Erikoiskuljetusmääräykseen muutoksia

Teknisiä muutoksia

Erikoiskuljetusajoneuvon käyttötarkoitusta täsmennettiin niin, että ajoneuvoa voi käyttää myös jakamattoman esineen kuljettamiseen.

Ajoneuvonkuljetusauton, eli ns ritiläauton, kaksiakseliselle telille voidaan valmistajan selvityksen perusteella hyväksyä 26 tonnin telimassa. Kyseisellä muutoksella mahdollistetaan lupaviranomaisen niin sanotulle metsäkonereitistölle sallima enimmäismassa. Käytännössä mainittua telimassaa voidaan hyödyntää vähintään 4-akselisessa autossa.

Veneen kuljetukseen käytettävän kuorma-auton määritelmää muutettiin niin, että ajoneuvon ei tarvitse enää olla rakennettu veneen kuljetusta varten. Uuden määräyksen mukaan riittää,  että kuorma-auto on varustettu veneen kuljettamiseen.

Puna-kelta- tai puna-valko- raidallisen tunnuskilven käyttövelvollisuus koskee määräysmuutoksen myötä vain ajoneuvoja, joiden leveys kuormattuna ylittää 4 metriä. Tiellä yleisesti  sallittua leveämpi ajoneuvo täytyy edelleen merkitä varoitusvalaisimin. Puna-kelta- tai puna-valkoraidallisen tunnuskilven käyttö on sallittua myös alle 4 metrin leveyksillä.

EKL-ohjaajan käyttämän liikenteenohjauslaitteen (liikennemerkki C1, liite 3.3, tieliikennelaki) kokoa yhdenmukaistetaan liikenteenohjauslaitteita koskevan määräyksen kanssa. Liikennemerkki voi olla halkaisijaltaan joko 200 mm tai 400 mm.

Varoitusauton käyttö

Määräyksen kohtaan 7.2 tuli uusi alakohta, jossa määritellään varoitusauton käyttö tilanteissa, joissa kuljetus ylittää ajoradan keskilinjan. Varoitusautoa ei kuitenkaan tarvitse käyttää, mikäli ylitys on hetkellistä:

 risteysalueella ajettaessa;ajettaessa jyrkkään mutkaan, jossa ajoneuvo käännyttäessä ylittää keskilinjan;ajettaessa tietyön tai onnettomuuden vuovuoksi tehtyjen poikkeusjärjestelyjen mukaan;ajettaessa alle 5,7 metriä leveää ajorataa tai ajoradan kohtaa.

Lisäksi varoitusautoa täytyy käyttää, mikäli kuljetuksen leveys ylittää 2,6 metriä ja samalla sen pituus on yli 30 metriä ja yhdistelmä ei täytä kuormaamattomana tieliikennelaissa säädettyä kääntyvyysvaatimusta.

Kyseisen muutoksen myötä yli 30 metriä pitkällä HCT-yhdistelmällä voidaan kuljettaa hieman tiellä yleisesti sallittua leveyttä leveämpiä jakamattomia esineitä ilman varoitusautoa, sillä edellytyksellä, että yhdistelmä täyttää kuormaamattomana kääntyvyysvaatimukset.

Varoitusautoa täytyy kuitenkin käyttää, jos ajoneuvoyhdistelmän pituus kuormattuna on yli 35 metriä tai sen leveys kuormattuna on yli 3 metriä.

Määräyksessä muuttui myös muotoseikkoja

Määräysmuutoksessa muutettiin myös säädösviittauksia muun muassa uuteen tieliikennelakiin sekä yhdenmukaistettiin terminologiaa. Lisäksi erikoiskuljetuksen liikenteenohjaajasta käytetään jatkossa termiä EKL-ohjaaja.

EKL-ohjaajan koulutus ja oikeuden uudistaminen muuttuivat

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan peruskoulutuksen vähimmäiskesto on 21 oppituntia, josta enintään 7 tuntia voidaan antaa verkko- tai virtuaalikoulutuksena. Koulutusta antavan on  luotettavasti tunnistettava koulutukseen osallistuva henkilö.

EKL-ohjaajan jatkokoulutuksen vähimmäiskesto on 7 oppituntia. Jatkokoulusta ei voi antaa peruskoulutuksen kanssa samanaikaisesti.

Myös jatkokoulutuksesta 7 tuntia voidaan antaa verkko- tai virtuaalikoulutuksena.

Lisätietoja:SKAL asiantuntijapalvelutjari.harju@skal.fi