Kuormakorien ja kuorman varmistamisen määräykset muuttuvat huhtikuussa

Määräyksen soveltamisalue

Määräys koskee tavarankuljetukseen tarkoitettuja kuorma-autoja ja perävaunuja ja se jakaantuu pääpiirteissään kolmenlaisiin vaatimuksiin:

kuormakoria ja sen kiinnitystä koskevat,vaihtokorin lukituslaitteita koskevat sekäsidontapisteitä ja kuorman varmistamista koskevat vaatimukset.

Määräys koskee vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettuja ajoneuvoja ainoastaan siltä osin, kun vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuissa säädöksissä ei ole erikseen poikkeavasti säädetty.

Kuormakorin kiinnittämisen hyväksyntä

Kiinteän kuormakorin kiinnityksen hyväksymisen yhteydessä tulee toimittaa kuormakorin asennuksen tehneen tahon todistus, josta käy ilmi, että kiinnittäminen on tehty perusajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Jos auto, johon kiinteää kuormakoria kiinnitetään, on otettu käyttöön ennen vuotta 2005, voidaan kiinnitys hyväksyä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa myös kuormakorin  asennuksen suorittaneen tahon antaman todistuksen perusteella ja riittävä kiinnitys todeta vanhan kuormakorimääräyksen mukaisilla vaatimuksilla.

Vaihtokorilaitteiden kiinnittämisestä alustaan edellytetään vastaavanlaisia vaatimuksia ja selvityksiä kuin kiinteän kuormakorin kiinnittämisessä.

Vaihtokorin lukituslaitteidenvaatimukset ja merkinnät

Vaihtokorin lukituslaitteiden on pidettävä kuormakori paikallaan ajoneuvossa, kun kuormakorin painopisteeseen kohdistuu eteenpäin 8 m/s2 hidastuvuutta vastaava voima, ja taaksepäin sekä sivuille 5 m/ s2 hidastuvuutta vastaava voima.

Lukituslaitteiden yhteydessä pitää olla selkeät merkinnät siitä, miten voi päätellä vaihtokorin lukittuneen oikein. Tämä voidaan kuvata esimerkiksi perinteisillä ”lukko auki” ja ”lukko kiinni” symboleilla käyttökytkimissä. Selkeät merkinnät pitää olla myös siitä, jos vaatimusten mukainen lukitus edellyttää käyttäjältä sokkatappien käyttöä tai muita toimenpiteitä.

Jos lukituslaitteiston järjestelmässä ei ole varoitusvaloa osoittamassa kuljettajalle vaihtokuormakorin lukituskynsien jääneen auki, on lukituslaitteiden kestettävä lukituslaitteilta vaaditut voimat minkä tahansa yksittäisen lukituskynnen jäädessä auki.

Merikontin lukituslaitteet

Merikonttia koskevat tarkat kansainväliset standardit. Pääsääntöisesti merikontti nostetaan auton kyytiin ulkoisella nosturilla eikä ajoneuvon omilla kuormauslaitteilla. Merikontti ei siis ole vaihtokori, eikä siihen sovelleta vaihtokorin lukituslaitteita koskevia vaatimuksia.

Konttilukkojen mitoitus perustuu yleisesti meriliikenteessä konteille sallittuihin massoihin. Ajoneuvon kantavuudesta riippumatta yhden kontin kiinnittämiseen tarkoitetuilta lukoilta ei edellytetä yli 34 tonnin kuormituksen kestoa. Kontti kiinnitetään aina neljään lukituslaitteeseen. Merikontin lukituslaitteisiin voidaan merikontin lisäksi kiinnittää muu kuormatila, jonka pohjan kiinnityspisteet vastaavat merikontin kiinnityspisteitä.

Kappaletavaran kuljettamiseenvalmistetun kuormakorin lujuus

Kappaletavarakuljetukseen valmistetuilta kiinteiltä kuormakorin ja vaihtokuormakorin etu- ja sivuseiniltä vaaditaan standardin SFS-EN 12642 XL- tai L-koodin mukaista lujuutta, jos   kuorman varmistaminen perustuu seiniin tuentaan. Vaatimus koskee tavallisia kuormakoreja, joilla kuljetetaan rullakoihin tai kuormalavoille pakattuja tavaroita.

Vaatimukset eivät koske avolavoja tai muuta kuin kappaletavaran kuljetukseen valmistettuja umpikoreja, kuten esimerkiksi hakekoreja.

