Yrittäjät: Hallitus esittää tulorekisterilakiin yrittäjien toivomia muutoksia

Suomen Yrittäjät on tyytyväinen siitä, että hallitus on ottanut huomioon yrittäjien palautetta tulorekisteristä. – Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset ovat erittäin kannatettavia ja perusteltuja, sillä ne joustavoittaisivat nykymenettelyä ja karsisivat hallinnollista taakkaa, veroasiantuntija Laura Kurki sanoo. 

Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Se on muuttanut työnantajien maksamien palkkojen ilmoittamismenettelyjä merkittävästi. Ilmoittaminen on koettu paikoin hankalaksi ja hallinnollinen taakka on jopa kasvanut. 

– Vaikeuksia on ollut erityisesti pienyrityksillä ja pienillä tilitoimistoilla. Saamamme palautteen perusteella työlääksi on koettu ilmoitusvelvollisuus tiiviissä viiden päivän määräajassa jokaisen palkanmaksutapahtuman jälkeen, mikä on aiheuttanut lisätyötä erityisesti palkkaennakoiden, kustannusten korvausten ja luontoisetujen ilmoittamiseen, Laura Kurki avaa pienyrittäjien kokemia vaikeuksia. 

Kurjen mukaan hallituksen esityksessä tulorekisterilakiin ehdotetut muutokset ovat erittäin kannatettavia ja perusteltuja, kun useamman maksukerran tiedot voitaisiin ilmoittaa samalla ilmoituksella. 

– Työnantajayritysten tarpeet hallinnollisen taakan rajoittamiseksi ja toisaalta tiedon käyttäjien tiedon reaaliaikaisuuteen liittyvät tarpeet on otettu huomioon esityksessä varsin tasapainoisesti ja onnistuneesti. 

Tulorekisterin toiminnan peruslähtökohta on, että rekisteri sisältää kattavasti oikeasisältöiset ja ajantasaiset tiedot. 

– Tätä tavoitetta tukee se, että ilmoittajia kannustetaan korjaamaan virheelliset tiedot ilman sanktion uhkaa, Kurki sanoo. 

Suomen Yrittäjät esitti lainvalmistelun aikana, että myöhästymismaksun määräämättä jättämiselle tulisi säätää vuoden jatkoaika, sillä nykytila huomioon ottaen myöhästymismaksun määrääminen ensi vuoden alusta olisi kohtuutonta. 

– Yrittäjien viesti on kuultu, sillä hallitus esittää sanktioimattoman ajan jatkamista vuodella, Kurki kiittää. 

Näin hallitus esittää tulorekisterilakia muutettavan

Tulorekisteriin talletettavien tietojen antamiselle säädettyjä määräaikoja pidennettäisiin luontoisetujen, palkkaennakoiden, verovapaiden kustannusten korvausten ja rekisteröidyn yhdistyksen maksamien enintään 200 euron määräisten kertasuoritusten osalta.  Myöhästymismaksun määräämiselle säädettyä siirtymäaikaa pidennettäisiin vuodella siten, että myöhästymismaksua määrättäisiin pääsääntöisesti vasta 1. tammikuuta 2021 tai sen jälkeen maksettuja suorituksia koskevan ilmoituksen myöhästymisen perusteella. Verotusmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että sivullisen tiedonantovelvollisuuden piiristä vapautettaisiin enintään 100 euron suuruiset muut kuin työ- tai palvelussuhteessa maksetut kilpailupalkinnot.Tuloverolakia muutettaisiin siten, että työnantajalta saatu luontoisetu katsotaan sen verovuoden tuloksi, jonka aikana se on saatu vallintaan tai seuraavan vuoden tuloksi, jonka tuloksi etu on ilmoitettu. 

Lisätietoja:veroasiantuntija Laura Kurki, Suomen Yrittäjät, p. 09 2292 2928, laura.kurki @ yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja noin 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.