SKAL:in lausunto jätehuoltomääräyksistä Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry esittää lausunnossaan Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätehuoltomääräysten luonnokseen seuraavia tarkistuksia.                                        

Yleinen osa                                                                                       

Osittain jätehuoltomääräyksissä on huomioitu hyvin eduskuntakäsittelyyn toimitettu jätelain muutos, jossa on tarkoitus kuntien vastuulta poistaa kaikki muut jätteet, kuin asumisessa syntyvät jätteet ja kunnan omat jätteet. Joissain paikoissa nämä jätelaista kuntien vastuulta poistettavat jätteet ovat kuitenkin mukana, joten ne olisi poistettava jätehuoltomääräyksistä. Näin on mm. seuraavasta paikasta:

Kohta 1.8 sivulla 9

Asumisessa ja (Pois: julkisessa) (Lisäys: kuntien) palvelutoiminnassa syntyvät lietteet, (Pois: esimerkiksi kunnan palveluissa ja hoitokodeissa syntyvät lietteet,) kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin.

8 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen ja alueellisiin keräyspisteisiin soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Vastaanottopaikoiksi on lisättävä myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt 8 §:n ensimmäisen kappaleen ensimmäisen lauseen loppuun sivulla 18 seuraavasti:

Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteisiin, on toimitettava Ekokympin osoittamaan vastaanottopaikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).” 

Nämä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomat jätteet ovat yleensä suuria jäte-eriä, kuten rakennus- ja remontointijätteitä sekä esim. syksyn ja kevään haravointi- ja varastojen tyhjennys- yms. roskia. Nämä jätteet on tähän saakka voinut toimittaa myös vaihtoehtoiseen vastaanottopaikkaan. Näitä ei voi luokitella normaalissa asumisessa syntyväksi jätteeksi.

13 § Muut erikseen kerättävät jätteet

Vastaanottopaikoiksi on lisättävä 8 §:n tavoin myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt seuraavasti (1. kappaleen loppuun ja 2. kappaleen toisen lauseen loppuun sivulla 20):

Risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava Ekokympin osoittamaan vastaanottopaikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).”  

Mikäli kiinteistön asukas itse huolehtii rakennus- ja purkujätteiden jätehuollosta, syntyvä jäte käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä ja lajitellut rakennus- ja purkujätteet toimitetaan Ekokympin osoittamaan vastaanottopaikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).” 

18 § Muut omatoimisen jätteenkäsittelyn määräykset

Vastaanottopaikoiksi on lisättävä 8 §:n tavoin myös ympäristöluvan omaavat muut yksiköt seuraavasti (1. kappaleen loppuun sivulla 22):

Puutarhajäte, jota ei kompostoida tai muilla tavoin käsitellä omatoimisesti, on toimitettava Ekokympin osoittamaan paikkaan (lisäys: tai muihin ympäristöluvan omaaviin yksiköihin).”                                                                     

22 § Tyhjennysvälit

Jäteastioiden tyhjennysväliksi jätehuoltomääräyksissä on säädetty sekajätteen osalta maksimissaan kesällä ja talvella 8 viikon välein tapahtuvaksi. 

Useilla alueilla jäteastian maksimi tyhjennysväli on valmiiksi säädetty jätehuoltomääräyksissä 12 viikkoon. Toivomme, että tähän laitetaan pitempi tyhjennysväli. Myös biojätteen kannustavan keräilyn takia tulisi maksimi tyhjennysväli olla kesälläkin 2 viikkoa.Vaihtoehtona on nostaa huoneistovaatimus viikon tyhjennysvälille neljästä huoneistosta kymmeneen huoneistoon.

29 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Jätteenkuljetusrekisterin osalta mainitaan (kolmas kappale), että ”Tiedot on toimitettava tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja.” 

Tämä kohta tulisi poistaa jätehuoltomääräyksistä tai muuttaa niin, että tiedot on toimitettava ensisijaisesti sähköisesti muokattavassa muodossa. Tällaista vain sähköisen asioinnin velvoitetta ei viranomainen voi antaa ainoaksi asiointimuodoksi. Sähköistä asiointia voidaan toivoa, muttei vaatia ainoana asiointitapana. Tätä edellyttävät yleiset viranomaiselta vaaditut toimintaperiaatteet. 

Viranomainen ei voi päätöksillään velvoittaa asiakasta vain sähköisen palvelun käyttöön. Osa sako- ja umpikaivolietteiden parissa toimivista yrityksistä on hyvin pieniä yrityksiä. Osalla näistä yrityksistä ei ole käytössä ohjelmistoja sähköiseen raportointiin. Viranomainen ei voi laatia sellaisia velvoitteita sähköisen asiointiin, jotta yritys ei voi lain mukaisia velvoitteitaan hoitaa vaihtoehtoisella tavalla.Verottaja, Kela, työvoimaviranomaiset ja muiden viranomaisten tulee tarjota mahdollisen sähköisen asioinnin vaihtoehdoksi aina myös vaihtoehtoinen asiointimuoto. Näin tulee menetellä myös jätehuoltoviranomaisena toimivan Kainuun jätehuollon kuntayhtymän. Olisi kohtuutonta, jos yritys joutuisi lopettamaan toiminnan vain jätehuoltoviranomaisen vaatiman sähköisen asioinnin takia. Myös apulaisoikeusasiamies (AOA Sakslinin päätös 4653/2014) on 28.1.2016 antamassaan päätöksessään velvoittanut, että hyvä hallintotapa edellyttää sähköisen asioinnin rinnalle myös vaihtoehtoisia asiointimuotoja.

Yhteenveto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toivoo, että Kainuun jätehuollon kuntayhtymä voisi huomioida nämä asiat päättäessään jätehuoltomääräyksistä. Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tehtävänä, on mahdollistaa asukkaille hyvin toimivat ja laadukkaat jätehuoltopalvelut. Jätehuoltomääräyksillä on siinä tärkeä merkitys.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Iiro Lehtonen                    Pekka Loukolatoimitusjohtaja                  asiantuntija