Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toiminta vakiintunut, rahoitus edelleen haasteena

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Liikenne 12, laadittiin vuosille 2021-2032. Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa vuosittain Liikenne 12 -suunnitelman toimenpiteiden etenemistä. Järjestyksessään toinen yhteenvetoraportti julkaistiin 13.10.2022.

Yhteenvetoraportissa luodaan katsaus liikennejärjestelmän rahoitukseen sekä liikennejärjestelmän eri osa-alueita koskevien toimenpiteiden etenemiseen. Suunnitelman toimeenpanossa on mukana monia eri tahoja, mutta yhteenvetoraportti kattaa lähinnä valtion toimenpiteiden etenemisen. Kuntien toimenpiteiden etenemistä käydään läpi alueellisissa keskusteluissa kuluvan syksyn aikana.

Yhteenvetoraportin mukaan Liikenne 12 –suunnitelman mukainen toiminta on vakiintunut ja suunnitelman tavoitteet ohjaavat toimintaa koko liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Liikenne- ja viestintävirasto päivittää liikennejärjestelmäanalyysiä säännöllisesti, ja sitä hyödynnetään päätöksenteon tukena. Väylävirasto laatii vuosittain analyysiin perustuen väylänpidon perussuunnitelman, suunnitteluohjelman ja investointiohjelman vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Vaikutusten arvioinnin yhtenäisiä menetelmiä on kehitetty koko hallinnonalalla.

Liikennejärjestelmän kehittämiseen kohdistettava valtion rahoitus vaikuttaa keskeisesti suunnitelman toteutumiseen. Keväällä 2022 päätetty julkisen talouden suunnitelma ja vuoden 2023 talousarvioehdotus eivät sisällä suunnitelman mukaisia määrärahoja suunnitelman täysimääräiseen toimeenpanoon. Esimerkiksi väyläverkon kehittämiseen ei ole osoitettu tavoitteiden saavuttamiseen edellyttävää rahoitusta. Toisaalta taas joukkoliikenteen tukemiseen on koronapandemiasta johtuen kohdennettu huomattavasti suunnitelmaa enemmän rahoitusta.

Voimakkaasti muuttunut maailmantilanne ja kohonneet kustannukset vaikuttavat myös merkittävästi Liikenne 12 –suunnitelman toimeenpanoon. Perusväylänpidon rahoitus on suunnitelman mukaisella tasolla, mutta ostovoiman heikentyessä mm. parantamisesta on jouduttu tinkimään ja rahoitusta on ohjattu päivittäiseen hoitoon ja käyttöön.

Toimenpiteet, jotka eivät edellytä rahoitusta, etenevät suunnitelman mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistautuu jo seuraavan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen. Tietopohjan kasvattamisen lisäksi kehitetään suunnitelman valmisteluprosessia ja sen yhtymäkohtia alueelliseen liikennejärjestelmätyöhön ja valtioneuvoston muuhun toimintaan.

Lisätietoja:erityisasiantuntija Maria Torttila, p. 050 572 2237, maria.torttila@gov.fi, Twitter @TorttilaMaria

Muualla verkossa:Valtioneuvoston hankeikkuna: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 – yhteenveto toimenpiteiden etenemisestäValtioneuvoston hankeikkuna: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (LVM018:00/2019)Julkaisuarkisto Valto: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:75.