekarttaraportin yhteensä 24:stä eri keinosta keskeisiä tavaraliikenteen keinoja ovat:

Tieverkon kunnossapidon parantaminenLogistiikan ja kuljetusten digitalisaatioJakeluvelvoitteen kannustavuuden lisääminenHCT-kaluston yleistyminen

Järjestöjen laatiman tiekartan mukaan yksistään tieverkon kunnon parantamisella voidaan kattaa lähes 10 prosenttia 1,4 miljoonan tonnin  päästövähennystavoitteesta. SKAL ihmettelee, miksi tätä merkittävää keinoa ei ole otettu raportin laskelmiin mukaan. Digitalisaatioon liittyviin toimenpiteisiin sisältyy muun muassa sähköiset rahtikirjat, paluulogistiikan suunnittelu, kuormien yhdistely ja reittien optimointi sekä kuljettajaa taloudellisessa ajotavassa avustavat järjestelmät. Yritykset kehittävät logistista tehokkuuttaan jo yksistään markkinasyistä.

SKAL uskoo vahvasti, että liikenteen päästöjen vähentäminen voidaan tehdä tavalla, jossa otetaan huomioon toimenpiteiden vaikutukset Suomen  kilpailukykyyn ja pidättäydytään sellaisista keinoista, jotka merkittävästi nostavat kuljetuskustannuksia. Tämä on Suomen etu. SKAL odottaa, että aiheesta käydään laajamittaista yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua. Työ päästövähennysratkaisujen etsimiseen ja niiden toimeenpanemiseen on vasta alussa.

Liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekartta luovutettiin ministeri Timo Harakalle 26.5. ja jaettiin medialle 28.5.2020.www.skal.fi/tiekartta

Lisätietoja:SKAL asiantuntijapalvelut,p. 09 478 999

Miksi tiedotimme kaksi viikkoa ennen raportin julkaisua?

SKAL kuului fossiilittoman liikenteen tiekarttatyöryhmään ja jätti eriävän mielipiteen yhdessä useiden muiden tahojen kanssa 13.10.2020. Päätimme tiedottaa asiasta heti samana päivänä. Työryhmän jäsenten tuli joko hyväksyä raportti tai ilmaista mahdolliset eriävät mielipiteet raporttiin 13.10. mennessä. Halusimme kertoa kantamme raporttiin siitä esitellyn luonnoksen ja materiaalien perusteella. Tiedotuksemme tavoitteena oli herättää keskustelua tärkeistä näkökulmista, jotka oli mielestämme sivuutettu raportissa ja vaikutusarvioinneissa, josta pidettiin infotilaisuus lokakuun alussa.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriön fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmä, johon SKAL kuului jäsenenä, esitteli varsinaisen loppuraporttinsa tiistaina 27.10. webinaarissa otsikolla ”Mitä liikenteen päästöjen vähennyskeinoista tiedetään?” Webinaarin anti ei ehtinyt lehteemme, joka painettiin kyseisenä päivänä.

Keskustelu jatkuu

Useampi kansanedustaja ja puolue on sittemmin nostanut esiin SKAL:n kannanottoa tukevia näkemyksiä. Keskustelu jatkuu ja olemme siinä aktiivisesti mukana!

Anna palautetta edunvalvonnallemme

Edunvalvontakolmikkomme Iiro Lehtonen, Ari Herrala ja Petri Murto ovat yhdessä puheenjohtaja Jani Ylälehdon kanssa tavanneet eduskuntaryhmiä ja vieneet tärkeää viestiä etäyhteyksien kautta. Tavoitat heidät etunimi.sukunimi@skal.fi ja voit osallistua keskusteluun myös Twitterissä: @SKALry, @JYlalehto. @MurtoPetri, @Herraar