Jätelain muutokset ohjaavat kuntavetoiseen toimintamalliin

Uuden jätelain myötä jätteenkuljetusten osalta siirrytään hyvin vahvaan kuntavetoiseen malliin, jonka voidaan ennakoida nostavan jätteenkuljetusten hintoja asiakkaalle. Valitettavasti hiilineutraalisuustavoitteet karkaavat jätekuljetusten osalta, kun kuntavetoisesti kilpailutetaan yksi jätejae kerrallaan. Monilokeropakkaajan hyödyntäminen jätteenkuljetuksessa tehdään tarpeettomaksi.

Erilliskeräys ja siirtymäajat

Erilliskeräysvelvollisuuden piirissä olevat kuluttajapakkaukset kuten lasi-, metalli-, muovi-, paperi ja kartonkipakkaukset siirtyvät kunnan vastuulle.  Osan asukkaista tulee siirtymäajan jälkeen ryhtyä keräämään eri jätelajeja erilleen toisistaan, ellei tätä velvollisuutta ole ollut voimassa jo jätehuoltomääräysten vuoksi aikaisemmin.  Pakkausten erilliskeräysvelvollisuus koskee kiinteistöjä, jotka sijaitsevat taajamassa ja joissa on vähintään viisi huoneistoa.

Näin ollen laki ei jatkossakaan määrää esimerkiksi omakoti- tai paritaloasujien pakkausjätteiden lajittelusta, ellei kiinteistöllä sijaitse useampia asuntoja. Erilliskeräykseen tulee siirtyä viimeistään 1.7.2023. Biojätteen erilliskeräysvelvollisuus koskee niin ikään taajamissa sijaitsevia kiinteistöjä, joilla sijaitsee vähintään viisi huoneistoa. Erilliskeräykseen tulee siirtyä viimeistään 1.7.2022. Jos kyseessä on yli 10 000 asukkaan taajama, biojäte erilliskerätään kuitenkin jokaiselta alueen kiinteistöltä. Tähän keräykseen tulee siirtyä viimeistään 1.7.2024.

Yritysten erilliskerättyjen pakkausten osalta yritys ostaa ensisijaisesti palvelut yksityiseltä jätteenkuljetusyritykseltä. Yritysten on järjestettävä viimeistään 1.7.2022 jokaiselta taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitsevalta kiinteistöltä yhdyskuntajätteen erilliskeräys vähintään seuraavasti:

muu biojäte kuin puutarha- tai puistojäte, jos sitä syntyy viikossa vähintään kymmenen kilogrammaa;muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte, jos sitä syntyy viikossa vähintään viisi kilogrammaa;lasipakkausjäte, jos sitä syntyy viikossa vähintään kaksi kilogrammaa;metallipakkausjäte ja muu pienikokoinen metallijäte, jos niitä syntyy viikossa yhteensä vähintään kaksi kilogrammaa;muu kuin 2−4 kohdassa tarkoitettu muovi-, paperi-, kartonki-, lasi- ja metallijäte, puutarha- ja puistojäte, tekstiilijäte ja suurikokoiset käytöstä poistetut esineet mahdollisuuksien mukaan.

Nämä edellä mainitut jätemäärät vastaavat suunnilleen sitä määrää jätettä, jota syntyisi viikossa viiden huoneiston asuinkiinteistöissä.

Kunnan jätteenkuljetuspalveluhankintojen vaatimukset

Jätelaki (36§) edellyttää, että kunnan on kiinteistöittäisten jätteenkuljetuspalvelujen hankintoja suunnitellessaan tehtävä markkinakartoitus. Tarjouspyynnössä on jätteenkuljetuspalvelujen kesto määriteltävä sekä hankinnat ajoitettava siten, että kaiken kokoisilla jätteenkuljetusyrityksillä on mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin. Kuljetushankinnat on kilpailutettava osiin jaettuina siten, että useampi kuin yksi yritys voidaan valita palvelun tuottajaksi. Eduskunta edellytti jätelain hyväksymisen yhteydessä jätelain 36 §:ää koskevan jätteenkuljetusten toimeenpanohankkeen aloittamista. Työ on käynnistetty ympäristöministeriön johdolla ja mukana ovat työ- ja elinkeinoministeriö, kuljetusyritysten, kuntien ja jätehuoltoyhtiöiden edustus. Tavoitteemme on tuoda esille hyviä käytänteitä ja kokemuksia onnistuneista kilpailutuksista.

Siirtoasiakirjan vaatimukset ja sen vahvistaminen

Eräiden jätteiden Suomen sisällä tapahtuvissa siirroissa mukana olevat siirtoasiakirjat on laadittava pääsääntöisesti sähköisesti 1.1.2022 alkaen. Jätelaissa todetaan, että siirtoasiakirja voidaan laatia myös paperisena asiakirjana, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole edellytyksiä.

Siirtoasiakirjaan merkittävät tiedot

Siirtoasiakirjan sisältövaatimukset tarkentuivat ja täydentyivät. Siirtoasiakirjaan on merkittävä seuraavat tiedot 1.9.2022 alkaen:

jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan tunnistetiedotjätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikkajätenimike sekä kuvaus jätelajistajätteen määräjätteen tyyppi*toiminta, jossa jäte on syntynyt*mahdollisuuksien mukaan ajoneuvon rekisteritunnus*jätteen käsittelytapa toimituspaikassa*jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudestajätteen kuljettajan vahvistus jätteen kuljetettavaksi ottamisestajätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta ja tiedot vastaanotetun jätteen määrästävaarallisesta jätteestä jätteen koostumus, olomuoto ja vaaraominaisuudet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapaPOP-jätteestä jätteen sisältämät pysyvät orgaaniset yhdisteet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa*jäteöljystä jäteöljyn tyyppi*

* Tähdellä merkityt kohdat ovat uusia siirtoasiakirjaan merkittäviä tietoja. 

Jätteen haltijan on vahvistettava siirtoasiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuus, jätteen kuljettajan jätteen kuljetettavaksi ottaminen ja vastaanottajan jätteen vastaanotto luotettavalla todentamismenetelmällä. Sähköinen siirtoasiakirja tulee vahvistaa sähköisellä allekirjoituksella, sähköisellä leimalla tai muulla luotettavalla sähköisellä todentamismenetelmällä ja paperinen allekirjoituksella tai muulla luotettavalla menetelmällä. Luotettavana menetelmänä ei voitaisi pitää pelkästään paikannukseen perustuvaa leimausta, sillä se ei yksilöi allekirjoittajaa.

Siirtoasiakirjan tietojen toimittamisesta viranomaisen ylläpitämään rekisteriin alkaa 1.9.2022. Tietojen toimittaminen rekisteriin tapahtuisi sähköisen siirtoasiakirjan ja rekisterin rajapinnan tai erillisen asiointikäyttöliittymän avulla.

Jätelain taustalla on kunnianhimoiset EU:n asettamat tavoitteet jätteiden kierrätysasteen nostamisesta. Näihin tavoitteisiin ei päästä pelkästään kuntavetoisella toiminnalla, vaan tarvitaan yksityisiä yrityksiä ja niiden investointeja koko toimialalle. Valitettavasti uusi jätelaki luo entisestään epävarmuutta ja sumentaa tulevaisuuden näkymää jätehuollon, jätteen keräyksen, - kuljetuksen ja kierrätyksen parissa toimiville yrityksille.