Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut luonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Yleistä, johdanto

SKAL katsoo, että luonnos on kokonaisuutena hyvä ja kannatettava. Luonnokseen on hyvin tiivistetty tarpeelliset huoltovarmuuden tavoitteet.

Kehittämiskohteiden taustat ja tavoitteet

Huoltovarmuuskriittinen infrastruktuuri
SKAL pitää luonnoksen mukaisesti tärkeänä että liikenne- ja logistiset palvelut ja liikenneverkot kuuluvat kriittiseen infrastruktuuriin.

Osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus
Kuten luonnoksessa todetaan, osaavan työvoiman saatavuus on kysymys, joka heijastuu myös huoltovarmuustyöhön. Hyvänä tavoitteena on laatia lyhyen ja pitkän aikavälin tiekartta huoltovarmuuskriittisten tehtävien osaamisen varmistamiseksi. Lisäksi on välttämätöntä arvioida, miten osaavan työvoiman saatavuus turvataan valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisissä ammattiryhmissä, esimerkiksi valmiuslain uudistamisen yhteydessä, kuten luonnoksessa esitetään.

Toimialakohtaiset huoltovarmuustavoitteet ja kehittämiskohteet

Energiahuolto
Polttoaineiden varastoinnin taso on tärkeää määritellä ja luonnoksen mukaisesti arvioida muun muassa liikenteen kulutustarvetta. Luonnoksen mukaisesti, on hyvä arvioida kaasun saannin ongelmatilanteet öljyn varastoinnissa. SKAL pitää tärkeänä huomiona fossiilisten polttoaineiden tärkeää rooli varautumisessa hyvän varastoitavuutensa ansiosta, vaikka uusiutuvien polttoaineiden huoltovarmuusvarastointiakin on arvioitava.

Kuljetusten jatkuvuus

SKAL kannattaa luonnoksen mukaisia esityksiä ja kannanottoja kuljetusten jatkuvuutta koskien.

Erityisesti myös SKAL toteaa Suomen logistisen aseman muuttuneen Venäjän hyökkäyssodan myötä ja sen heijastuvan myös kuljetuksiin sekä liikennejärjestelmän ja -infrastruktuurin kehittämiseen ja suunnitteluun.

Samoin ilmastonmuutos ja sen hillitsemiseen tähtäävät toimenpiteet vaikuttavat kuljetuksiin ja liikennejärjestelmiin. Päästöjen vähentämiseksi myös raskaassa ajoneuvokalustossa siirrytään vähitellen uusiin vähäpäästöisiin ja päästöttömiin käyttövoimiin. Tältä osin toistaiseksi vielä puutteellinen jakeluinfra on laitettava kuntoon, ja tämä on hyvin tärkeää huoltovarmuudenkin kannalta. Tästä kerrotaan lisää myös SKALin käyttövoimaraportissa, joka löytyy täältä.

Myös SKAL katsoo, että Suomen pitää kehittää liikenteen infrastruktuuria ja palveluita koskevia tietovarantoja tukemaan kriittisiä kuljetuksia.

Luonnoksessa todetaan, että merkittävä osa yhteiskunnan kuljetuksista hoidetaan markkinaehtoisesti myös poikkeusoloissa. SKAL pitää hyvänä, että tämä on otettu mukaan luonnokseen huoltovarmuuden tavoitteista ja toteaa, että senkin takia jo aiemmin mainitusta uusien käyttövoimien jakeluinfrasta on huolehdittava. Yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittiset tie-, raide-, vesi- ja lentokuljetuspalvelut on turvattava. Väyläinfrastruktuurin toimivuus on kuljetusten sujuvuuden kannalta tärkeää ja väylärahoituksen, erityisesti perusväylänpidon, rahoitustaso on turvattava.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Anssi Kujala              Ari Herrala
toimitusjohtaja        edunvalvontajohtaja

Lisätietoja

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Ari Herrala

Edunvalvontajohtaja

+358 9 4789 9400+358 50 368 4248

ari.herrala@skal.fi