MTK ja SKAL haluavat tulevalta hallitukselta biokaasuohjelman

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL esittävät, että tuleva hallitus laatii kansallisen biokaasuohjelman vuosille 2023–2035. Ohjelmalla turvataan erityisesti raskaan liikenteen riittävät käyttövoimavaihtoehdot siirryttäessä vähäpäästöiseen liikenteeseen. Biokaasuohjelmassa tulee määritellä tarvittavat toimenpiteet biokaasun tuotannon ja käytön kasvattamiseksi sekä vahvistaa kansalliset biokaasun tuotantotavoitteet, järjestöt katsovat.

Raskaimman ja pitkämatkaisen liikenteen sähköistymiseen liittyy yhä monia haasteita. Erityisesti raskas liikenne tulee siksi tarvitsemaan useita erilaisia käyttövoimavaihtoehtoja siirtymässä yhä vähäpäästöisempään liikenteeseen. Kotimainen biokaasu tarjoaa yhden erittäin varteenotettavan käyttövoimavaihtoehdon raskaaseen liikenteeseen erityisesti silloin, kun sähköistäminen ei tule kyseeseen.

Nollapäästöisten sähkön ja vedyn rinnalla tulisi uusiutuva biometaani myös ottaa huomioon vähäpäästöisenä energiamuotona. Biokaasu soveltuu käyttövoimaksi raskaimpaan liikenteeseen vähäisemmin investointipanoksin kuin suora sähkö tai vety, ja sen käyttöä on myös mahdollista nopeammin lisätä. Näin myös päästövähennyksiä on mahdollista saavuttaa nopeammin. Suomessa käytössä olevat yleiseurooppalaista tasoa pidemmät ja raskaammat ajoneuvoyhdistelmät tuovat jo sinällään energia- ja kustannustehokkuutta logistiikkaan, joka on pitkien etäisyyksien Suomelle erityisen tärkeää. Tämän näkökulman huomiointi EU:n CO2-päästöjä rajoittavassa asetusehdotuksessa on tärkeää.

Biokaasu on kotimainen energiamuoto. Sen käyttö parantaa Suomen energiaomavaraisuutta ja siten myös huoltovarmuutta. Kotimaisessa tuotannossa on myös merkittävää lisäyspotentiaalia. Esimerkiksi maatalouden yhteydessä tapahtuva biokaasun tuotanto yli kaksinkertaistui vuonna 2022, ja suunnitelmissa on merkittäviä lisäyksiä tuotantoon. MTK ja SKAL esittävät kansalliseksi biokaasun tuotantotavoitteeksi 2 TWh vuonna 2025 ja 4 TWh vuonna 2030.

Suomessa on tällä hetkellä liikenteessä noin 500 kaasukäyttöistä kuorma-autoa. Useammalla kuorma-autovalmistajalla on tarjota raskaisiin kuljetuksiin nesteytetyllä biokaasulla toimivia vaihtoehtoja. Nykyisin saatavilla ja käytössä oleva nesteytetyn kaasun kalusto mahdollistaa kokonaismassat 68 tonniin asti ja tänä vuonna on markkinoille tulossa tehokkaampia kaasukäyttöisiä malleja, joilla päästään jo yli 70 tonnin kokonaismassaan.

Suomessa raskaimpia nesteytetyllä biokaasulla toimivia ajoneuvoyhdistelmiä käytetään muun muassa raakapuun kuljetuksissa ja maidonkeräilyssä. Juuri nesteytetty biokaasu mahdollistaakin riittävän pitkät toimintamatkat myös raskaimmilla yhdistelmillä, mutta pullonkaulana kalustoon investoinneille on tällä hetkellä puutteellinen jakeluinfra. Nykyiset 14 nesteytetyn kaasun jakeluasemaa ovat auttamattomasti liian vähän.

Biokaasu on myös kustannuskilpailukykyinen käyttövoimavaihto dieseliin verrattuna, ja samanaikaisesti sen käytöllä saadaan ilmastopäästöt vähennettyä murto-osaan dieselkalustolla liikennöintiin verrattuna.

 

Keskeiset perustelut biokaasun eduksi:
• Useiden vuosien käyttökokemukset kaasukalustolla liikennöinnistä
• Soveltuu pitkille matkoille ja raskaimpiin kuljetuksiin
• Kotimainen energiamuoto, jonka käyttö lisää Suomen energiaomavaraisuutta
• Valmistuksen raaka-aineet saadaan kotimaisista lähteistä
• Biokaasun tuotannossa on kasvumahdollisuuksia Suomessa

 

Haasteita:
• Nykyinen jakeluinfra erityisesti nesteytetyn kaasun (LBG) osalta riittämätön
• EU-lainsäädännön (CO2-raja-arvoasetus) suhtautuminen biokaasuun tulevaisuudessa
• Maa- ja metsätalouden työkoneiden saatavuus biokaasukäyttöisinä on heikko

Lisätietoja:

Juha Marttila, puheenjohtaja, MTK, puhelin 050 341 3167
Päivi Nerg, elinvoimajohtaja, MTK, puhelin 040 842 9810
Jani Ylälehto, puheenjohtaja, SKAL, puhelin 0400 922 636
Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL, puhelin 0400 567 925