Kuljettajamarkkinoille uusia, monitaitoisia ammattilaisia

Biotalouden ja erityisesti puun teollisen jalostuksen voimakas kasvu asettavat suuria haasteita puuraaka-aineen hankintaketjulle ja erityisesti puun maantiekuljetuksiin. Akuutin ja ennakoitavissa olevan kuljettajapulan lisäksi alalla on osaamisvajetta, joka alan vaatimusten myötä on kasvamassa. Kuljettajia kouluttavien oppilaitosten on elettävä mukana muutoksissa: oppimisympäristöjen on tekniikaltaan ja tavoiltaan vastattavaa tulevaa työelämää, jotta työmarkkinoille valmistuu enemmän ja entistä valmiimpia ammattilaisia.

Savon ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston logistiikka-alat ovat ottaneet haasteen vastaan ja kouluttavat tulevaisuuden kuljettajia uusin menetelmin. Oppimisympäristöt, kalusto ja opettajien osaaminen laitetaan kuntoon hankerahoituksen avulla opiskelijoiden parhaaksi, jotta heidän tiensä työelämään tasoittuu.

Opetuksen kehittämistyötä tehdään EU-rahoitteisen Tehokkaan puutavarakuljettajakoulutuksen kehittäminen -hankkeiden kautta. Kahden hankkeen yhteisbudjetti on noin 3 m€. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:lla ja Metsäalan Kuljetusyrittäjillä on ollut iso merkitys hankkeissa, sillä ne ovat olleet mukana hakuprosessissa ja toimivat asiantuntijarooleissa ohjausryhmätyöskentelyssä. Tehokkaasti laanilta jatkojalostukseen!

Uudet menetelmät

Ammattiopistoilla on nykytekniikan mukaiset kuljetusajoneuvot lisälaitteineen ja koulutusta monipuolistavat ja tehostavat ajoneuvo- sekä kuormainsimulaattorit. Oppilaitosten tekemät investoinnit:– kaksi puutavarayhdistelmää uudella sähköohjatulla kuormaimella, laajennettavissa kärkiohjaukseen– kaksi maansiirtoautoa alaterävarustuksella– puutavarakuormain ja perävaunu– simulaattoreita, yms. digitaalisiin oppimisympäristöihin tehtyjä, oppimista edesauttavia ratkaisuja

Harjoittelualueet ja maastot vastaavat todellista työelämää. Opettajat tulevat olemaan videovalvontajärjestelmien avulla etäyhteydessä opiskelijaan, joten tuki ja turva ovat saavutettavissa nopeasti. Tavoitteena on, että opiskelija ja opettaja ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa koko työvuoron ajan. Kuormaimien kärkiohjaus tulee nopeuttamaan opiskelijan koulututusta kannattavaksi kuljettajaksi. Uuden teknologian myötä kuljettajan ergonomia paranee sekä kuormittavuus vähenee. Modernit  oppimisympäristöt parantavat myös koulutuksen imagoa ja alan vetovoimaa.

Arto Kärkkäinen Savon Ammattiopistosta kertoo, että opiskelijoista koulitaan mahdollisimman valmiita kohtaamaan työelämä muun muassa Farmiyritys-toimintamallia soveltamalla. Siinä luodaan opiskelijoille oppilaitosten ja yritysten yhteistyölläyritysmäiset oppimisympäristöt.

– Koulutuksessa ovat mukana metsäalan jättiläiset Stora Enso, MetsäGroup ja UPM, jotka tarjoavat kummiluokkatoimintaa meidän opiskelijoille. Kyseisten metsäyhtiöiden paikalliset puutavarakuljetusyritykset ovat isossa roolissa tarjoamalla harjoittelupaikkoja opiskelijoille sekä olemalla opintojen tukena koulutuksen eri vaiheissa, Arto Kärkkäinen toteaa.

Moniosaajuuden tukeminen on vahvistumassa. Savon ammattiopistossa kehitetään opintopolkuja, joissa voi yhdistää maanrakennus- ja puutavarakuljettajaosaamiset toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että kuormaimen ohjaustavan pitää muuttua mekaanisesta nelivivusta kaksivipuiseen tai parhaimmillaan sähköohjattuun ohjaamiseen, jolloin käsillä ohjataan kuormainta ja maanrakennuskoneista tutut, standardoidut liikkeet ovat yhteneväiset. Tämä helpottaa uusien, tuottavien puutavarakuljettajien valmistumista alalle. Puutavarakuljetusyrittäjiltä tämä vaatii investointeja uuteen tekniikkaan, mikä on samalla satsaus yrittäjän omaan ja kuljettajien työhyvinvointiin ja jaksamiseen.

Ammattikuljettajien hyvinvointi kiinnostaa

Savonia ammattikorkeakoulu ja Savon ammattiopisto ovat kiinnostuneet töissä olevien raskaiden ajoneuvojen kuljettajien työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Käynnissä oleva Vireeksi – kuljettajan parhaaksi -hankkeessa tutkitaan ja seurataan kahtasataa  pohjoissavolaista ammattikuljettajaa vuoden ajan. Tavoitteena on saada kuljettajat huolehtimaan kokonaisvaltaisesti itsestään ruokailun, liikunnan, ergonomian ja unen osa-alueilla. Hyvin palautunut kuljettaja on energinen ja toimii vireänä, virheettömästi koko työvuoron ajan, jolloin työkään ei kuormita tekijäänsä kohtuuttomasti. Vireä kuljettaja voi nauttia kokonaisvaltaisesti elämästä terveenä ja hyvävoimaisena. Hankkeen tuloksista johdetaan koulutuksia ja valmennuksia laajemmankin kuljettajakunnanhyväksi.

Seuraa meitä:Facebook: sakky logistiikkaInstragram: sakky logistiikkaYoutube: sakky logistiikkaTikTok: logistiikka

Lisätietoja:Arto Kärkkäinenp. 044 785 3484arto.karkkainen@sakky.fi