Uudistuksia raskaan ammattiliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontaan ja viranomaisten työnjakoon

Valtioneuvosto antoi asetuksen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta 13.4.2022. Asetus tulee voimaan 18.4.2022. Asetuksella yhdenmukaistetaan tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontaa EU-lainsäädännön kanssa ja vahvistetaan toimivaltaisten viranomaisten työnjakoa.

Jatkossa ajo- ja lepoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen soveltamisalaan kuuluvia kuljettajia, yrityksiä ja ajoneuvoja valvotaan tienvarsilla ja yrityksissä asetuksen mukaisesti. Taustalla on tavoite ehkäistä kuljettajan väsymyksestä aiheutuvia onnettomuuksia.

Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos valvovat lainsäädännön noudattamista tienvarsilla ja työsuojeluviranomainen yrityksissä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tehtävänä on toimittaa valvojille riskiluokitustietoa yritysten riskiperusteisen valvonnan suorittamiseksi.

Työsuojeluviranomainen nimettiin koordinoimaan kansallista valvontastrategiaa ja yhteydenpitoa Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Taustalla EU:n liikkuvuuspakettiEU:n liikkuvuuspaketin tiekuljetusalaa koskevat sosiaali- ja markkinasäännökset julkaistiin heinäkuussa 2020. Paketin kansallista täytäntöönpanoa varten hallitus antoi esityksen, joka tuli voimaan 1.2.2022. Nyt annettu valtioneuvoston asetus täydentää EU:n liikkuvuuspaketin kansallista täytäntöönpanoa valvonnan osalta.

Mitä seuraavaksi?Asetus tulee voimaan 18.4.2022. Kansallinen valvontastrategia toimitetaan Euroopan komissiolle 21.8.2022 mennessä.

LisätietojaLiikenneneuvos Veli-Matti Syrjänen, p. 050 470 7708, veli-matti.syrjanen(at)gov.fiYksikön johtaja Pyry Takala, p. 050 911 7627, pyry.takala(at)gov.fi