Yrityksen on ilmoitettava omistamalleen autolle käyttövastaava

Oikeushenkilöiden eli yritysten ja muiden oikeuskelpoisten yhteisöjen omistamissa autoissa on oltava käyttövastaava. Käyttövastaava on auton pääasiallinen kuljettaja tai, jollei autolla ole pääasiallista kuljettajaa, jolla on tiedot auton kuljettajista. Käyttövastaavalla tulee olla vähintään B-luokan ajo-oikeus.

Poliisihallitus ja Helsingin poliisilaitos ovat saaneet useita yhteydenottoja toimitusjohtajilta, vastuunalaisilta yhtiömiehiltä, yhteisöjen vastuuhenkilöiltä, rahoitusyhtiöiltä sekä liikenneasioiden rekisteriin merkityiltä käyttövastaavilta postissa saapuneista liikennevirhemaksuista. Kysymyksiä on yhdistänyt epätietoisuus poliisin toiminnasta sekä se, ettei rekisteritietoihin merkitty käyttövastaava ole ollut lainkaan selvä asia.

Auton rekisteriin on merkittävä käyttövastaava ensirekisteröinnin ja muutosrekisteröinnin yhteydessä, jos auton omistaa oikeushenkilö eikä auton haltijaksi ole merkitty luonnollista henkilöä. Esimerkiksi henkilöauton omistavalla A Oy:llä on velvollisuus ilmoittaa auton rekisteritietoihin luonnollinen henkilö. Myös viranomaisilla on velvollisuus ilmoittaa viranomaisen ajoneuvon käyttövastaava, jos viranomaisen ajoneuvon haltijana ei ole luonnollinen henkilö.

Käyttövastaavaa koskevan sääntelyn tarkoituksena on varmistaa se, että auton rekisteritiedoista on aina saatavissa liikennevalvontaa varten luonnollinen henkilö. Näin ollen esimerkiksi omistuksenpidätysehdolla tai muulla sopimusehdolla luovutetussa autossa ei tarvitse olla erikseen käyttövastaavaa, jos auton omistajaksi tai haltijaksi on merkitty luonnollinen henkilö. Jos tällainen auto on hankittu yritykselle, tulee autossa tällöin olla käyttövastaava.

Käyttövastaavasta on säädetty ajoneuvolaissa ja sääntely on ollut voimassa 1.4.2006 lähtien. Sääntely otettiin lakiin samalla, kun automaattista liikennevalvontaa koskevaa seuraamussääntelyä uudistettiin.

Auton käyttövastaava on auton pääasiallinen kuljettaja. Jos käyttövastaava ei ole pääasiallinen kuljettaja, tulee käyttövastaavalla olla tiedot auton kuljettajista. Käyttövastaavan on oltava täysi-ikäinen ja hänellä on oltava vähintään henkilöauton ajo-oikeus eli B-luokan ajo-oikeus.

Poliisi tarvitsee käyttövastaava-tietoa automaattisessa liikennevalvonnassa. Ajoneuvokohtainen liikennevirhemaksu määrätään niin sanotun haltijavastuun perusteella ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle, haltijalle, tilapäiselle käyttäjälle tai käyttövastaavalle. Yritysten omistamissa autoissa, joissa ei ole erikseen merkitty luonnollista henkilöä, liikennevirhemaksu määrätään käyttövastaavalle. Jos käyttövastaavaa ei ole ajoneuvolaissa säädetyistä velvollisuuksista huolimatta ilmoitettu, määrää poliisin ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Tällöin maksu osoitetaan yhteisön toiminnasta vastaavalle henkilölle.

Käyttövastaava on vastuusta vapaa ilmoittamalla poliisille oikaisuvaatimuksessa, kenen käytössä moottorikäyttöinen ajoneuvo oli liikennerikkomuksen tekohetkellä taikka ilmoittamalla, että ajoneuvo tai sen rekisterikilpi on anastettu. Oikaisuvaatimus on tehtävä poliisille 30 päivän kuluessa liikennevirhemaksupäätöksen tiedoksisaamisesta. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja sen voi lähettää liikennevirhemaksupäätöksen tehneelle poliisilaitokselle esimerkiksi sähköpostilla.

Lisätietoja:Poliisitarkastaja Konsta Arvelin, Poliisihallitus