Sorateiden kunnossapidon toimintalinjat uudistuivat

Sorateiden kunnossapidon toimintalinjat uudistuivat toukokuussa, mutta tien päällä muutokset näkyvät enemmän vasta keväästä 2023 alkaen. Uudistus vastaa muuttuneeseen toimintaympäristöön, kuten liikennevirtoihin ja ilmastonmuutokseen.

Suomen maantieverkko on 78 000 kilometriä, josta sorateiden osuus on suuri, 27 000 kilometriä. Pienemmistä liikennemääristä huolimatta sorateillä on oleellinen merkitys sekä ihmisten sujuvaan liikkumiseen että elinkeinoelämän kilpailukykyyn. Sorateiden kunnossapidon toimintalinjojen uudistuksen taustalla ovat muutokset toimintaympäristössä: esimerkiksi ilmastonmuutos, liikkumisen muutokset ja elinkeinotoiminnan alueellinen keskittyminen.

”Sorateiden hoidon palvelutaso pysyy suurin piirtein samana kuin ennenkin. Kunnonhallinnasta kuitenkin siirrytään kohti omaisuuden hallintaa, eli sorateillä tehtävät toimenpiteet pohjautuvat yhä enemmän tietoon. Lisää tietoa kerryttämällä voidaan tehdä entistä kustannustehokkaampia ratkaisuja sorateiden kunnossapitoon”, sanoo maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen Väylävirastosta.

Soratiet luokitellaan jatkossa kahteen luokkaan aiemman kolmen sijaan: vilkkaat ja verkollisesti merkittävät soratiet sekä perussoratiet. ELY-keskukset esittävät soratieluokat Väylävirastolle, joka hyväksyy luokitukset.

Soratieluokille varmistetaan jatkossakin hoidon perustason resursointi hoitourakoiden kautta. Sorateiden pintakunnon hoito ja perustason ylläpito eli esimerkiksi kuivatus ja sorastus priorisoidaan rakenteellisten korjausten edelle. Rahoitusta kuitenkin kohdistetaan edelleen pahan kelirikon poistamiseen ja suunnitelmallisemmin myös pintakelirikon torjumiseen.

Kustannustehokkuus ja parempi kunto kulkevat käsi kädessä

Uusissa linjauksissa sorateiden tavoiteleveys kasvaa entisestä 6 metristä perusteillä 6,5 metriin ja vilkkailla teillä 7 metriin. Ojitusten yhteydessä ylileveät (yli 7 metriä) soratiet palautetaan tavoiteleveyteen, jotta kunnossapito on kustannustehokkaampaa ja tie on paremmassa kunnossa sen käyttäjiä varten.

Lisäksi teknisesti erittäin huonossa kunnossa olevia ja liikennemäärältään vähäisiä päällystettyjä teitä voidaan muuttaa sorateiksi. Tällöin tie on mahdollista pitää liikennöitävässä kunnossa verrattuna reikäiseen päällystettyyn tiehen.

Päällysteen korjaamista ja paikkaamista kannattaa kuitenkin jatkaa niin kauan, kun se on taloudellista ja teknisesti mahdollista. Toisaalta myös erittäin vilkas soratie voidaan päällystää, jos se on kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu.

Uusilla toimintalinjauksilla pyritään myös parantamaan eri toimijoiden osaamistasoa koulutusta tarjoamalla. Lisäksi eri työmenetelmiä ja materiaaleja tutkitaan sekä kehitetään, myös ilmastonmuutossyistä. Tavoitteena on myös aktiivinen vuoropuhelu asiakasryhmien kanssa siten, että kaikki osapuolet hyötyvät.

”Painorajoituskäytäntöjä yhtenäistetään koko Suomessa. Se helpottaa esimerkiksi juuri keskustelua raskaiden kuljetusten ajoittamisesta eri vuodenaikoina. Rajoituksia voidaan myös muuttaa joustavammin tilanteen mukaan”, Pirinen toteaa.

Lisätietoja:

Maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen, Väylävirastop. 029 534 3339etunimi.sukunimi@vayla.fi

Lue lisää sorateiden kunnossapidosta

Anna palautetta valtion tieverkon kunnossapidosta

Voimassa olevat painorajoitukset Liikennetilanne-palvelussa

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä