VAK-kuljetukset

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lainsäädännön ja koulutusjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa kuljetusten turvallisuus.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lainsäädännön ja koulutusjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa kuljetusten turvallisuus.

VAK-kuljetuksia suorittavalta kuljettajalta vaaditaan vaarallisten aineiden kuljetukseen tarvittavaa ajolupaa. Ajolupakoulutuksessa kuljettaja saa tiedot vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä riskeistä, onnettomuustilanteiden välttämisestä sekä onnettomuustilanteissa toimimisesta.

Vaarallisiksi luokiteltaviin aineisiin kuuluu muun muassa teollisuuden käyttämiä raaka-aineita, polttoaineita ja torjunta-aineita. Vaarallisia jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti. Vaarallisten aineiden kuljetuksia liikkuu Suomen teillä noin 13 miljoonaa tonnia vuodessa.

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa noudatetaan Suomessa VAK-lainsäädäntöä. Kansainvälisesti voimassa on ADR-sopimus, joka on YK:n laatima eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista. ADR-sopimusta noudatetaan sopimukseen liittyneiden valtioiden välisissä maantiekuljetuksissa. Kansainvälisessä maantiekuljetuksessa voidaan Suomessa ajettavalla osuudella noudattaa joko VAK-lainsäädäntöä tai ADR-sopimusta. Rautatiekuljetuksille on oma lainsäädäntönsä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Meri- ja lentoliikenteessä lainsäädäntö on kansainvälinen.

Turvallisuusneuvonantaja

Vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta sekä näihin kuljetuksiin liittyvää pakkaamista, kourmaamista tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan on nimettävä turvallisuusneuvonantaja seuraamaan ja ohjaamaantätä toimintaa sekä selvittämään keinoja, joiden avulla vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävät suoritetaan mahdollisimman turvallisesti. 

Turvallisuusneuvonantajan pätevyys osoitetaan turvallisuusneuvonantajatodistuksella, jonka myöntää Trafi hyväksytysti suoritetun turvallisuusneuvonantajakokeen jälkeen. Todistus on voimassa 5 vuotta.

Turvallisuusneuvonantaja voi olla yrityksen omaan henkilökuntaan kuuluva tai hän voi olla yrityksen ulkopuolinen henkilö. Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävältä tulee olla kirjallinen suostumus tehtävään. Hänellä on oltava tosiasialliset mahdollisuudet hoitaa turvallisuusneuvonantajalle määrättyjä tehtäviä.

Turvallisuusneuvonantaja neuvoo ja opastaa kuljettajia vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevissa asioissa ja raportoi yritykselle ja tietyissä tapauksissa viranomaisille onnettomuustilanteista.

SKAL järjestää turvallisuusneuvonantajakoulutusta.

Turvasuunnitelma

Turvasuunnitelmalla pyritään varmistamaan, että ulkopuoliset henkilöt eivät pääse anastamaan vaarallisia aineita kuljetuksen aikana eivätkä käyttämään niitä ihmisten, omaisuuden tai ympäristön vahingoittamiseen. Turvasuunnitelmavaatimus koskee vaarallisimpien aineiden kuljettamista.

Jäsenyritykset voivat tilata SKALin toimistolta mallin kuljetusyrityksen turvasuunnitelmasta.

Kuljetusyksikön varustelu

Kun vaarallisia aineita kuljetetaan määrältään yli vapaarajan, kuljetusyksikössä on oltava mukana turvavarusteet, jotka muodostuvat kaikissa ajoneuvoissa vaadituista perusturvavarusteista sekä turvallisuusohjeissa erikseen mainituista luokkakohtaisista lisävarusteista.

Perusvarusteet ovat: yksi pyöräkiila/ajoneuvo, kaksi itsestään pystyssä pysyvää varoitusmerkkiä sekä silmänhuuhteluneste (ei sovelleta varoituslipukkeille 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 tai 2.3).

Jokaiselle miehistön jäsenelle on oltava varoitusliivi, irrallinen valaisin, suojakäsineet ja silmäsuojaimet. Lisäksi kuljetuksessa on oltava mukana hengityksen suojain (varoituslipukkeet 2.3 tai 6.1) sekä lapio, viemärisuoja ja keräilyastia lipukkeille 3, 4.1, 4.3, 8 tai 9.

