Väyläviraston vuosittain päivitettävä investointiohjelma vuosille 2022-2029 julkaistu

Väylävirasto on julkaissut ehdotuksensa uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta vuosille 2022-2029. Väyläverkon investointiohjelma toteuttaa osaltaan valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (Liikenne 12 -suunnitelma). Investointiohjelma päivitetään vuosittain.

Investointiohjelma pitää sisällään kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Ohjelma sisältää myös ehdotukset EU:n tuella tai yhdessä kaupunkiseutujen tai elinkeinoelämän kanssa rahoitettavista hankkeista. Investointiohjelmaan eivät sisälly jo käynnissä olevat väylähankkeet, tai sellaiset hankkeet, joiden rahoituksesta on tehty päätökset.

”Investointiohjelman tavoitteet ja taloudelliset raamit tulevat Liikenne 12 -suunnitelmasta”, sanoo Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

”Investointiohjelman hankkeiden tulee edistää koko Suomen saavutettavuutta ja eri liikkumismuotojen kestävyyttä ja tehokkuutta. Lisäksi hankkeiden tulee olla yhteiskuntataloudellisesti tehokkaita. Nämä kaikki tavoitteet tähtäävät myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ottavat huomioon liikenneturvallisuuden parantamisen”, Wihlman lisää.

Miten investointiohjelman rahoitus jakautuu eri väylille?

Kahdeksanvuotisen investointiohjelman talouskehys on Liikenne 12 -suunnitelmassa vuosille 2022-2029 on hieman yli kolme miljardia euroa. Rahamäärä jakautuu ohjelmassa seuraavasti:

Kehittämishankkeet, noin 2,3 miljardia euroa.

Perusväylänpidon parantamishankkeet, noin 800 miljoonaa euroa.

Investointiohjelman ajanjaksolla 2022-2029 voidaan sopia yhteensä noin 500 miljoonan euron valtion rahoituksesta seitsemälle MAL-kaupunkiseudulle. Osa tästä rahoituksesta kohdistuu valtion väyläverkolle ja hankkeista sovitaan valtion ja kuntien välisissä erikseen neuvoteltavissa sopimuksissa.

Kehittämishankkeissa suurin osa rahasta, 1,26 miljardia euroa, on menossa Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti rataverkon hankkeisiin. Tieverkon hankkeisiin on mitoitettu 977 miljoonaa euroa ja vesiväylähankkeisiin 82 miljoonaa euroa.

Investointiohjelmasta suuria hyötyjä liikenteelle

Investointiohjelma vaikuttaa siihen, millaisilla väyläverkoilla suomalaiset liikkuvat ja kuljettavat tulevaisuudessa. Esimerkiksi elinkeinoelämän kuljetusten olosuhteet paranevat niin maanteillä, rautateillä kuin vesiväylilläkin. Kuljetusten kustannustehokkuus ja ennakoitavuus ottavat harppauksen eteenpäin.

”Myös matkustajien matka-ajat lyhenevät, liikenteestä tulee sujuvampaa ja turvallisempaa. Lisäksi ohjelma edistää mahdollisuuksia kestävien liikkumistapojen valintaan”, sanoo toimialajohtaja Pekka Rajala Väylävirastosta.

Investointiohjelman suorat ilmastovaikutukset ovat suhteellisen pieniä, mutta pidemmällä aikavälillä kuljetusten tehokkuuden parantuminen ja mahdolliset siirtymiset kulkumuodosta toiseen vähentävät ilmastopäästöjä.

Investointiohjelman valmistelussa tehtiin laajaa yhteistyötä

Väyläviraston investointiohjelmassa vuorovaikutus on ollut suuressa roolissa. Väylävirasto on keskustellut valmistelun aikana sidosryhmien ja alueellisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Väylävirasto sai lausuntoja investointiohjelmasta syksyllä 2021. Lausuntoja saapui yhteensä yli 260 kappaletta.

”Kiitän kaikkia lausuntojen antajia palautteesta ja ehdotuksista”, sanoo Väyläviraston pääjohtaja Wihlman.

Kunnat antoivat yli puolet saapuneista lausunnoista. Lisäksi lausuntoja antoivat muun muassa yritykset, yhdistykset ja yhteisöt. Kaikki lausunnot käsiteltiin investointiohjelman viimeistelytyössä. Valmistelua tehtiin yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa.

Lausunnoissa ehdotettiin muun muassa uusien hankkeiden lisäämistä investointiohjelmaan. Kaikkia lausujien toiveita ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa.

”Investointiohjelman ulkopuolella jää ikävä kyllä paljon hyviä ja tarpeellisia hankkeita. Kehittämistarpeita on yli 10 miljardin euron edestä, mutta rahaa on käytettävissä tästä vain murto-osa”, Wihlman toteaa.

Liikenne 12 -ohjelman tavoitteet ja taloudelliset reunaehdot sanelevat, mitkä hankkeet lopulta mahtuvat investointiohjelmaan. Investointiohjelma on Väyläviraston näkemys investoinneista ja se päivitetään vuosittain. Hankkeiden mahdollisesta käynnistämisestä päättää eduskunta.

Vuosien 2023-30 investointiohjelman valmistelu on jo käynnistetty Väylävirastossa, ja sitä työstetään kevään 2022 aikana.

Lisätietoa:Pekka RajalaToimialajohtaja, liikenneverkkojen suunnittelupuh. 029 534 3626etunimi.sukunimi@vayla.fi

Investointiohjelman verkkosivut

Investointiohjelma (pdf)

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.