Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon laski

Väyläviraston teettämä tutkimus kertoo, että tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon laski talvella 2021–2022 valtakunnallisesti kaikilla osa-alueilla. Muiden teiden talvihoitoon ollaan tyytymättömämpiä kuin pääteiden talvihoitoon.

Tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon laski edelliseen vuoteen verrattuna erityisesti muiden teiden osalta. Kokonaistyytyväisyys on yksityishenkilöiden osalta samalla tasolla kuin vuonna 2020, raskaan liikenteen osalta hieman sitä heikommalla tasolla.

Tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon laski muita teitä vähemmän. Pääväylien osalta tyytyväisyys on yksityishenkilöiden puolella lähes aiempien vuosien tasolla. Kaikista vastaajista suurempi osa oli enemmän tyytyväisiä kuin tyytymättömiä pääväylien tienhoidon eri osatekijöihin.

”Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus antaa meille erittäin tärkeää palautetta asiakkailta. Tutkimuksen tuloksia käydään läpi yhdessä ELY-keskusten kanssa ja niitä hyödynnetään talvihoidon kehittämisessä”, sanoo teiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väylävirastosta.

Väylävirasto määrittelee maanteille talvihoidon tavoitetason. Palvelutason toteutumisesta huolehtivat paikallisten ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueet, jotka tilaavat teiden kunnossapidon.

Suolaus jakaa mielipiteitä

Talvihoidon eri osatekijöitä ovat esimerkiksi tienpinnan tasaisuus ja lumen auraus. Runsaslumisena talvena polanteita ehtii syntyä varsinkin pääväylien ulkopuolella, mikä näkyy tuloksissa. Myös päällysteiden kunto voi vaikuttaa tyytyväisyyden laskuun. Lisäksi etenkin yksityishenkilöiden mielestä suolaa käytetään jopa liikaa, mutta tyytyväisyys liukkauden torjuntaan on laskenut. Kuitenkin raskaan liikenteen osalta enemmän suolausta haluavien osuus on kasvanut.

Jalankulku- ja pyöräteiden talvihoidon tyytyväisyydessä on myös laskua, mikä tutkimuksen mukaan johtuu osittain muun muassa liukkaudentorjunnan puutteista ja aurauksen ajankohdista.

Sään puolesta talvi oli pitkä ja erityisesti Etelä-Suomessa poikkeava viime vuosiin verrattuna. Runsasluminen talvi ei kuitenkaan yksin selitä tyytyväisyyden laskua. Vaikka kokonaistyytyväisyys laskikin, onnistuivat jotkut hoitourakat myös parantamaan tulostaan edellisvuodesta. Katso tarkemmat urakkatasoiset tulokset (zip-kansio).

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen edustajien maanteiden talvihoitoon liittyvistä kokemuksista ja mielipiteistä. Tutkimuksen tuloksia käytetään Väyläviraston ja ELY-keskusten toiminnan onnistumisen seurantaan sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa. Tiedonkeruu toteutettiin 28.1.–18.3.2022 postikyselyllä, jossa oli internetvastaamisen mahdollisuus. Tutkimukseen vastasi 8 060 yksityishenkilöä ja 1 250 ammattiautoilijaa.

Tutkimuksen koko raportti julkaistaan myöhemmin Väyläviraston verkkosivuilla.

Lisätietoa:

Väylävirasto:

maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinenp. 0295 343 339, etunimi.sukunimi@vayla.fi

ELY-keskus:

pohjoisen hankinta-alueen kunnossapitoyksikön päällikkö Kari Parikkap. 0295 037 247, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

itäisen hankinta-alueen kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanenp. 0295 026 750, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

läntisen hankinta-alueen kunnossapitoyksikön päällikkö Katja Levolap. 0295 036 262, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

eteläisen hankinta-alueen kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasamap. 0295 021 361, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Katso myös:

Tiedote: Missä oltiin tyytyväisimpiä maanteiden talvihoitoon?

Lisätietoa teiden talvihoidosta ja talvihoitoluokat kartalla

Pääteitä ovat valtatiet ja kantatiet numeroilla 1–39 ja 40–99. Osa pääteistä on pääväyliä. Pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat, ja ne palvelevat erityisesti pitkien etäisyyksien työmatkaliikennettä sekä elinkeinoelämän tavarakuljetuksia. Pääväylät on määritetty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 1.1.2019.

Muita teitä ovat seututiet ja yhdystiet numeroilla 100–999 ja 1000–19999.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Liitteet

Kokonaistyytyväisyys maanteiden talvihoitoon 2011-2022 (jpg).jpg