Katse vuoteen 2023 – Kuljetus- ja logistiikka-alan tavoiteohjelma 2023–2027

SKAL julkaisi kesäkuussa liittokokouksen kynnyksellä tavoiteohjelmansa lähivuosille. Se kokoaa yhteen ajamamme asiat ja perustelut niiden takana. Ohjelmassa käsitellään yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksia kuljetusyrittäjyyden ja logistiikan näkökulmasta.

Tavoiteohjelma on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen, jotka pitävät sisällään yhteensä yli 50 konkreettista esitystä ja toimenpide-ehdotusta kuljetus- ja logistiikka-alan toimintaedellytysten parantamiseksi. Ohjelma antaa valmiin työkalupakin vaikuttamisen eri tilanteisiin tarjoten ratkaisuja kuljetusten ja logistisen järjestelmän tehostamiseen. Siitä löytyy kattavasta faktatietoa asioiden taustaksi.

Seuraavat eduskuntavaalit käydään ensi keväänä. Tavoiteohjelman yhtenä tarkoituksena onkin nostaa alalle keskeisiä asioita vaalikeskusteluun ja sittemmin seuraavalla hallituskaudella huomioitavaksi.

Tavoiteohjelman kuusi pääteemaa


– Tehokkaasta logistiikasta Suomelle kilpailukykyä
– Liikenneinfra kuntoon ja määrärahat oikealle tasolle
– Energian hinta ja verotus pidettävä kohtuullisena
– Säädösmuutoksiin malttia ja laatua
– Työvoiman saatavuus turvattava

Tavoiteohjelman avulla vaikutetaan muun muassa seuraaviin:

Puolueiden vaaliohjelmat
Hallitusohjelma
Hallitusohjelman toimintasuunnitelma
Hallituksen esitysten valmisteluun
Budjetti- ja kehysriiheen
Eduskuntakäsittelyyn ja sen valiokuntatyöhön
Julkiseen keskusteluun, mediaan


Kuljetusalan pärjääminen ei ole vain kuljetusalan oma asia, vaan koko yhteiskunnan elinvoimaisuuden turva. Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia, päästöjä on vähennettävä ja kuljetus- ja logistiikka-ala on mukana talkoissa, vaikka se asettaakin suuria paineita alalle. Suomella on vientimarkkinoille kuuluisa takamatka taklattavanaan kilpailijamaihin verrattuna, siksi tehokas logistiikka on Suomelle elintärkeä asia. Vähäpäästöisempään kalustoon ei voida tulevaisuudessakaan investoida, mikäli ala ei säily kannattavana. Tavoiteohjelmassa esitetään näkemys, millä kuljetusala pidetään liikenteessä ja koko Suomi liikkeessä.

Poimintoja kuljetus- ja logistiikka-alan tavoiteohjelmasta:

Tehokkaasta logistiikasta Suomelle kilpailukykyä

Pelkästään maantieteestä johtuen on logistiikalla Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle huomattavan suuri merkitys. Tavoiteohjelmassa tätä näkökulmaa avataan laajemmin.

Tehokas kuljetus ja logistiikka on yksi keskeinen tekijä Suomen elinvoimalle ja tähän liittyen esitetään muun muassa, että kaikessa päätöksenteossa on arvioitava ja otettava huomioon aiempaa kattavammin vaikutukset kuljetus- ja logistiikkatoimialalle, josta kustannusvaikutukset kertaututuvat monille muille aloille.

– Suomi tarvitsee erillisen liikenne- ja logistiikkaministerin varmistamaan liikenteen isossa murroksessa, että toimiala säilyy kannattavana, infran kuntoon kiinnitetään huomiota ja Suomen logistiseen kilpailukykyyn panostetaan.


Liikenneinfra kuntoon ja määrärahat oikealle tasolle

Liikennejärjestelmää ja tiestöä on kehitettävä pitkäjänteisesti, sillä tieverkko muodostaa Suomen kuljetusjärjestelmän perustan myös tulevaisuudessa. Digitalisaatio, etätyömahdollisuudet ja mm. verkkokaupan kasvu vaikuttavat liikkumiseen, mutta tavarankuljettamista nämä eivät vähennä, vaan osin jopa päinvastoin. Monet digitaaliset ratkaisut, ajoavustimet ja uudet energiamuodot vaativat panostuksia liikenneinfraan. SKAL esittääkin muun muassa, että
– tiestön ylläpitorahoitus on saatettava kestävälle tasolle, jotta pystytään mm. päällystämään 4 000 km vuosittain ja taittamaan korjausvelan kasvu.
– tiestön talvihoitoa tulee kehittää ennakoivampaan suuntaan ja talvihoidon tasoa korottaa.

