Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys on valmistunut

Raportissa on selvitetty Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueen maantieverkon palvelutason parantamistarpeita. Parantamistarpeet koskevat sekä henkilöliikennettä että kuljetuksia.

Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueelle on laadittu Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys 2022. Selvityksessä kuvataan alueen maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoamaa palvelutasoa. Tarkastelun kohteena ovat Uudenmaan ELY-keskuksen alueen maantieverkon merkittävimmät osat eli päätiet ja merkittävät seututiet.

Selvityksessä asetettiin tieverkolle palvelutasotavoitteita ja tunnistettiin palvelutasopuutteita. Palvelutasopuutteet havaittiin vertaamalla nykyistä palvelutasoa asetettuihin palvelutasotavoitteisiin.Mittarina, jolla on eniten puutekilometrejä suhteessa koko tarkasteltavan tieverkon kilometreihin, nousi esiin henkilövahinko-onnettomuusriski. Lisäksi joukkoliikenteen solmupysäkkien varustetason täyttymisessä oli paljon puutteita. Myös nopeusrajoituksen minimitaso, liikenteellinen palvelutaso, valaistus, tien kaarteisuus sekä jalankulku- ja pyörätien puute olivat palvelutasomittareita, joiden tavoitetason saavuttamisessa oli melko paljon puutteita.

Tarkasteltavalta tieverkolta tunnistettiin kahdeksan moniongelmaista yhteysväliä, joilla useat palveluta-somittarit alittavat tavoitetason. Kolme tällaista jaksoa sijaitsee valtatiellä 25. Muut ongelmakohdat sijaitsevat valtateillä 4, 12 ja 24, kantatiellä 51 ja maantiellä 135.

Selvityksen tulokset kuvaavat yleispiirteisesti tiejaksojen palvelutason parantamistarpeita. Tavoitteena on ollut tarjota tietoa siitä, miten merkittävää tieverkkoa tulisi kehittää ja ylläpitää, jotta sen palvelutasotavoitteet täyttyisivät.

Lisätietoja:Liikennejärjestelmävastaava Anna Puolamäki, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 0295 021 370

LinkitPDF

Lisätietoa julkaisijasta ELY-keskukset

ELY-keskuksethttp://www.ely-keskus.fiELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.