Lausunto luonnoksesta kuorma- ja linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyskoemääräykseksi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta kuorma- ja linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyskoemääräykseksi. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on tutustunut määräysluonnokseen ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Liikenteen palveluista annetun lakiin lisättiin 01.01.2020 mahdollisuus saavuttaa kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammattipätevyys myös suorittamalla perustason koe eli ns. koemalli. Aiemmin perustason ammattipätevyyden oli voinut saavuttaa ainoastaan käymällä perustason ammattipätevyyskoulutus ja siihen liittyvät teoriakoe. Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muutokset ammattipätevyyden perustason kokeen suorittamisesta tulivat voimaan 16.11.2020.

Luonnoksen mukaan määräyksen sisällössä tarkennettaisiin ohjeita kokeen suorittamisesta koskien mm. koetilaa, kokeessa ohjeistamista, kokeen valvontaa, kokeen keskeytymistä, kokeen keskeyttämistä, kokeen järjestäjän vastuuta turvallisen kokeen järjestämisestä, kokeen arviointia, simulaattorilla tai erityisellä testialueella annettavaa kokeen osaa, kokeessa käytettävää koemateriaalia, kokeen sisällön luovuttamista ja vilpillistä menettelyä kokeessa.

 

Yleistä

SKAL ihmettelee määräyksen ajankohtaa. Jo valtioneuvoston asetuksen saamiseen meni melkein vuosi lain voimaantulosta ja nyt säädöstä koskeva määräys on tulossa vasta yli 3,5 vuotta lain voimaantulon jälkeen

Kuten edellä on todettu, koemallia koskeva laki on ollut voimassa jo kolme ja puoli vuotta. Silti koemallin kokeen vastaanottajia ei juuri ole ilmaantunut, eikä kokeita ole juurikaan suoritettu. Perustason ammattipätevyyden suorittaminen koemallin mukaisesti ei ole käytännössä mahdollista, koska, suoritusmahdollisuuksia ei ole yleisesti tarjolla. Säädös ei siis ole onnistunut tai toimiva, eikä vastaa tarkoitustaan. Näin ollen se pitäisi mahdollisimman pian uudistaa.

SKAL toteaa, että laissa ja asetuksessa olevat mm. henkilöiden muodollisia pätevyyksiä, arvioijien määrää ja kaluston hallintaa koskevat edellytykset ovat tarpeettoman tiukkoja, vaikka itse kokeen sisältö ja vaatimustaso ovatkin oikealla tasolla. Kokeen sisällön ja toteutuksen suunnittelu on työläs tehtävä, varsinkin kun mahdollisella kokeen järjestäjällä ei ole varmuutta siitä, saako edes lupaa kokeen järjestämiseksi. SKAL esittääkin, että kokeen sisällöstä, toteutuksen suunnittelusta ja arvosteluperusteista vastaisi Traficom, ja kokeen toteutuksesta ja arvioinneista kokeen järjestäjä.

Tällä nyt lausuttavana olevalla määräysluonnoksella ei voida helpottaa kokeen saatavuutta. Määräys ei myöskään varsinaisesti tuo selkeyttä ja helpotusta kokeen sisällön tai toteutustavan suunnitteluun. Määräysluonnoksen sisältö olisikin sopivampi käytettäväksi SKALin esittämässä mallissa, jossa kokeen sisällöstä vastaisi Traficom ja toteutuksesta kokeen järjestäjä. SKAL toteaa, että tämä näkyy erityisesti siinä, että vilpillisen menettelyn torjuminen on tarpeettoman suuressa roolissa suhteessa koko määräykseen, vaikka SKAL pitääkin vilpillisen menettelyn estämistä tärkeänä.

Perustelumuistion mukaan määräys on valmisteltu virkamiestyönä Traficomissa. SKAL toivoo jatkossa enemmän yhteistyötä sidosryhmien kanssa jo säädösten valmisteluvaiheessa. Näin voitaisiin jo ennakkoon käydä keskustelua esimerkiksi ehdotusten ja muutosten vaikutuksista.

 

Soveltamisala

Perustelumuistion kohdassa ”Määräyksen tausta ja säädösperusta” todetaan, että määräys koskee ainoastaan Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaan kuuluvia kokeen järjestäjiä ja, että määräys ei koske opetus- ja kulttuuriministeriön eikä Puolustusvoimien pääesikunnan hyväksymiä kokeen järjestäjiä. SKAL toteaa, että tämä soveltamisalan rajaus on kirjattava myös määräyksen kohtaan 1 Soveltamisala.

 

Koetila

Perustelumuistion mukaan järjestämissuunnitelman muutos on hyväksytettävä uudestaan, mikäli koetila vaihtuu. SKAL esittää, että pelkkään koetilan muutokseen riittäisi etukäteen tehty ilmoitus.

 

Kokeen etävalvonta

Määräysluonnoksen mukaan, mikäli etäyhteyden avulla tehtävässä valvonnassa yhteys valvojan ja kokeen suorittajan välillä keskeytyy, niin koe on keskeytettävä valvontayhteyden katkeamisen ajaksi. Perustelumuistion mukaan koetta voidaan jatkaa, kun valvontayhteys on palautettu ja kokeen järjestäjä on varmistunut siitä, että koetta voidaan jatkaa ilman, että riskiä vilpillisestä toiminnasta tai kokeen vaarantumisesta on olemassa. SKAL katsoo, että etäyhteyden katkeaminen aiheuttaa aina riskin ja mahdollisuuden vilpilliselle toiminnalle. Toisaalta SKAL pitää tärkeänä, että koesuoritukset voitaisiin aina saattaa loppuun ilman tarpeettomia viivytyksiä. Tämä koskee myös kohtia ”Kokeen keskeytyminen” ja ”Kokeen keskeyttäminen”.

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Anssi Kujala                                            Ari Herrala

toimitusjohtaja                                       edunvalvontajohtaja