Taukopaikkoja kehitettävä osana liikenneinfraa

Taukopaikat, erilaiset lyhytaikaiset odotusalueet ja perävaunun tilapäiset jättöpaikat ovat oleellinen osa toimivia logistiikkaketjuja.
SKAL esittää muun muassa, että
– erityyppiset taukopaikat huomioidaan aiempaa vahvemmin liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelussa kaavoituksesta
alkaen.
– erityisesti kaupunkiseuduilla perävaunujen tilapäisiin pysäköintipaikkoihin panostetaan.

Työvoiman saatavuus turvattava

Kuljetus- ja logistiikka-alalla on monenlaisia töitä osaajille niin nyt kuin tulevaisuudessa. Ammattikuljettajien koulutukseen on panostettava ja reitti mm. puolustusvoimien koulutuksesta kuljettajan tehtäviin siviilissä on varmistettava siten, ettei potentiaalinen työvoima valu muille toimialoille ikärajoja koskevien säädösten vuoksi.
SKAL esittää, että
– kuljettajakoulutukseen on varattava riittävä rahoitus.
– ammattipätevyyden suorittamista koemallilla kevennettävä.


Lisätietoa: Janne Kojo, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, SKAL
janne.kojo@skal.fi; puhelin 09 478 99 310

Lisätietoa: Petri Murto, asiantuntijapalveluiden johtaja, SKAL
petri.murtoskal.fi; puhelin 09 478 99 334

*******************************************************************

SKALin jäsenet pitävät ammattidieselin valmistelupäätöstä arvokkaimpana vaikuttamistyön tuloksena


Kuluva vuosi on ollut aktiivisen vaikuttamistyön aikaa. Jo vuoden vaihteessa käynnistynyt polttoainehinnan raju nousu, jota Venäjän käynnistämä sota kiihdytti entisestään, on pitänyt edunvalvojat kiireisinä. Jäsenten palautteen perusteella ammattidieselin valmistelun käynnistämispäätös on ollut merkittävin saavutuksemme.

Kysyimme jäseniltä toukokuisessa SKAL Kuljetusbarometrissä 2/2022, miten jäsenet arvottavat keskeisimpiä edunvalvontatyön tuloksia. Voittajaksi
nousi ammattidiesel, jota SKAL on ajanut jo vuosien ajan. Ammattidieselin avulla kuljetusyritykset voivat saada palautusta tankkaamansa dieselin polttoaineverosta. Sen rankkasi erittäin merkittäväksi 53 prosenttia kyselyyn vastanneista.

On loogista, että jäsenet arvostavat ammattidieseliä enemmän kuin poikkeusajan suoria tukimuotoja, sillä ammattidieselin kautta saatava hyöty on
pitkäaikainen. Se mahdollistaa parempaa ennakointia ja edistää investointeja. Vain kaksi prosenttia pitää ammattidieseliä merkityksettömänä.

Lähes samoihin arvostuslukemiin nousi jakeluvelvoitteen määräaikainen alentaminen, joka on niinikään arjessa pidempiaikaisesti tuntuva etu. Hyödyn edellytyksenä kuljetusyrityksille on, että markkinat toimivat kuten pitää ja polttoainekustannukset alenevat pumpulla asti. Edunvalvontasaavutusta piti merkittävänä lähes puolet vastanneista ja jokseenkin merkittävänä 31 prosenttia.

Polttoainetukea (kyselyssä kustannustuki) piti erittäin merkittävänä 39 prosenttia ja jokseenkin merkittävänä 28 prosenttia vastanneista. Avoimissa vastauksissa tuen sanottiin tulevan liian myöhään. Osa jäsenkunnasta on myös jyrkästi kaikenlaisia suoria tukimuotoja vastaan.

Lue lisää:
Lisätietoa SKAL Kuljetusbarometreistä:
Heini Polamo,
viestinta@skal.fi, 09 478 99 320.