Tiestötietojärjestelmä uudistuu korvaten vanhan tierekisterin

Konsulteille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille tärkeä tierekisteri uudistuu ja siirtyy osaksi uutta tiestötietojärjestelmää, joka mahdollistaa uudenlaiset tiedonkeruun tavat, laajemman tietosisällön ja tietojen paremman hyödyntämisen. Uuteen järjestelmään tuodaan mukaan myös tie-, rata- ja vesiväylien suunnitelma- ja toteumatietovarasto.

Hankkeen lähtökohtia taustoittaa Väylän kehittämispäällikkö Jaana Kalliolaakso.

”Kun teiden suunnittelussa tilaaja, suunnittelija, konsultti tai Väylän tai ELY-keskuksen virkailija tarvitsee tietoa tietyn valtatien maapohjasta tai liito-oravien levinneisyydestä alueella, tietoa kyllä löytyy. Mutta se on koottava useasta eri lähteestä ja voi olla taltioituna paperille, muistitikulle tai sähköisiin tiedostoihin pitkien polkujen uumeniin. Tieto on voitu kertoa numeroina, tekstinä, karttoina ja hyvin eri tavoin jäsenneltynä. Sama haaste hidastaa tiedon hakua vesiväyliä tai ratahankkeita suunniteltaessa. Tiedonhaku vie aikaa myös urakoitsijoilta, kun he käynnistävät rakennustyöt.”

Väyliä koskeva tieto digitalisoituu vauhdilla, esimerkkeinä tietomallipohjainen väyläsuunnittelu, rakentamisen koneohjaus ja toteumatietojen keräys. Myös väyliin liittyviä kuntotietoja pystytään tuottamaan yhä monipuolisemmin ja reaaliaikaisemmin. Jotta kaikki kehitys saataisiin hyödynnettyä, tarvitaan kokonaisuus, joka hallitsee ja ymmärtää koko väylän elinkaaren.

Velho-hanke yhdistää väylätietoa laajalla skaalalla

Velho-allianssi käynnistyi lokakuussa 2017. Hankkeessa päätettiin yhdistää nykyinen Tierekisteri ja uudistaa se, sekä liittää mukaan myös tie-, rata- ja vesiväyliä koskeva suunnittelu- ja toteumatietovarasto. Toteumatiedolla tarkoitetaan tietoa, joka karttuu kohdetta rakennettaessa.

Osat haluttiin yhdistää, koska niillä nähtiin paljon synergiaetuja toiminnan ja teknisen toteutuksen kannalta. Kokonaisuutena järjestelmä tulee muodostamaan rungon Väyläviraston väyläverkkojen tiedonhallinnassa.

Velho-hanketta on työstetty rakennusalalta tutulla allianssi-toimintamallilla. Sille on ominaista läpinäkyvyys ja luottamus sekä yhteinen vastuun, riskien ja päätöksenteon jakaminen. Tämä on täysin uutta tietojärjestelmien kehityshankkeessa ja siksi työ alkuun etenkin hiukan verkkaisesti. Mutta kokonaisuutena toimintatapaan ollaan tyytyväisiä, kertoo hankkeessa Väylän projektipäällikkönä toimiva Mika Stenmark.

Velhon ydintiimissä ovat Väylän lisäksi mukana Solita, Ramboll ja Sitowise. Kaikki osapuolet ovat pitäneet allianssimallia kiinnostavana vaihtoehtona digitaalisten hankkeiden toteutuksessa.

Ensimmäinen julkaisu Velhosta tulossa maaliskuussa

Maaliskuussa julkaistaan ensimmäinen versio suunnitelma- ja toteumatietovarastosta. Ensimmäisessä vaiheessa Velho-järjestelmässä aloitetaan ELY-keskusten ja Väylän suunnittelu- ja investointiprojektien hanketietojen ylläpito. Tieto on kulkenut aiemmin mm. excel-taulukoina. Lisäksi pilotoidaan valmistuvien tiesuunnitelma-aineistojen tallentamista järjestelmään. Alkuun käyttäjinä toimivat ELY-keskusten ja Väylän työntekijät.

”Tierekisterin uudistamisessa on tarkoitus saada kesäkuussa testattavaksi testiryhmälle ensimmäinen vaihe, jossa järjestelmästä voi hakea tietoa tien päällysrakenteesta. Muut tiestötiedot tulevat mukaan seuraavissa vaiheissa”, kertoo Mika Stenmark Väylästä.

Koko Velhon toteuttamisvaihe on tarkoitus saada päätökseen 2020.

Lisätiedot

Koko hanketta ja allianssimallia koskevat tiedustelut:

Hankepäällikkö Mika Stenmark, Väylä, p. 029 534 3531, mika.stenmark@vayla.fiYksikön päällikkö Riitta Kaasalainen, Väylä, p. 029 534 3529, riitta.kaasalainen@vayla.fiProject Manager Rikhard Pärssinen, Solita, p. 044 339 8641, rikhard.parssinen@solita.fi

Tiestötietoja koskevat tiedustelut:

Tiestötietopalvelujen asiantuntija Ilkka Aaltonen, Väylä, p. 0295 343 770, ilkka.aaltonen@vayla.fi

Suunnitelma- ja toteumatietoa koskevat tiedustelut:

Kehittämispäällikkö Jaana Kalliolaakso, Väylä, jaana.kalliolaakso@vayla.fi

Lisätietoja Velho-hankkeesta:

Strategic Account Director Mikko Varjos, Solita, p. 050 3865 218, mikko.varjos@solita.fiToimialajohtaja Milla Lötjönen, Sitowise, p. 044 532 0611, milla.lotjonen@sitowise.comDevelopment Manager Tiina Perttula, Ramboll Finland, p. 040 517 6789, tiina.perttula@ramboll.fi

Velho verkossa

Väylä vastaa valtion tie- ja rataverkosta, vesiväylistä ja niiden kehittämisestä sekä osallistuu liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen.