Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta (HE 297/2022 vp). Pyydettynä lausuntona Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry antaa lausunnon hallituksen esitykseen 297/2022 vp.

Ehdotuksen pääsisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annettua lakia. Esityksen mukaan biopolttoöljyn jakeluvelvoitetta nostettaisiin vuodesta 2026 alkaen siten, että vuonna 2030 jakeluvelvoite olisi 30 prosenttia. Nostolla tavoitellaan arviolta 0,5 miljoonan tonnin (Mt) päästövähennystä.
Taakanjakoasetuksen mukaan päästöjä on vähennettävä vuosittain lineaarisesti alenevalla polulla, vuositasolla määrättyjen päästökiintiöiden mukaan jakson 2021–2030 aikana.

SKALin huomioita hallituksen esitykseen

On perusteltua, että jakeluvelvoite säädetään suurusluokaltaan samankaltaiseksi taakanjakosektorin sisällä eri käyttötarkoituksessa käytettyjen samankaltaisten polttoaineiden osalta. Näin ollen – ja mikäli Suomi tavoittelee taakanjakosektorin tavoitteita – on perusteltua, että esim. työkoneissa käytettävän polttoöljyn jakeluvelvoitteen taso vastaa suuruusluokaltaan liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen tasoa.

Samalla SKAL tuo esiin kuitenkin huolen huomattavan korkean jakeluvelvoitteen kustannusvaikutuk-sesta kaikille suomalaisille yrityksille ja taloudelle yleisesti. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen kustannusvaikutuksen osalta keskeistä on uusiutuvan dieselin, eli HVO:n ja fossiilisen dieselöljyn hintaerot maailmanmarkkinoilla. Ohessa on kuva näiden kahden tuotteen maailmamarkkinahintojen kehityksestä.
Kuvio: fossiilisen dieselin ja HVO:n maailmanmarkkinahintanoteerauksia. Lähde: Argus / Platts

 

Tammikuun 2023 maailmanmarkkinahinnoilla ja vuoden 2023 polttoöljyn valmisteveron tasoilla lasket-tuna polttoöljyssä jakeluvelvoitteen yhden prosenttiyksikön kiristämisen vaikutus sen arvonlisäverolli-seen litrahintaan on 1,5 senttiä.
Jakeluvelvoitteen nostaminen 3 prosentista 30 prosenttiin nostaisi tammikuun 2023 maailmanmarkki-nahintatasolla polttoöljyn arvonlisäverollista hintaa 0,41 €/l. Tämä korotus on erittäin huomattava ja se on enemmän kuin hallituksen esityksessä arvioitu 0,31 €/l.
Valiokunnan tulisi tarkastella lakiesityksessä esitettyjä taloudellisia vaikutuksia huolella. Vaikutusarvi-oissa tulee osin jo vanhentuneiden hintaennusteiden rinnalla ottaa vahvemmin huomioon jakeluvelvoit-teen kustannusvaikutukseen vaikuttavien komponenttien nykyiset maailmanmarkkinahinnat.

Jakeluvelvoitteen yleinen taso

Liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitetta alennettiin määräaikaisesti 7,5 prosenttiyksiköllä vuosina 2022 ja 2023. Tämä oli tarpeellinen toimi polttonesteiden hintojen noustessa nopeasti.
Kuitenkin 2024 alusta lukien jakeluvelvoitetta ollaan kiristämässä merkittävästi verrattuna aiemmin voimassaolleeseen lainsäädäntöön.
VuosiJakeluvelvoite ennen (%)Korotettu jakeluvelvoite (%)
202422,528
202524,029
202625,529
202727,030
202828,531
202930,032
203030.034

 

Tämä jo päätetty korotus on kaikkien suomalaisten liikkumiselle kestämätön ja sitä tulee tarkastella uudelleen. Jakeluvelvoitteen korottamistarvetta on perusteltu sillä, että 2022 ja 2023 toteutettu määrä-aikainen 7,5 prosenttiyksikön alentaminen luo ikään kuin päästövähennysvelkaa taakanjakosektorille, joka tarvitsee kiriä kiinni tulevina vuosina. Kun nyt hallituksen esityksen mukaisesti biopolttoöljyn jake-luvelvoitetta ollaan kiristämässä merkittävästi, mahdollistaa se liikenteen osalta palaamisen takaisin siihen jakeluvelvoiteuraan, joka aiemmin oli säädetty ja joka päätyy 30 prosentin tasoon vuonna 2030.

Tämän päästövähennysvelan ja sitä kautta liikenteen jakeluvelvoitteen kiristämisen arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon se tosiasia, että liikennepolttoaineiden kulutus on niiden poikkeuksellisen korkean hinnan vuoksi vähentynyt merkittävästi vuoden 2022 aikana. Taloudellisen toimeliaisuuden vähentäminen entisestään ei saa olla näiden toimien tavoitteena.

Dieselin myynti on Tilastokeskuksen mukaan vähentynyt vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuu-kauden aikana 4,1 prosenttia ja moottoribensiinin 6,2 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä noin viiden prosentin vähentyminen polttoaineiden kulutuksessa vähentää liikenteen päästöjä merkittävästi ja asettaa kyseenalaiseksi tarpeen kiristää liikenteen jakeluvelvoitetta jo sääde-tyn mukaisesti. Liikenteen jakeluvelvoitteen palauttaminen 30 % / 2029 -uralle vähentäisi oletettavasi myös biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen kustannusvaikutusta yrityksille, kun biopolttoaineissa vallitsee vielä pitkään rajoitettu saatavuus.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää, että talousvaliokunta mietinnössään kiinnittää erityistä huomiota biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen kustannusvaikutukseen, joka tämänhetkisillä maailmanmark-kinahinnoilla laskettuna on hallituksen esityksen arviota suurempi.

SKAL esittää myös, että talousvaliokunta velvoittaisi hallitusta selvittämään liikennepolttoaineiden kulu-tuksen vähenemisen vaikutukset liikenteen päästöihin ja mahdollisuuden tähän perustuen yleisesti ke-ventää jakeluvelvoitteen tasoa.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Lisätietoja

Anssi Kujala

Toimitusjohtaja

+358 9 478 999+358 400 567 925

anssi.kujala@skal.fi

Petri Murto

Johtaja, asiantuntijapalvelut | Liiketoimintajohtaja, SKAL Kustannus Oy

+358 9 4789 9334+358 40 762 2140

petri.murto@skal.fi