Mitä polttoainetta käytetään ja kuka ajaa?

Näihin kysymyksiin voi tiivistää syyskuun aikana tehdyn laajan jäsenkyselyn tulevaisuuskuvan. SKALin jäseniltä kysyttiin alaa muuttavista tekijöistä sekä heidän kokemuksistaan ja odotuksistaan SKALin palveluihin.

SKALin hallitus päätti viime keväänä, että SKALille laaditaan uusi strategia, joka käsitellään vuoden 2024 liittokokouksessa Tahkolla. Strategian valmistelu on aloitettu kesällä 2023 nyt toteutetun jäsenkyselyn valmistelulla. Jäsenkyselyn lisäksi kartoitetaan SKALin luottamushenkilöiden ja toimihenkilöiden näkemyksiä syksyn aikana kyselyillä ja erilaisissa työryhmissä. Myös kaikille paikallisyhdistysten puheenjohtajille soitetaan syksyn aikana.

Strategiaa valmistelee SKALin hallituksen nimeämä strategiatyöryhmä ja sitä tullaan käsittelemään niin hallituksen kokouksissa, kuin jäsenyhdistysten vuosikokouksissa kevään 2024 aikana. Uudesta strategiasta päätetään liittokokouksessa kesäkuussa 2024 Tahkolla.

Strategiatyön pohjaksi haluttiin kysyä jäsenistön näkemyksiä alan kehittymisestä ja sen avulla ymmärtää jäsenten tulevia tarpeita SKALin palveluille. Kysely tehtiin syyskuun aikana ja siihen saatiin 667 vastausta, joka on hyvin kattava otos SKALin 4 000 jäsenestä.

Tulevaisuuskuvassa uhkia ja huolia

Kolme tärkeintä asiaa, jotka jäsenemme kokevat muokkaavan alaa seuraavan 10 vuoden kuluessa, ovat tulevaisuuden käyttövoimat, työvoiman saatavuus ja polttoaineiden ja muiden kustannusten nousu. Kehitys näyttäisi myös johtavan siihen, että yritysten koko kasvaa. Sääntely ja digitalisaatio ovat taustatekijöitä, joiden kehitystä on seurattava ja jotka tuovat niin uhkia kuin mahdollisuuksia.

Vaikka tulevaisuuskuvassa on epävarmuuksia, ei tulevaisuutta nähdä synkkänä. 58 prosenttia vastaajista uskoi, että yrityksen liikevaihto säilyy osapuilleen nykyisellä tasolla ja 14 prosenttia uskoi liikevaihdon kasvavan yli 15 prosenttia seuraavien viiden vuoden aikana.

Edunvalvonta ja neuvonta SKALin tärkeimmät painopisteet

Jäsenten mielestä alan edunvalvonta SKALin tärkein tehtävä. Seuraavina tärkeydessä ovat neuvonta, jäsenviestintä ja koulutus. Kysyttäessä jäsenten tyytyväisyyttä SKALin nykyiseen toimintaan kokonaisuutena; yli 80 prosenttia jäsenistä on melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä SKALin toimintaan.

Kysely antaa paljon tietoa jäsenten näkemyksistä tulevaisuuden kehityksestä ja odotuksista SKALin palveluihin. Sen tuloksia hyödynnetään ja analysoidaan strategiaa valmistelevassa ”Jäsentarpeet 2030”- työryhmässä sekä varsinaisessa strategiaryhmässä.