Kuormanvarmistuspisteet

Kappaletavaran kuljetukseen valmistettu kuormakori tulee varustaa kuormanvarmistuspisteillä, joihin voidaan varmistaa kuormatilan kantavuuden suuruinen kuorma. Niiden tulee täyttää standardin SFS-EN 12640:2019 vaatimukset. Standardin vaatimuksista kuormanvarmistuspisteiden määrästä ja lujuudesta saa poiketa tietyissä erikseen mainituissa tapauksissa, tai jos kuormakorin kantavuus on enintään 2 000 kg.

Raakapuun kuljettamiseen valmistettu ajoneuvo jaraakapuun sidontavälineet

Raakapuun kuljettamiseen valmistettujen ajoneuvojen osalta vaatimuksia on asetettu autoon asennettavalle ohjaamon suojalle, puutavarapankojen lukumäärälle, lujuudelle ja kiinnittämiselle sekä kiinteästi asennettujen sidontavälineiden merkitsemiselle.

Ajoneuvon rakenteen tai varustuksen on oltava sellainen, että kahden peräkkäisen pankon päällä oleva kuorma voidaan sitoa ajoneuvoon. Jos peräkkäisten pankojen välinen etäisyys on yli 2,5 metriä, tulee sitominen voida suorittaa kahdella erillisellä sidoksella. Puutavarapankon poikkipalkin on oltava varustettu ylöspäin suunnatulla, vähintään 10 mm:n korkuisella särmällä, joka estää puiden liukumista pituussuunnassa.

Kuorman varmistaminen

Määräyksen kuorman varmistamista koskevat vaatimukset perustuvat Euroopan komission ohjekirjaan suuntaviivoista kuorman varmistamiseen tieliikenteessä. Kuorman tulee olla varmistettu niin, ettei se liiku merkittävästi, kun ajoneuvo jarruttaa 8 m/s2 hidastuvuudella tai kaartaa 5 m/ s2 sivuttaiskiihtyvyydellä.

Maa-ainesten, puuhakkeen ja muiden vastaavien tavaralajien kuljetuksessa kuorman tulee olla tuettu riittävän korkein laidoin ja tarvittaessa kattein, siten että sen vähäinen liike ei aiheuta kuorman putoamisen vaaraa, kun edellä mainitut hidastuvuudet kestävät vähintään kolmen sekunnin ajan.

Tieliikennelain mukaan kuorman varmistuksen lujuutta määritettäessä saa ottaa huomioon kitkavoiman tarjoaman pidätyskyvyn. Kuormakorin pohjan ja kuorman välisen kitkavoiman tarjoaman pidätyskyvyn saa kuitenkin ottaa huomioon vain, kun kuorman liikkuminen tärinän vaikutuksesta kuormakoriin nähden on estetty sitomalla, tukemalla tai muulla vastaavalla tavalla. Määräyksessä on annettu kuormanvarmistuksessa sovellettavat eri materiaaliparien väliset kitkakertoimet.

Raakapuukuorman varmistaminen

Raakapuukuljetuksissa kuorman paikallaan pysyminen perustuu merkittävässä määrin kuorman ja pankojen sekä puiden väliseen kitkaan. Sidosten nimellislujuuden lisäksi sidosten kireydestä säädetään erikseen. Kotimaisten onnettomuuksien ja kansainvälisten käytäntöjen perusteella ilman etusermiä olevan perävaunun ensimmäisen nipun sidonnalle on määrätty kovemmat vaatimukset.

Vaihtokorin ja merikontin varmistaminen

Vaihtokorin lukituslaitteilla saa vaihtokorin kiinnityksen varmistaa vain lukituslaitteiden ja vaihtokorin ollessa kiinnitysten osalta yhteensopivia. Muussa tapauksessa vaihtokorin kiinnitys pitää varmistaa ketjuilla tai muilla vastaavilla kuormanvarmistusvälineillä.

Merikontti pitää kiinnittää neljällä konttilukolla, joille on sallittu kontin massan suuruinen kuormitus ja kontin kiinnitys lukkoihin pitää varmistaa lukkojen käyttöohjeiden mukaisesti. Konttilukoissa on erilaisia yksi- tai useampivaiheisia kiinnitys-, kiristys ja varmistustoimintoja, jotka pitää kaikki tehdä. Kuljetettaessa merikonttia muuten kuin konttilukoilla varustetulla ajoneuvolla pitää kontin paikallaan pysyminen varmistaa vastaavasti kuten kappaletavaran.

Lisätietoja:SKAL asiantuntijapalvelut, asiantuntijapalvelut@skal.fi, 09 478 999.

Trafikomin määräys