Kuljetettaessa palavia nesteitä kansallisessa liikenteessä säiliökuljetuksena Liikenne- ja viestintäministeriö suosittelee, että mukana pidettäisiin öljyn imeytysainetta vähintään 100 litraa, 5 kappaletta muovisäkkejä tilavuudeltaan yhteensä vähintään 50 litraa, tai 3 m3 säkkiputki muovista tai vastaavasta aineesta.

Sammuttimia on oltava ajoneuvon koosta riippuen seuraavasti: enintään 3,5 tn, 2 kg + 2kg; yli 3,5 tn – 7,5 tn, 2 kg + 6 kg; yli 7,5 tn, 6 kg + 6 kg. Myös alle vapaarajan olevissa kuljetuksissa on oltava vähintään 2 kg sammutin.

Kuljetusyksikössä mukana pidettävät asiakirjat

Muiden määräysten nojalla yli vapaarajan olevissa kuljetuksissa ajossa mukana pidettävien asiakirjojen lisäksi tulee vaarallisia aineita kuljettavassa kuljetusyksikössä olla:

  • rahtikirja (myös alle vapaarajan)
  • kirjalliset turvallisuusohjeet
  • kuljettajan ADR-ajolupa
  • jokaisella miehistön jäsenellä kuvallinen henkilötodistus
  • ajoneuvon hyväksymistodistus (jos ajoneuvo pitää ADR/VAK katsastaa).

Ajoluvat ja koulutusvaatimukset

Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, enintään 12 kuukautta aikeisemmin suoritettu vaarallisten aineiden ajolupaa varten annettu koulutus. Hyväksytysti suoritettu ADR-ajolupakoe on voimassa 6 kuukautta, jonka aikana ADR-ajolupaa on haettava Ajovarman toimipisteestä.

Perusajoluvan voi täydentää koskemaan räjähteitä, radioaktiivisia aineita ja säiliökuljetuksia. Yhdistetyn perusajoluvan voi laajentaa säiliökuljetuksiin. Jos ajoluvan laajuutta sen voimassaoloaikana laajennetaan, uuden ajoluvan voimassaoloaika säilyy samana kuin edellisen ajoluvan.

Perusajoluvilla voi kuljettaa vaarallisia aineita irtotavarana. Irtotavarakuljetuksissa vapaarajaa ei sovelleta.

Ajolupa myönnetään hakijalle, joka on enintään 6 kuukautta aikaisemmin hyväksytysti suorittanut ajolupakokeen. Ajolupaa luovutettaessa henkilöllä on oltava auton ajo-oikeus eikä hän saa olla ajokiellossa.

ADR-ajoluvat myönnetään olemaan voimassa 5 vuotta myöntämispäivämäärästä tai uudistettavan ajoluvan voimassaolon päättymispäivämäärästä.

ADR-ajolupien voimassaoloa voidaan jatkaa viidellä vuodella, jos hakija täyttää ajoluvan myöntämisen ehtona olevat vaatimukset ja on osallistunut aikaisintaan ajoluvan voimassaolon päättymistä edeltävän 12 kuukauden aikana täydennyskurssille. Jos täydennyskurssia vastaava koe on hyväksytysti suoritettu aikaisemmin kuin 12 kuukautta ennen ajoluvan voimassaolon päättymistä, myönnetään uusi viisi vuotta voimassa oleva ajolupa kokeen suorittamispäivästä lukien.

Kuljettajien ADR-ajoluvat

AjolupaAjolupakurssiEdellytykset luvan saannille
Yhdistetty perusajolupaYhdistetty peruskurssi YP (luokat 1 – 9)Yhdistetty peruskurssi ja sitä vastaava hyväksytty koe
PerusajolupaPeruskurssi P(luokat 2 – 6 ja 8 – 9)Peruskurssi ja sitä vastaava hyväksytty koe
 Säiliöajolupa Säiliökuljetusten erikoiskurssi ESYhdistetty peruskurssi ja säiliökuljetusten erikoiskurssi tai peruskurssi ja säiliökuljetusten erikoiskurssi, sekä niitä kutakin vastaava hyväksytty koe
 RäjähdeajolupaPeruskurssi ja luokan 1 räjähteiden erikoiskurssi E1Peruskurssi ja luokan 1 räjähteiden erikoiskurssi sekä niitä vastaava hyväksytty koe
 Radioaktiivisten ainei- den ajolupa Peruskurssi ja luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssi E7Peruskurssi ja luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssi sekä niitä vastaava hyväksytty koe